(LKDAF)

2022.gada 18.maijā  pēc pusotra gada pārtraukuma atkal klātienē notika Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības (LKDAF) Padomes sēde, kuras laikā  gan tika izskatīti arodbiedrībai svarīgie jautājumi, gan arī atzīmēti tie nozīmīgie notikumi, kurus Covid pandēmijas dēļ nebija iespējams atzīmēt klātienē.

Padomes darba kārtībā bija sekojoši jautājumi:                                                                             

1. LKDAF un LBAS darbība aizvadītajā laika periodā;                                                                         

2. LKDAF dalīborganizāciju saraksta apstiprināšana;                                                                        

3. LKDAF finanšu jautājumi;                                                                                                               

4. Par atbalstu Ukrainas Kultūras darbinieku arodbiedrībai;                                                                    

5. Par LBAS Jauniešu padomi                                                                                                                

6. Dažādi jautājumi.

Padomes sēdes sākumā LKDAF priekšsēdētājs informēja par jaunajām dalīborganizācijām un jaunajiem priekšsēdētājiem, kā arī iepazīstināja ar izmaiņām dalīborganizāciju sarakstā – iemesls tam ir dažu dalīborganizāciju – pilsētu un novadu padomju reorganizācija ( Gulbene, Jēkabpils, Liepāja, Ventspils), kur reāli strādā padomes dalīborganizācijas, bet padomes priekšsēdētājs vairs ir tikai kā formāls pārstāvis. LKDAF Valde jau 2020.gadā izskatīja šos gadījumus un pieņēma lēmumu, Padomei  tas klātienē bija jāapstiprina.                                                                                                                          

LKDAF Padome uzklausīja grāmatvedi Inesi Fedulovupar dalīborganizāciju finanšu līdzekļu izlietošanu un par 2022.gada bilanci un ieņēmumu – izdevumu pārskatu kopumā, kā LKDAF finanses izskatās 2022.gada 18.maijā.                                                                                                               

Aldis Misēvičsinformēja par sarunām ar Ukrainas Kultūras darbinieku arodbiedrības (KDA) priekšsēdētāju Ludmilu Pereliginu. Jau 25.februārī, Krievijas iebrukuma Ukrainā 2.dienā LKDAF nosūtīja atbalsta vēstuli ukraiņu kolēģiem, 27.februārī A.Misēvičs piezvanīja L.Pereliginai, kas notiek, jo Krievija centās uzbrukt Kijivai. Vēlāk notika citas sazvanīšanās par situāciju Ukrainā. Pirms pāris dienām Ludmila Pereligina zvanīja un aicināja palīdzēt noskaidrot Viļņas teātra adresi, kuri pārskaitījuši Ukrainas KDA EUR 1000, jo vajag vēstuli no Viļņas, kuram teātrim konkrēti viņi ziedo. A.Misēvičs pastāstīja, ka LKDAF domā apmaksāt L.Pereliginas uzturēšanos Jaunķemeru sanatorijā, izmantojot LKDAF Biedra kartes priekšrocības, tomēr L.Pereligina lūdz ziedot kādam no sagrautajiem teātriem. A.Misēvičs ierosināja, ka LKDAF arī varētu atļauties ziedot EUR 1000, jo pēdējos 2 gados izveidojies uzkrājums t.s. Starptautiskās darbības fondā, un lūdza atbalstīt šo priekšlikumu. Padome vienbalsīgi atbalstīja EUR 1000 ziedojumu Ukrainas KDA, uzdeva A.Misēvičam noskaidrot, kuram teātrim, Ludmilasprāt, tas ir visvairāk nepieciešams, noskaidrot kontu, uz kuru veikt pārskaitījumu, un Inesei Fedulovai to īstenot.                   

LKDAF priekšsēdētājs informēja par jaunās LBAS vadības vēlmi aktivizēt Jauniešu padomi . Arī LKDAF kādreiz bija savi pārstāvji LBAS Jauniešu padomē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas un viena muzeja, bet nu jau vairākus gadus neviens nepiedalās. A.Misēvičs aicināja dalīborganizāciju priekšsēdētājus izvērtēt gados jaunos biedrus un piedāvāt šo iespēju, pārstāvēt LKDAF LBAS Jauniešu padomē. A.Misēvičs ar ī informēja par 20.maijā plānoto jauniešu pasākumu Čakstes muzejā Jelgavas novada “Aučos” un pēc tam plānoto kopīgo atpūtu “Priežkalnu” moto-trasē.                                       

Pirms Padomes sēdes dalīborganizācijām arī tika nosūtīts pārskats par biroja darbu laika posmā no 2022.gada 1,marta līdz 15.maijam:

