(LKDAF)

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) sadarbībā ar Fridriha Eberta fonda pārstāvniecību Latvijā š.g. 3. novembrī organizēja ikgadējo Darba tiesību forumu. Šis pasākums, kas notiek  jau vairāk nekā 15 gadus, ir iespēja uzzināt par aktuālāko darba tiesību jomā, dzirdēt akadēmiķu, valsts pārvaldes, tiesu, uzņēmēju un arodbiedrību ekspertīzi un skatījumu par svarīgāko darba tiesību attīstībā Latvijā.

Šogad Darba tiesību forums pievērsās tādiem jautājumiem kā arodbiedrību tiesību piemērošana praksē un  arodbiedrību pārstāvju aizsardzība, darba laika uzskaites problemātika, jo īpaši attālinātā darba gadījumā, vienlīdzīgas darba samaksas nodrošināšana praksē, kā arī topošais ES līmeņa tiesiskais darba tiesību regulējums, kas drīzumā būs Latvijas likumdevēja “Darba likuma” grozījumu darba kārtībā.             LBAS priekšsēdētāja vietniece Gita Oškāja jau pirms foruma uzsvēra: “Darba tiesības ir vienlīdz aktuālas gan darbiniekiem, gan darba devējiem, jo tās ir tiesības, ar kurām gandrīz ikviens sabiedrības loceklis saskaras ikdienā. Darba tiesību forums veicina gan darbinieku, gan darba devēju informētību par tiesībām un pienākumiem. Šī gada forumā liels uzsvars tiek likts uz arodbiedrības lomu darba tiesībās, jo arodbiedrības ne tikai aizstāv un pārstāv strādājošos, bet arī ir sabiedrotais darba devējiem, kas palīdz dažādu jautājumu risināšanā.”                                                                                                                  Darba tiesību forumā par darba laika uzskaites problēmjautājumiem savu viedokli izteica, gan LBAS jurists Kaspars Rācenājs un zvērināts advokāts Andis Burkevics, gan arī Eiropas personas datu aizsardzības speciālists (CIPP/E), zvērināts advokāts, Biznesa augstskolas “Turība” Juridiskās fakultātes dekāns Ivo Krievs.                                                                                                                                

Nākošā tēma bija “Vienlīdzīga darba samaksa praksē, darba samaksas caurspīdīgums, tiesības iegūt informāciju par darba samaksu, darba samaksa kā komercnoslēpums”. Par šiem jautājumiem ar savu pieredzi iepazīstināja Edīte Līdaka, A/S „Pasažieru vilciens” Personāla daļas vadītāja, Kristīne Pakārkle, Tiesībsarga biroja juridiskā padomniece , Dzintra Balta, Augstākās tiesas Civillietu departamenta senatore un Dr.iur. Kristīne Dupate, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asociētā profesore.

Kāda būs darba tiesību nākotne un kādas ir jaunākās starptautisko darba tiesību aktualitātes – par to runāja Silvija Rainone, Eiropas Arodbiedrību institūta (ETUI) pētniece,  Iveta Ķešāne, Latvijas Kultūras akadēmijas docente, un  Nataļja Preisa, LBAS Eiropas tiesību un politikas dokumentu eksperte.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs                                                                                                                            

LKDAF priekšsēdētājs