(LKDAF)

Rojas Kultūras centrs

2022.gada 14.jūlijā Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrībā vērsās Talsu novada Rojas Kultūras centra (KC) direktore ar iesniegumu, kurā izteikts lūgums izvērtēt viņas darba līguma nosacījumus. Par šo tēmu viņa jau bija rakstījusi Talsu novada pašvaldībai un saņēmusi izpilddirektores atbildi, ka viss ir kārtībā un nekas mainīts netiks.

            LKDAF iepazinās ar abiem minētajiem dokumentiem un vērsās pie Talsu novada domes priekšsēdētājas Sandras Pētersones ar aicinājumu vēlreiz izvērtēt Rojas KC direktores darba līguma nosacījumus:

05.08.2022                                                                                                                                             

Nr. 01-10/27                                                                                           

Sandrai Pētersonei                                                                                                                                

Talsu novada domes priekšsēdētājai                                                                                                        Kareivju iela 7;                                                                                                                                      Talsi                                                                                                                                                     sandra.petersone@talsi.lv

Par Talsu novada pašvaldības iestādes “Rojas kultūras centrs” direktores Ā.V. darba līguma nosacījumiem

            2022.gada 14.jūlijā Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība (LKDAF) saņēma arodbiedrības biedres, Rojas kultūras centra direktores Ā.V. vēstuli ar viņas 2022.gada 26.aprīlī nosūtīto iesniegumu “Par darba līguma nosacījumiem” Talsu novada izpilddirektorei I.K. un izpilddirektores I.K. 2022.gada 1.jūlijā parakstīto atbildi uz iesniegumu (Nr.PERSVN/22/6-6.2/82/N).

            LKDAF iepazinās gan ar Ā.V. iesniegumā minētajiem faktiem, gan arī ar Talsu novada domes 31.03.2022 lēmumu Nr. 133 “Par Talsu novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu”, ar 25.11.2021 lēmumu Nr.359 “Par Talsu novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju nolikumu”, “Talsu novada pašvaldības institūciju amatpersonu un atlīdzības nolikumu”, ar novada domes 28.10.2021 lēmumu Nr.307 “Par Talsu novada amatierrmākslas kolektīvu darbības nodrošināšanas nolikuma apstiprināšanu” un “ Talsu novada amatiermākslas kolektīvu darbības nodrošināšanas nolikumu” un konstatēja sekojošo:

  1. Ā.V. pamatoti norāda, ka Rojas Kultūras centra amatu sarakstā uzskaitīti deviņi darbinieki, bet nav pieminēti septiņi amatiermākslas kolektīvu darbinieki, par kuru nodarbinātību un pašvaldības piešķirtā finansējuma atalgojumam izlietošanu atbild Kultūras centra direktore Ā.V.;
  2. Ā.V. pamatoti norāda, ka Talsu novada pašvaldībā ir kultūras iestādes ar mazāku darbinieku skaitu un darbības apjomu, kuru vadītājiem noteikta tā pati amatu saime, līmenis un mēnešalgas grupa, kas Ā.V.;
  3. Ā.V. pamatoti norāda, ka darba devējs – Talsu novada pašvaldība –  nav ievērojis Darba likuma 28.panta “Darba līguma vispārīgie noteikumi” otrajā daļā minēto – darba devējs nodrošina taisnīgus darba apstākļus, ar to šajā gadījuma saprotot taisnīgu darba samaksu. Tas sasaucas ar Darba likuma 7.pantā “Vienlīdzīgu tiesību princips” pirmajā daļā noteikto: “Ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības uz darbu, taisnīgiem, drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem, kā arī uz taisnīgu darba samaksu”.

LKDAF iepazinās arī ar Talsu novada pašvaldības izpilddirektores I.K. 01.07.2022 sagatavoto  atbildes vēstuli “Par saņemto iesniegumu”, kurā norādīts, ka pašvaldības Amatu klasifikācijas izvērtēšanas komisija Ā.V. amatam atbilstošo saimi un līmeni, un mēnešalgu grupu noteica, vadoties pēc 2010.gada 30.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”.

Savā atbildes vēstulē I.K.  atsaucas uz Talsu novada domes 25.11.2021 lēmumu Nr.359 “Par Talsu novada pašvaldības institūciju amatpersonu un atlīdzības nolikumu” un 31.03.2022 lēmumu Nr.133  “Par Talsu novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu”, pēc kuriem Ā.V. mēnešalga noteikta, atbilstoši 33.amatu saimei, III līmenim un 9.mēnešalgu grupai.

LKDAF izskatīja Talsu novada pašvaldības institūciju sarakstu un secināja, ka novada dome, lemjot par amatu saimi, līmeni un algu grupu, pašvaldības struktūrvienību, gandrīz visu kultūras namu, Saieta namu, Tautas namu un Brīvā laika pavadīšanas centru vadītājiem mēnešalgu noteikusi atbilstoši 33.amatu saimei, III līmenim un 9.mēnešalgu grupai.

Talsu novada dome 01.07.2021 ir pieņēmusi “Talsu novada pašvaldības nolikumu”, kura 1.daļas 8.punktā ir noteikusi, ka pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes, starp kurām blakus Dundagas Kultūras pilij, Sabiles Mākslas, kultūras un tūrisma centram un Talsu Tautas namam ir minēts arī Rojas Kultūras centrs(8.54).

Izskatot Talsu novada domes 31.03.2022 lēmumu Nr.133 “Par Talsu novada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu” un tā pielikumu Nr.2 “Talsu novada pašvaldības iestāžu amatu saraksta kopsavilkums”’, kurā tiek noteikti amati, to saime, līmenis un algu grupa, redzams:

– Kultūras centra direktoram (Nr.139) noteikta saime ir 33, līmenis – 3, algu grupa – 9,

– Kultūras pils direktoram (Nr.145) noteiktā saime ir 1, līmenis – IVA, algu grupa – 13,

– Mākslas un kultūras centra vadītājam noteiktā saime ir 1, līmenis – IIC, algu grupa – 13,

– Tautas nama direktoram (TTN) (Nr.277) noteiktā saime ir 1, līmenis – IVC, algu grupa – 13.

Šie četri amati attiecas uz Talsu novada pašvaldības iestādēm, kurām ir vienlīdzīgs statuss – pašvaldības iestāde, tomēr, lemjot par direktoru amatu saimi, līmeni un algu grupu, piemēroti diskriminējoši nosacījumi attiecībā pret Rojas Kultūras centra direktori.

LKDAF uzskata, ka Rojas Kultūras centra kā pašvaldības iestādes direktores darba apjoms ir samērāms ar Dundagas Kultūras pils, Talsu Tautas nama un Sabiles Mākslas, kultūras un tūrisma centra kā pašvaldības iestāžu vadīšanu, tādēļ arī  Ā.V. būtu piemērojama 1.amata saime, IVA līmenis un 13.algu grupa.

LKDAF aicina Talsu novada pašvaldību vēlreiz izvērtēt Ā.V.  darba līgumā ietverto nosacījumu par darba samaksas apmēru atbilstību ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem, tādejādi nodrošinot taisnīgu darba samaksu par Rojas Kultūras centra un brīvdabas estrādes vadīšanu.

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs

Tagad jāgaida Talsu novada pašvaldības tālākā rīcība.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs