(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri

 

            2023.gada 17.maijā notika kārtējā Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības (LKDAF) Padomes sēde, kurā biroja darbinieki informēja par savu darbību pēdējo divu mēnešu laikā. Arodbiedrību vēlētās pilnvarotās amatpersonas iepazinās ar LKDAF biroja un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) darbības galvenajiem virzieniem, apstiprināja izmaiņas LKDAF dalīborganizāciju sarakstā un pārrunāja finanšu jautājumus.

Pirms Padomes sēdes arodbiedrības biedri saņēma rakstveida atskaiti par paveikto:

LKDAF DARBĪBAS PĀRSKATS                                                    

01.03. – 08.05.2023

I. SNIEGTAS KONSULTĀCIJAS, IZSKATĪTI  DOKUMENTI, SAGATAVOTI ATZINUMI:

  1. Par darba attiecību pārtraukšanu, darba devēja uzteikumu: 2

2.   Par Darba koplīguma jautājumiem: 5                                                                                                       3.   Par nodarbinātības nosacījumiem, dīkstāvi: 4                                                                                            4.   Par arodbiedrības un darba devēja attiecībām:10                                                                                     

5. Par arodbiedrības darbības jautājumiem: 11                                                                                      

6. Par darba līgumu, Atlīdzības un autoratlīdzības līgumu nosacījumiem: 5                                                      

7. Par biedru naudas ieturēšanas, pārskaitīšanas nosacījumiem, pabalstiem: 3                                     

8. Par darba tiesību jautājumiem: 7                                                                                                              

9. Par darba drošības un aizsardzības jautājumiem: 1                                                                                

10.Par darba samaksas jautājumiem: 4                                                                                                           

11.Par darba strīdiem: 3                                                                                                                            

12.Par arodbiedrību tiesību jautājumiem: 10                                                                                                        

13.Par darbinieku skaita  samazināšanu: 1                                                                                                     

14.Par mobingu, bosingu darba vietā: 5                                                                                              

15.Par arodbiedrības dibināšanu, iestāšanos arodbiedrībā (LKDAF): 1                                                

16.Par atvaļinājumiem, bērna kopšanas atvaļinājumu: 2                                                                            

17.Par Darba kārtības noteikumiem: 1                                                                                                          

18.Par arodbiedrības biedru apdrošināšanu: 0                                                                                              

19.Par darba laiku: 1                                                                                                                      

20.Par darbu atpūtas dienā: 0                                                                                                         

21.Par amata aprakstu: 1                                                                                                                           

22.Par darbinieku atestāciju: 0                                                                                                        

23.Par disciplinārsoda uzlikšanu:3                                                                                                                   

24.Par uzņēmuma reorganizāciju, novadu reformu: 0                                                                         

25.Darbnespēja, arodslimības, invaliditāte, veselības pārbaudes, Covid-19: 0                                        

26.Komandējumi: 0                                                                                                                        

27.Izdienas pensijas: 4

II. SNIEGTS LKDAF VIEDOKLIS:

1. Izskatīts un analizēts Aizkraukles novada amatpersonu (darbinieku) atlīdzības nolikums

    (19.01.2023);                                                                                                                                    

2.. Izskatīti Kultūrizglītības padomes dokumenti par ekspertu atlases kritērijiem;                                          

3. Izskatīts un sniegts atzinums Kultūrizglītības padomei par darba vidē balstītu mācību (DVBM)  organizēšanu SIA “Drukas Nams” Jēkabpilī ;                                                                                                4. Izskatīti likumi par biometrisko datu izmantošanu drošības sistēmās.

III. DARBA TIESĪBAS UN DARBA AIZSARDZĪBA:

1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs pārrunāja darba tiesību jautājumus ar LNOB baleta                    māksliniecisko vadītāju A.Leimani;                                                                                                                    2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs attālināti piedalījās LBAS juristu sanāksmē;                                            

3. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs attālināti piedalījās LBAS zoom-sanāksmē par pensiju sistēmu Latvijā;

4. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS rīkotajā zoom-seminārā “Grozījumi Darba  likumā”.

