(LKDAF)

2022.gada 15.februārī attālināti notika kārtējā Drukas un mediju tehnoloģiju (DMT) Nozares ekspertu padomes (NEP) sēde, kurā eksperti ievēlēja padomes vadību, izvērtēja paveikto un pārrunāja jaunajā gadā veicamos darbus.

DMT NEP sēdes darba kārtības galvenie jautājumi bija:

1. DMT-NEP darbība 2021.gadā
2. DMT NEP personālsastāva aktualizācija, vadības vēlēšanas;                                                       

3. DMT NEP stratēģijas 2021. – 2027.gadam izvērtēšana;                                                            

4. Diskusija par DMT NEP 2022. gada prioritātēm/aktivitātēm un NEP sekretariāta darbības plānu 2022.gadam.

DMT-NEP sekretariāta koordinatore Ineta Jasmane bija sagatavojusi kopsavilkumu par padomes darbību 2021.gadā. 

Pārskata periodā notikušas 4 DMT NEP sēdes, 3 elektroniskās saskaņošanas procedūras un citas NEP ekspertu aktivitātes, kuru rezultātā: 

1.Nodrošināta NEP sastāva aktualizācija: darbu NEP uzsāka 2 jauni eksperti  un 2 organizācijas deleģējušas citu pārstāvi. 

2.Sniegti priekšlikumus par nozarēm nepieciešamo izglītojamo skaitu profesionālās izglītības iestādēs (PII) – analizēti dati par izglītojamo skaitu PII nozares izglītības programmās, saskaņota audzēkņu uzņemšana PII 2021. gadā un sniegti priekšlikumi par nozarei nepieciešamo izglītojamo skaitu 2022. 2023. un 2024. gadā. 

3. Sniegti priekšlikumi un organizētas aktivitātes PII tīkla attīstības un profesionālās izglītības programmu plānošanā: DMT NEP pārstāvji piedalījās Latvijas Nacionālā Kultūras centra (LNKC) organizētajā sanāksmē par profesionālās tālākizglītības programmām dizainā, to saturu, apjomu, pieprasījumu darba tirgū. DMT NEP sēdē (14.12.) nolemts atbalstīt LNKC ierosinājumus izglītības tematiskās jomas “Mākslas” programmu īstenošanas mūžizglītības kontekstā. DMT-NEP organizēja tiešsaistes tikšanās ar PIKC “Rīgas valsts tehnikums” vadību par Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas attīstību un izglītojamo uzņemšanas rezultātiem. 

4. Organizētas diskusijas un sniegti priekšlikumi nozares kvalifikāciju struktūras (NKS) aktualizēšanai: 

1) Mākslas nozares struktūras dizaina un radošo industriju sektora NKS iekļauta profesionālās kvalifikācijas “Komunikācijas dizainers” specializācija “Grafikas dizainers”; 

2) Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektora NKS iekļauta kvalifikācija “Bibliotekārs” un “Bibliotēku informācijas speciālists”; 

3) Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektora NKS iekļautas kvalifikācijas “Vizuālās mākslas speciālists” un specializācijas “Tēlniecības un vides mākslas speciālists”, “Audiovizuālās mākslas speciālists”, specializācija “Modes aksesuāru dizainera asistents” kvalifikācijai “Produktu dizainera asistents”.

5.Izvērtēti un sniegti atzinumi un priekšlikumi par profesiju standartiem (PS) un profesionālās kvalifikācijas prasībām (PKP) –  ekspertu atbalsts PS “Bibliotekārs”, “Restaurators”, PKP “Koka konstrukciju restaurators” un PKP “Silikātmateriālu restaurators” izstrādē un izskatīšanas procedūras norisē, sniegts atzinums par PS “Bibliotekārs”, “Restaurators”, PKP “Koka konstrukciju restaurators” un PKP “Silikātmateriālu restaurators” projektiem. 

6.DMT-NEP deleģēja 6 drukas un mediju tehnoloģiju nozaru ekspertus Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) akreditācijas ekspertu sarakstam IP akreditācijai; 5 eksperti deleģēti profesionālās kvalifikācijas “Ražošanas tehnologs” (drukas un poligrāfijas nozare) projekta izstrādei; 2 eksperti izvirzīti uz Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektora NKS aktualizācijas darba grupu; bet3 eksperti uz PKP un PS projektu izskatīšanas darba grupām. 

Savukārt 1 eksperts pieteikts PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Konventam. 

7. Nodrošinātas citas aktivitātes: 

– izvērtēts PIL grozījumu projekts, sniegti ieteikumi NEP iesaistīto asociāciju pārstāvjiem priekšlikumu sagatavošanai PIL grozījumiem;  

– DMT NEP ekspertu un NEP sekretariāta tikšanās ar Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās kultūras centra ekspertiem par Mākslas un Kultūras NEP izveidi; 

– DMT NEP pārstāvja dalība PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” konventā;  

– sniegti priekšlikumi pieaugušo izglītības piedāvājuma veidošanā; 

– sniegti 3 atzinumi par uzņēmumu iesaisti DVB mācību īstenošanā; 

– sniegts atzinums par kvalifikācijas individuālās aizsardzības līdzekļu (IAL) pielīdzināšanu;  

– DMT NEP pārstāvis piedalījās PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Tehnoloģiju un inovāciju centra pasākumā Drukas un mediju tehnoloģija diena; 

– DMT NEP vadība piedalījās nacionālā konkursā „Labākais iepakojums Latvijā” žūrijā; 

– DMT NEP/LNKC pārstāvis uzstājās par tēmu “Kultūras un radošo industriju jomas izglītības aktualitātes un nākotnes perspektīva” NEP ziemas konferencē. 

            DMT-NEP sēdē tika aktualizēts dalībnieku sastāvs un nolemts, ka NEP vadība paliks ta pati – priekšsēdētājs Juris Sīlis, vietnieki Aldis Misēvičs un Ieva Bečere.

            Diskusijā par DMT NEP 2022. gada prioritātēm izkristalizējās trīs lietas, kas būtu paveicamas 2022.gadā – sadarbībā ar jaunizveidoto Kultūras NEP jāveic nozares kvalifikāciju struktūras “revīzija”, aktīvāk jāmēģina sadarboties ar iesaistītajām profesionālās izglītības iestādēm un jāveic novecojušo profesijas standartu audits.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs                                                                                                                                     

LKDAF priekšsēdētājs