(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri

 

            2022.gada 14.decembrī notika kārtējā Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības (LKDAF) Padomes sēde, kurā biroja darbinieki informēja par savu darbību laika periodā no 1.oktobra līdz 1.decembrim. Tikšanās laikā arodbiedrības pilnvarotās amatpersonas iepazinās ar LKDAF biroja un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) darbības galvenajiem virzieniem, apstiprināja izmaiņas LKDAF dalīborganizāciju sarakstā, pārrunāja finanšu jautājumus, kā arī lēma par atbalstu Ukrainas Kultūras darbinieku arodbiedrībai.

 Pirms Padomes sēdes arodbiedrības biedri saņēma rakstveida atskaiti par paveikto:

LKDAF DARBĪBAS PĀRSKATS                                                                                        

10.10.- 09.12.2022

I. SNIEGTAS KONSULTĀCIJAS, IZSKATĪTI  DOKUMENTI, SAGATAVOTI ATZINUMI:

  1. Par darba attiecību pārtraukšanu, darba devēja uzteikumu: 1

2.   Par Darba koplīguma jautājumiem: 3                                                                                                       3.   Par nodarbinātības nosacījumiem, dīkstāvi: 3                                                                                            4.   Par arodbiedrības un darba devēja attiecībām:10                                                                                     

5.   Par arodbiedrības darbības jautājumiem: 9                                                                                       

6.  Par darba līgumu, Atlīdzības un autoratlīdzības līgumu nosacījumiem:6                                                      

7.   Par biedru naudas ieturēšanas, pārskaitīšanas nosacījumiem, pabalstiem: 5                                         

8.   Par darba tiesību jautājumiem: 4                                                                                                            

9.   Par darba drošības un aizsardzības jautājumiem: 1                                                                              

10. Par darba samaksas jautājumiem: 5                                                                                                          

11. Par darba strīdiem: 0                                                                                                                             

12. Par arodbiedrību tiesību jautājumiem: 8                                                                                                    

13. Par darbinieku skaita  samazināšanu: 1                                                                                                    

14. Par mobingu, bosingu darba vietā: 0                                                                                             

15. Par arodbiedrības dibināšanu, iestāšanos arodbiedrībā (LKDAF): 3                                               

16. Par atvaļinājumiem, bērna kopšanas atvaļinājumu: 0                                                                           

17. Par Darba kārtības noteikumiem: 1                                                                                                         

18. Par arodbiedrības biedru apdrošināšanu: 4                                                                                           

19. Par darba laiku: 3                                                                                                                       

20. Par darbu atpūtas dienā: 0                                                                                                          

21. Par amata aprakstu: 2                                                                                                                            

22. Par darbinieku atestāciju: 1                                                                                                               

23. Par disciplinārsoda uzlikšanu: 0                                                                                                                

24. Par uzņēmuma reorganizāciju, novadu reformu: 2                                                                              

25. Darbnespēja, arodslimības, invaliditāte, veselības pārbaudes, Covid-19: 1                                           

26. Komandējumi: 0                                                                                                                         

27. Izdienas pensijas: 2

II. SNIEGTS LKDAF VIEDOKLIS:

1. Saistībā ar “Latvijas Radio” arodbiedrības gatavošanos sarunām ar Valdi, izskatīts “Valsts un

    pašvaldību institūciju amatu katalogs”, kā arī SEPLP pēdējā gada dokumenti saistībā ar

    finansējumu sabiedriskajiem medijiem;

2. Izskatīts un atbalstīts MK Rīkojuma projekts “Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns 2022. – 2027.gadam” (22- TA-3387);

3. Izskatīts “Rīgas Cirka” darba koplīgums, sniegti priekšlikumi;

4. Atkārtoti izskatīti grozījumi “Atlīdzības likumā”;

5. Izskatīta“ Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”;                    6. Izskatīts Latvijas “Ziņojums ANO par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu 2022.gadā”;                    7. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Latvijas Kara muzeja darbinieku arodbiedrības          sapulcē;                                                                                                                                      

8. Izskatīts un atbalstīts MK Rīkojuma projekts “Par valstij dividendēs izmaksājamo VSIA “Latvijas Nacionālais teātris” peļņas daļu”(22-TA-1628);                                                                                          

