(LKDAF)

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) atkārtoti aicina valsts institūcijas papildināt valdības rīcības plānu (VRP) ar arodbiedrību biedriem un darba ņēmējiem būtiskiem ieguvumiem.                                                                                                                               

Vēstulē Pārresoru koordinācijas centram, Valsts kancelejai, Finanšu ministrijai un Labklājības ministrijai LBAS uzsver, ka VRP vēl papildināms ar tādiem uzdevumiem, kas veicina sociālā dialoga attīstību un sociālo partneru kapacitāti arī turpmāk jēgpilni iesaistīties gan divpusējā, gan trīspusējā sociālā dialoga procesā.

LBAS rosina veikt izmaiņas likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10. pantā, kas nozīmētu arodbiedrību biedru iemaksas iekļaušanu iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) attaisnotajos izdevumos, uzskaitot to kā IIN pārmaksu, kas atgūstama, iesniedzot ikgadējo gada ienākumu deklarāciju.                                                                                                                               

LBAS aicina sadarbībā ar sociālajiem partneriem izstrādāt priekšlikumus koplīgumu veicināšanai un sociālā dialoga stiprināšanai: lai kompensētu cenu līmeņa izmaiņas, ar IIN neapliekamā summa koplīgumos atrunātajām darba devēju segtajām izmaksām par ēdināšanas un veselības izdevumiem jāpaaugstina atbilstoši patēriņa cenu līmenim tautsaimniecībā. Tāpat ir jāpaplašina IIN atvieglojumu grozs, kas attiecināmi uz koplīgumos atrunātiem darba devēja izdevumiem par darbiniekiem ar izdevumiem par izglītības un kvalifikācijas līmeņa ieguvi, transportu uz un no darba un izmitināšanu, un šie atvieglojumi jāattiecina arī uz valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās un budžeta iestādēs nodarbinātajiem.                                                           

LBAS saskata risku VRP mazināt Darba likumā noteikto aizsardzību darba ņēmējiem, kuri darba attiecībās ir neaizsargātākā puse. Tādēļ LBAS aicina sadarbībā ar sociālajiem partneriem izvērtēt nepieciešamību pilnveidot darba tiesisko attiecību regulējumu, tai skaitā attiecībā uz koplīgumos nosakāmajām atkāpēm no Darba likuma normām, kā arī iespēju samazināt darba devējiem izvirzāmās formālās prasības, vienlaikus nesamazinot darbinieku vispārējo aizsardzības, sociālo garantiju un darba samaksas līmeni. 

www.lbas.lv