IV. LKDAF DARBĪBA LBAS SASTĀVĀ:

1. Sagatavota un nosūtīta atbalsta vēstule LIZDA prasībām par darba samaksas un slodžu pārdales nosacījumiem valsts augstākajām amatpersonām;                                                                                                             

2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS Valdes un Padomes sēdēs;                                           

3. LKDAF priekšsēdētājs piedalījās NEP Padomes konferencē par profesionālo izglītību un  grozījumiem Profesionālās izglītības likumā;                                                                                                                                 

4. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Drukas un mediju tehnoloģiju NEP sanāksmē;                    

5. LKDAF priekšsēdētājs attālināti piedalījās LBAS Tautsaimniecības padomes seminārā “Nodokļu politikas pilnveides koordinēšana, sociālās iemaksas un sociālais nodoklis”;                                                            

6. Atkārtoti izskatīti mainītie LBAS telpu nomas lietošanas noteikumi;                                                            

7.  LKDAF biroja darbinieki un dalīborganizāciju vadītāji piedalījās LIZDA rīkotajā protesta gājienā;                      

8. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS rīkotajā darba aizsardzības konferencē “Esi zinošs un darbs būs drošs”;                                                                                                                                       

9. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS sanāksmē par Autortiesību likumu;                              

10. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS rīkotajā Zoom-seminārā  par patērētāju tiesību aizsardzību;                                                                                                                                                      11. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sniedza viedokli LBAS sabiedrisko attiecību speciālistei S.Birkenfeldei par Muzeju nakts rīkošanu Arodbiedrību namā;                                                                                                       

12. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Drukas un mediju tehnoloģiju NEP darbā.

V. SADARBĪBA AR MINISTRIJĀM UN VALSTS INSTITŪCIJĀM:

1. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs konsultējās ar Rīgas Baleta skolas direktori

    A.Andersoni saistība ar FIA anketu “Intimitātes virzieni sektorā”;

2. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs nosūtīja atbalsta vēstuli valsts augstākajām

    amatpersonām saistībā ar “Latvijas Radio” darbinieku vēstuli par sabiedrisko mediju

   apvienošanas procesu;

3. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Kultūrizglītības padomes sanāksmē;

4. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Kultūrizglītības padomes sanāksmē;

5. Konsultācijas ar Latvijas Nacionālā arhīva PFinanšu plānošanas un grāmatvedības

    uzskaites nodaļas vadītāju Ritu Vanagu par biedru naudas pārskaitīšanas procesu;                                 

6. Konsultācijas ar LNOB Valdes locekli S.Voldiņupar tikšanās rīkošanu ar baleta

    māksliniekiem;

7. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LNOB Baleta mākslinieku

    neatkarīgās arodbiedrības un LNOB Valdes locekļu S.Voldiņa un I.Eglītes tikšanās

    pasākumā par baleta mākslinieku nodarbinātības un darba samaksas jautājumiem.

VI. SADARBĪBA AR PAŠVALDĪBĀM

1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs konsultējās ar Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes vadītāju Juri Līci par mūzikas skolas skolotāju darba samaksu skolotāju streika laikā;                                                       

2. Sagatavots un nosūtīts RD Finanšu departamentam pārskats par izmaiņām LKDAF biedrusarakstā.                         

3. Konsultācijas ar Aizkraukles novada domes izpilddirektoru Uldi Riekstiņu par novada muzejaDarba koplīguma nosacījumiem.

VII. PUBLICITĀTE:

1. Regulāri sagatavota informācija LKDAF mājaslapai par aktualitātēm;                                                  

2. Intervija Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes studentei par arodbiedrību darbības jautājumiem maģistra darba izstrādāšanai. 

VIII. STARPTAUTISKĀ DARBĪBA:

1. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs sagatavoja un nosūtīja informāciju FIM par Autortiesību un blakus tiesību direktīvas (EC 2019/790) ieviešanu Latvijā;                                                                                   

2. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) Eiropas Komisijas Sociālā dialoga komitejas (EK SDK) Izpildītājmākslas sektora sēdē;                                                                                               

3. Atbalsta vēstule Gruzijas “Wolt” kurjerdienesta darbiniekiem, kuri streiko un kurus atlaiž no darba;          

4. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) Eiropas Komisijas Sociālā dialoga komitejas (EK SDK) Audiovizuālā sektora sēdē;                                                                                                     

5. Regulāra viedokļu apmaiņa ar Ukrainas Kultūras darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāju Ludmilu Pereliginu par situāciju Ukrainā;                                                                                                            

6. Aizpildīta UNI-Europa anketa “Vardarbības novēršana darba vidē”:                                                           

7. Aizpildīta FIA anketa “Intimitātes virzieni sektorā”.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs                                                                                                                          

LKDAF priekšsēdētājs