(LKDAF)

2021.gada 29.oktobrī Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), ņemot vērā iepriekšējā gadā izteiktos priekšlikumus par nepieciešamo izglītojamo skaitu valsts budžeta finansētās profesionālās izglītības programmās 2022.gadā un, lai nodrošinātu darba tirgum nepieciešamo speciālistu sagatavošanu profesionālās izglītības iestādēs atbilstoši Ekonomikas ministrijas izstrādātajām darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm un tautsaimniecības vajadzībām, nosūtīja nozaru ekspertu padomēm (NEP) izvērtēšanai un saskaņošanai 2022.gada projektu “Plānotā uzņemšana valsts finansētās profesionālās izglītības programmās 2022.gadā”.                

Projektā ir iekļautas programmas, kas ir atbilstošas Ekonomikas ministrijas 2020.gada vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozēm un ieguvušas nozaru padomju atbalstu izglītojamo uzņemšanai (t.sk. 1-gadīgās, 1,5-gadīgās programmās un izglītības tematiskās jomas “Māksla” profesionālās vidējās izglītības programmās ar īstenošanas ilgumu 2 gadi). Projektā norādītas Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Savienības fondu projektu ietvaros modernizētās programmas, atbalstāmās programmas profesionālās izglītības iestāžu iepriekšējos plānošanas periodos, kā arī iekļauta informācija par nozares kvalifikācijas struktūrā iekļautajām un atbalstītajām programmām izglītības iestāžu attīstības stratēģijās 2021.-2027.gadam, tāpat arī sniegta informācija par 2020. un 2021.gadā uzņemto un plānoto vietu skaitu.                               IZM uzsver, ka projekts izstrādāts sadarbībā ar Ekonomikas ministriju (EM) un saskaņots attiecībā uz 2022.gadā uzņemamo izglītojamo skaita atbilstību EM prognozēm, bet izglītības tematiskās jomas “Māksla” vietu skaits saskaņots ar Kultūras ministriju un Latvijas Nacionālo kultūras centru.                                                                                                                        

IZM vēlas arī saņemt priekšlikumus 2023.-2024.gadam drukas un mediju tehnoloģiju, mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektorā.                                                                                 

Saistošā profesionālās izglītības iestāde poligrāfijas nozarei ir Rīgas Valsts Tehnikums.   Saistošās profesionālās izglītības iestādes mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektorā ir Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums, Ogres tehnikums, Rīgas celtniecības koledža, Rīgas Mākslas un mediju tehnikums, Rīgas Stila un modes tehnikums, Ventspils tehnikums, Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Jēkabpils agrobiznesa koledža, Rēzeknes tehnikums un Daugavpils Būvniecības tehnikums.

2021.gada 22.oktobrī IZM lūdza sniegt savus priekšlikumus attiecībā uz turpmāko valsts budžeta finansēto studiju vietu piešķiršanu 2022. gadā, kā arī izteikt viedokli par nepieciešamajiem speciālistiem sadalījumā pa izglītības tematiskajām jomām, balstoties uz Latvijas Darba devēju konfederācijā (LDDK)  pārstāvēto nozaru asociāciju vajadzībām.

2021.gada 22.oktobrī norisinājās vebinārs, kas uzsāka projektu “Atbalsts darba devējiem prasmju attīstīšanas veicināšanā Latvijā(“Support employers in promoting skills development in Latvia”(21LV06)).                                                                                                                Vebinārā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD pārstāvji prezentēja informāciju par projekta mērķiem, darbības virzieniem un sasniedzamajiem rezultātiem.                  

IZM valsts sekretāre Līga Lejiņa iezīmēja Latvijas prioritātes un tuvākajā laikā veicamos darbus pieaugušo prasmju veicināšanas jomā, savukārt EK Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta pārstāve pastāstīja par Eiropas Komisijas (EK) Tehniskā atbalsta instrumentu un pieaugušo izglītības attīstības tendencēm Eiropā. EK Tehniskā atbalsta instrumenta ietvaros ir pieejamas ekspertīzes, t.sk. starptautisko ekspertu ekspertīzes, un tam nav nepieciešams valsts līdzfinansējums.                                                                                                               

Projekts ietvers plašas Latvijas ieinteresēto pušu konsultācijas, padziļinātu datu un politikas analīzi, mācīšanos no citu valstu, kas arī saskaras ar līdzīgiem izaicinājumiem, labās prakses, kā arī iespējamo barjeru identificēšanu un risinājumu meklēšanu.                        

Projekta īstenošanas rezultātā tiks:

  • veikts galveno šķēršļu novērtējums un noskaidroti apstākļi, kas veicina Latvijas darba devēju ieguldījumu savu darbinieku prasmēs (2022. gada 2. ceturksnis);
  • identificēti starptautiskās labās prakses piemēri, kas mudina darba devējus ieguldīt savu darbinieku prasmēs (2022. gada 3. ceturksnis);
  • izstrādātas praktiskas vadlīnijas, lai attīstītu normatīvo regulējumu darba devēju atbalstam un ieguldījumu veicināšanai darbinieku prasmju pilnveidē (2023. gada 2. ceturksnis);
  • attīstīts monitoringa ietvars, t.sk. metodoloģija un uzraudzības rādītāji, kas sekmēs ieviesto atbalsta pasākumu īstenošanas novērtējumu (2023. gada 3. ceturksnis), un
  • izveidots ceļvedis turpmākiem rīcības virzieniem ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas pieaugušo izglītības atbalsta sistēmai (2023. gada 3. ceturksnis).

           

Projekta ietvaros izstrādātie priekšlikumi darba devēju atbalsta pasākumu normatīvajam regulējumam kopā ar Prasmju fondu iniciatīvu, Individuālo mācību kontu iniciatīvu un citām aktivitātēm ļaus izveidot pamatu ilgtspējīgai un sociāli atbildīgai pieaugušo izglītības atbalsta sistēmai. Tā nodrošinās nodarbinātajiem tiesības ar noteiktu regularitāti papildināt savas zināšanas, savukārt darba devējiem radīs gan pienākumus nodarbināto prasmju attīstības nodrošināšanai, gan arī definēs darba devēju tiesības šajā procesā, kā arī izveidos tiesisko ietvaru valsts budžeta investīciju novirzīšanai darba devēju atbalstam.

2021.gada 12.oktobrī Valsts darba inspekcija (VDI) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ZOOM platformā organizēja tiešsaistes semināru “Darbinieku iesaiste ergonomiskas darba vides veidošanā”, kuras laikā LBAS darba aizsardzības eksperts Ziedonis Antapsons informēja par Eiropas valstu arodbiedrību aktivitātēm darba aizsardzības jomā, VDI pārstāve Linda Matisāne sniedza pārskatu par darbinieku iesaisti darba aizsardzības jautājumu risināšanā, kā arī vairāku uzņēmumu pārstāvji pastāstīja par savu pieredzi uzņēmumos.

2021.gada 11.oktobrī DMT NEP saņēma vēstuli ar aicinājumu sniegt saskaņojumu un atzinumu Mākslas nozares profesijas standarta “Restaurators”, profesionālās kvalifikācijas prasību “Koka konstrukciju restaurators” un profesionālās kvalifikācijas prasību “Silikātmateriālu restaurators” projektiem.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs                                                                                                               

LKDAF priekšsēdētājs