(LKDAF)

2022.gada 30. jūnijā notika Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) organizēta konference “Aktualitātes profesionālajā un pieaugušo izglītībā”. Nozaru ekspertu padomju (NEP) sekretariāts aicināja NEP locekļus, nozaru, profesionālās un augstākās izglītības iestāžu, valsts iestāžu pārstāvjus un citus interesentus uz ikgadējo konferenci par aktualitātēm NEP darbā, kā arī profesionālajā izglītībā, īpašu uzmanību šoreiz pievēršot profesionālās izglītības attīstībai un finansēšanai.

Konferences tēmu lokā bija profesionālās izglītības attīstība un tās finansēšana – likumdevēja vīzija par profesionālās izglītības attīstību, profesionālās izglītības aktualitātes un profesionālās izglītības finansēšanas modeļa attīstība, profesionālās izglītības finansēšanas modeļa attīstība sistēmiskai un efektīvai profesionālās izglītības attīstībai. Konferences gaitā tika sniegti aktuālie dati profesionālajā izglītībā un nodarbinātībā – darba tirgus tendences un prognozes, kā arī klātesoši tika informēti par plānoto ES fondu atbalstu profesionālās un pieaugušo izglītības attīstībai – plānotajiem ES līdzekļi profesionālās izglītības un pieaugušo izglītības jomā turpmākajiem gadiem.                          

Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar labās prakses piemēriem – jūrnieku reģistra pieredzi jūrnieku kompetences vērtēšanas organizēšanā, valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena ieviešanu – secinājumiem par tā nozīmi nozares kvalificētu speciālistu sagatavošanai, nozares īstenotajiem sadarbības pasākumiem un projektiem izglītības nodrošināšanai ūdens sektorā u.c.                  

LDDK prezidents Andris Bite uzsvēra, ka viens nav karotājs, un darba devējiem jāsadarbojas ar izglītības jomas pārstāvjiem, jo izglītība tieši ietekmē darbinieku prasmes. Tas savukārt nes pienesumu uzņēmējiem caur augstāku darba ražīgumu. Konferences mērķis bija apspriest konceptuālo ziņojumu „Par profesionālās izglītības programmu finansēšanu” (turpmāk – konceptuālais ziņojums), kurš tika apstiprināts Ministru kabinetā 2021. gada 8. decembrī.                                                                                  

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības eksperte izglītības un nodarbinātības jautājumos Linda Romele apliecināja, ka viens nav karotājs, un darba tirgū tā ir sadarbība starp darba devējiem un darba ņēmējiem, taču konferences tēmas ietvaros tie ir audzēkņi no vienas puses un pedagogi no otras puses, kur pa vidu ir profesionālās izglītības saturs. Darba ņēmēji ir ieinteresēti, lai mācībām būtu atdeve, un ārvalstu pētījumos ir pierādīts, ka tieši atdeve darba samaksas veidā no profesionālās izglītības ir augstāka nekā atdeve no vidējās vispārējās izglītības. No otras puses, Konceptuālais ziņojums  ir nepilnīgs, jo neietver visas ar profesionālo izglītību saistītās problēmas. Piemēram, profesionālās izglītības finansējumā nav iekļautas izmaksas par pedagogu veselības apdrošināšanu. Tāpat neatrisināts jautājums ir pedagogu slodžu jautājums. Turklāt vairākās darba tirgum vajadzīgās profesijās ir novērojams pedagogu trūkums.                                                                                                                                      

No profesionālās izglītības finansēšanas aspekta problēma ir ar mazskaitlīgajām profesijām, kā, piemēram, vides tehniķis vai vides iekārtu tehniķis. Pastāv problēma nokomplektēt mācību grupu, tas ir finansiāli neizdevīgi, un šis būtu viens no profesionālās izglītības finansēšanas jautājumiem, kurš būtu jārisina.  Tas pats attiecas uz siltumenerģētikas nozari. Kā norādīja Ekonomikas ministrijas vecākais eksperts Normunds Ozols, starp TOP 20 izglītības programmu grupu ar lielāko prognozējamo darbaspēka iztrūkumu 2030.gadā, 6.vietu ieņem enerģētikas nozare (attiecībā uz arodizglītību un profesionālo vidējo izglītību).

www.lbas.lv