9.  Izskatīts Pārresoru koordinācijas centra (PKC) sagatavotais ziņojums par izdienas pensiju sistēmu Latvijā, sniegts LKDAF viedoklis, par kuru tika informēta arī Kultūras ministrija;                                       

10. Izskatīts valsts pārvaldes modernizācijas plāns;                                                                           

11. Izskatīts un atbalstīts MK Rīkojuma projekts “Par valstij dividendēs izmaksājamo VSIA “Akadēmiskais koris “Latvija”peļņas daļu” (22-TA-2657);                                                              

12  Izskatīts un atbalstīts MK Rīkojuma projekts “Noteikumi par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu un norises kārtību” (22-TA-1626);                                                                                          

13. Izskatīts “Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums”;                                

14. Aizpildīta anketa par NEP darbības izvērtējumu 2022.gadā;                                                              

15. Izskatīti IZM priekšlikumi “Par valsts budžeta finansēto studiju vietu piešķiršanu 2023.gadā

III. DARBA TIESĪBAS UN DARBA AIZSARDZĪBA:

1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs attālināti piedalījās LBAS darba aizsardzības komisijas sēdē;                  

2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs attālināti piedalījās LBAS juristu sanāksmē.                                    

3. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs attālināti piedalījās LBAS zoom-sanāksmē par pensiju sistēmu Latvijā;   

4. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS rīkotajā zoom-seminārā “Grozījumi Darba likumā”;           

5. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs attālināti piedalījās LBAS rīkotajā “Darba tiesību forumā”;                     

6. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās “Latvijas Radio” arodbiedrības rīkotajā sanāksmē par darba samaksas palielināšanas iespējām;                                                                                                               

7. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības (LPNA) Padomes sēdē;                                                                                                                                                                

8. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs attālināti piedalījās Talsu novada bibliotēku darbinieku arodbiedrības sapulcē.

IV. LKDAF DARBĪBA LBAS SASTĀVĀ:

1. Aizpildīta LBAS izveidotā anketa “Arodbiedrību vērtības”;                                                                            2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS Valdes  un Padomes sēdēs;                                              

3. LKDAF priekšsēdētājs piedalījās LBAS rīkotajā pasākumā “LBAS atvērto durvju diena”;                                 

4. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Drukas un mediju tehnoloģiju NEP sanāksmē;                     

5. LKDAF priekšsēdētājs attālināti piedalījās LBAS un LDDK rīkotajā vebinārā “Mainīgā darba vide Mākslas, izklaides un kultūras nozares iestādēs”;                                                                                                                   

6. Izskatīti jaunie LBAS telpu nomas un stāvvietas lietošanas noteikumi;                                                             

7.  Sagatavoti un iesniegti LBAS LKDAF priekšlikumi jaunās valdības Deklarācijai;                                            

8. Konsultācijas ar LBAS Sabiedrisko attiecību speciālisti Sanitu Birkenfeldi un ekspertu sociāli –ekonomiskajos jautājumos Mārtiņu Svirski par priekšlikumiem Valdības Deklarācijai;                                                                   

9. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS sanāksmē par nozaru piedāvājumu  Valdības Deklarācijai:                                                                                                                                                   10. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS rīkotajā Zoom-seminārā  “Darba tirgus prognozes un statistikas datubāzes informācijas iegūšanai”.

V. SADARBĪBA AR MINISTRIJĀM UN VALSTS INSTITŪCIJĀM:

1. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs iesniedza saskaņojumu KM Kultūrizglītības

    padomei par “Izglītojamo skaita uzņemšanas plānu valsts un pašvaldības profesionālās

    vidējās izglītības programmās izglītības jomā “Mākslas”, atbilstoši izglītības iestādēm

    un kvalifikācijām”;

2. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs veica konsultācijas ar Kultūras ministrijas

    Kultūrpolitikas departamenta Nozaru politikas nodaļas vadītāju Ilutu Treiju par vienotu

    nostāju izdienas pensiju koncepcijas izstrādes gaitā;

3. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās VSIA  “Rīgas Cirks” atklāšanas

    pasākumā;

4. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Kultūrizglītības padomes sanāksmē;

5. Konsultācijas ar Latvijas Kara muzeja Personāla daļas vadītāju Agritu Lujāni par

    darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja vēlēšanām muzejā;

6. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās VSIA  “Latvijas Radio” darbinieku

    sapulcē par darba samaksas jautājumiem.