I. SNIEGTAS KONSULTĀCIJAS, IZSKATĪTI  DOKUMENTI, SAGATAVOTI ATZINUMI:

 1. Par darba attiecību pārtraukšanu, darba devēja uzteikumu: 2

2.   Par Darba koplīguma jautājumiem: 4                                                                                                       3.   Par nodarbinātības nosacījumiem, dīkstāvi: 7                                                                                            4.   Par arodbiedrības un darba devēja attiecībām: 11

 1. Par arodbiedrības darbības jautājumiem: 9
 2. Par darba līgumu, Atlīdzības un autoratlīdzības līgumu nosacījumiem: 8
 3. Par biedru naudas ieturēšanas, pārskaitīšanas nosacījumiem, pabalstiem: 3
 4. Par darba tiesību jautājumiem: 3
 5. Par darba drošības un aizsardzības jautājumiem: 1
 6. Par darba samaksas jautājumiem: 5
 7. Par darba strīdiem: 2
 8. Par arodbiedrību tiesību jautājumiem: 4
 9. Par darbinieku skaita  samazināšanu: 1
 10. Par mobingu, bosingu darba vietā: 0
 11. Par arodbiedrības dibināšanu, iestāšanos arodbiedrībā (LKDAF): 2
 12. Par atvaļinājumiem, bērna kopšanas atvaļinājumu: 0
 13. Par Darba kārtības noteikumiem: 2
 14. Par arodbiedrības biedru apdrošināšanu: 0
 15. Par darba laiku: 2
 16. Par darbu atpūtas dienā: 0
 17. Par amata aprakstu: 1
 18. Par darbinieku atestāciju: 0
 19. Par disciplinārsoda uzlikšanu: 1
 20. Par uzņēmuma reorganizāciju, novadu reformu: 0
 21. Darbnespēja, arodslimības, invaliditāte, veselības pārbaudes, Covid-19: 0
 22. Komandējumi: 0
 23. Izdienas pensijas: 1

II. SNIEGTS LKDAF VIEDOKLIS:

1. Izskatīts “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs;

2. Izskatīti “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 565 “Noteikumi                     par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” (22- TA-658);     

3. Sagatavots KM un Rīgas valstspilsētas pašvaldības finansēto orķestru darba samaksas  salīdzinājums;         

4. Izskatīti grozījumi “Pašvaldību likumā”;                                                                                               

5. Izvērtēti M.Čehova Rīgas Krievu teātra Darba kārtības noteikumi, sniegts LKDAF viedoklis;                

6. Izskatīts Latvijas “Ziņojums ANO par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu 2022.gadā”;            

7. Saldus novada domes, Finanšu komitejas un Kultūras, sporta un tūrisma komitejas sapulču protokolu izvērtēšana;                                                                                                                                       

8. Izvērtēts Informatīvais ziņojums “Informatīvais ziņojums par konceptuālā ziņojuma “Aktīvās novecošanās stratēģija ilgākam un labākam darba mūžam Latvijā” īstenošanas progresu”;            

9. Izskatīti MK rīkojumu projekti par valsts līdzfinansējumu valsts SIA “LNSO”, LSO,  “Kremerata Baltica”, korim “Latvija”, “Latvijas Koncerti”, LNOB, LĻT, RKT, VDT, DT, JRT, LNT un Dailes teātrim, un “Rīgas Cirkam”;                                                                                                                   

10. Izskatīti MK noteikumi Nr. 723 “Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtība”;                              

11. Aizpildīta LU maģistrantūras studenta anketa par lobisma likuma nepieciešamību Latvijā.

III. DARBA TIESĪBAS UN DARBA AIZSARDZĪBA:

1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs attālināti piedalījās LBAS darba aizsardzības komisijas sēdē (31.03.);       2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs attālināti piedalījās LBAS juristu sanāksmē.

IV. LKDAF DARBĪBA LBAS SASTĀVĀ:

1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS rīkotajā Zoom-konferencē ar LBAS vadību par arodbiedrību darbības jautājumiem;                                                                                                                 

2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS Valdes  un Padomes sēdēs (27.04.);                             

3. LKDAF priekšsēdētājs attālināti piedalījās LBAS rīkotajā vebināros “Darba tiesības pēc ārkārtējās situācijas” un “Mainīgā darba vide”;                                                                                                                                 

4. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās  NEP-Padomes  sanāksmē;                                                  

5. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Drukas un mediju tehnoloģiju NEP sanāksmē;                   

6. Izskatīts LBAS  darba plāns 2022.gadam;                                                                                                     

7. Konsultācijas ar LBAS sabiedrisko attiecību speciālisti Sanitu Birkenfeldi par LKDAF biedru iesaistīšanos ETUI kursos;                                                                                                                                                   