VI. SADARBĪBA AR PAŠVALDĪBĀM

1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs konsultējās ar RD IKSD Kultūras pārvaldes priekšnieci                                     

Baibu Šmitipar kultūras darbinieku darba samaksas palielināšanas iespējām;                                                           

2. Sagatavots un nosūtīts RD Finanšu departamentam pārskats par izmaiņām LKDAF biedru sarakstā.                

3. Konsultācijas ar Rēzeknes Centrālās bibliotēkas direktori R.Susēju par attālināta darba piemērošanu atsevišķām darbinieku kategorijām;                                                                                                                       

4. Konsultācijas ar Rēzeknes pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs”  juristi Inesi Raciborsku par attālināta darba piemērošanu atsevišķām darbinieku kategorijām.

VII. PUBLICITĀTE:

1. Regulāri sagatavota informācija LKDAF mājaslapai par aktualitātēm.

VIII. STARPTAUTISKĀ DARBĪBA:

1. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs attālināti piedalījās UNI-Europa Izpildkomitejas Zoom-konferencē par aktuālo arodbiedrību darbā;                                                                                                                   

2. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) Eiropas Komisijas Sociālā  dialoga komitejas (EK SDK) Audiovizuālā sektora sēdē;                                                                                                   

3. Atbalsta vēstule Turcijas “Philip Moris” darbinieku arodbiedrībai Izmirā prasībā par darba samaksas palielināšanu;                                                                                                                                        

4. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) Euro-MEI Izpildkomitejas sēdē par darba drošības nosacījumiem darba vietās;                                                                                                    

5. Regulāra viedokļu apmaiņa ar Ukrainas Kultūras darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāju Ludmilu Pereliginu par situāciju Ukrainā;                                                                                                                       

6. Atbalsta vēstule Baltkrievijas arodbiedrību centra 23 nozaru vadītājiem, kuri  pasludināti par “ārvalstu, rietumu aģentiem” – 8 cietumā, 2 mājas arestā, bet pārējie gaida tiesas lēmumu;                                          

7. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās UNI-MEI Live Performance darba grupas sanāksmē;  

8. Atbalsta vēstule Irānas arodbiedrību apvienībai prasībā atbrīvot arodbiedrības vadītājus no aresta;       

9. Aizpildīta FIA UNESCO aptaujas anketa “Dzimumu līdztiesības jautājumi darba koplīgumos Latvijā”;          

10. Aizpildīta UNI-Europa anketa par saciālo dialogu kultūras sektorā;                                                   

11. Atbalsta vēstule ASV Aktieru arodbiedrībai “Americal Equity” sarunās ar darba devējiem no “Broadway League” par darba koplīguma noslēgšanu.

            Padomes sēdē LKDAF priekšsēdētājs akcentēja Pārresoru koordinācijas centra ziņojumu par izdienas pensiju sistēmu Latvijā, informēja par grozījumiem Darba likumā, par priekšlikumiem Valdības deklarācijai, kā arī par konsultācijām ar valsts un pašvaldību iestādēm.                                         

LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs pastāstīja par regulārajām (cik nu tas ir iespējams bojāto sakaru dēļ) telefona sarunām ar Ukrainas Kultūras darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāju Ludmilu Pereliginu un par Ukrainas kolēģu pateicību par atbalstu. LKDAF Padome nolēma vēlreiz sniegt palīdzīgu roku kolēģiem, kuri kara dēļ nonāk gandrīz vai bezizejas stāvoklī.                               

LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs informēja, ka ir noslēgts sadarbības līgums ar Jaunķemeru sanatoriju 2023.gadam, tas tiks nosūtīts dalīborganizācijām kopā ar Padomes lēmumiem.              

A.Misēvičs atgādināja, ka LBAS Jauniešu padome gaida piesakāmies arī kādu pārstāvi no LKDAF.                                                                                                                                 

Noslēgumā biroja darbinieki pateicās dalīborganizācijām par sadarbību un novēlēja skaisti pavadīt Veco gadu un veiksmi Jaunajā gadā!

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs                                                                                                                            

LKDAF priekšsēdētājs