8. LKDAF dalīborganizāciju – J.Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas un pūtēju orķestra “Rīga” arodbiedrību vadītāju iesaiste LBAS  īstenotajā ES projektā sadarbībā ar ReTV par arodbiedrību popularizēšanu;                        

9. LKDAF grāmatvede I.Fedulova piedalījās LBAS seminārā “Par gada ienākumu deklarāciju un attaisnojošajiem izdevumiem”;                                                                                                                         10. Aizpildīta LDDK veidlapa par Nozares ekspertu padomju (NEP) dalību profesionālās izglītības un eksāmenu sagatavošanas procesos;                                                                                                                                               

11. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LDDK rīkotajā Zoom-konferencē par darba vidē balstītām mācībām;                                                                                                                                                     12. Izskatīts LBAS, LDDK, LPS, LTRK un LZA Memorands, iesniegts priekšlikums to papildināt ar        3.7.punktu “Kultūra”.

V. SADARBĪBA AR MINISTRIJĀM UN VALSTS INSTITŪCIJĀM:

1. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs vairākkārt piedalījās attālināti Saeimas Izglītības,

    kultūras un zinātnes komisijas sēdē par Sv.Pētera baznīcas likumprojektu;

2. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs veica konsultācijas ar Latvijas Nacionālās operas

    un baleta  baleta māksliniecisko vadītāju A.Leimani par darba koplīguma nosacījumu

    ievērošanu par darbu pēc brīvdienām, par baleta finansējumu krīzes apstākļos un baleta

    mākslinieku nodarbinātību;

3. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Izglītības valsts kvalitātes dienesta

   (IKVD) rīkotajos akreditācijas ekspertu kursos;                                                                       

4. Konsultācijas ar Rīgas Krievu teātra Personāla vadītāju par tehnisko darbinieku darba

    līgumiem;

5. Konsultācijas ar Latvijas Nacionālā teātra direkciju par tikšanos ar valdes locekli

    J.Vimbu saistībā ar plānoto darbinieku skaita samazināšanu.

VI. SADARBĪBA AR PAŠVALDĪBĀM

1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs konsultējās ar Saldus TIKS centra juristi A.Ceimeri par  Nolikumu par kritērijiem kultūras centru novērtēšanai un darbinieku atalgošanai;                                                                   2. Sagatavots un nosūtīts RD Finanšu departamentam pārskats par izmaiņām LKDAF biedru sarakstā.

VII. PUBLICITĀTE:

1. Regulāri sagatavota informācija LKDAF mājaslapai par aktualitātēm.                                                  

2. Sniegta intervija “LR-4” par LKDAF viedokli par situāciju kultūras iestādēs pēc 1.aprīļa – pandēmijas ierobežojumu atcelšanas;                                                                                                                  

3. Sniegta intervija “TV3” par Ekonomikas ministrijas pētījumu, ka kultūras nozarē visvairāk  nevakcinēto darbinieku;                                                                                                                                        

4. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs”;                       

5. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs sniedza interviju RISEBA studentei par LKDAF.                          

VIII. STARPTAUTISKĀ DARBĪBA:

1. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās Latvijas Teātru darbinieku savienības  rīkotajā Ukrainas atbalsta mītiņā Rīgā;                                                                                                                                   

2. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) Eiropas Komisijas Sociālā dialoga komitejas (EK SDK) Izpildītājmākslas sektora sēdē;                                                                                               

3. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) Euro-MEI  un FIA rīkotajā  zoom – konferencē par kultūras iestāžu darbību Covid apstākļos;                                                                                            

4. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) Euro-MEI Izpildkomitejas sēdē par darba drošības nosacījumiem darba vietās;                                                                                                    

5. Aizpildīta FIA anketa par Dance Passport baleta māksliniekiem;                                                  

6. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs attālināti piedalījās Euro-MEI Ģenerālās Asamblejas darbā no 5.-8.aprīlim;                                                                                                                                      

7. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs atkārtoti tika ievēlēts Euro-MEI Izpildkomitejā;                              

8. Atbalsta vēstule ASV “Fox Broadcasting” darbiniekiem viņu prasībā darba devējam turpināt sarunas par darba koplīgumu;                                                                                                                           

9. Aizpildīta Roskildes Universitātes studiju aptaujas anketa par ES direktīvas par  minimālo algu ieviešanu;                                                                                                                                              

10. Atbalsta vēstule Baltkrievijas Demokrātiskajām arodbiedrībām (BKDP) pret 12  arodbiedrību līderu ieslodzīšanu cietumā par publisku Krievijas nosodījumu par iebrukumu Ukrainā.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs                                                                                                                            

LKDAF priekšsēdētājs