(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri

 

            Tā kā valstī noteikto ierobežojumu dēļ joprojām nav iespējams sarīkot Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības (LKDAF) Padomes sēdi klātienē, tad birojs nosūtīja dalīborganizācijām pārskatu par savu darbību laika periodā no 2021.gada 1.marta līdz 10.maijam.

LKDAF DARBĪBAS PĀRSKATS

01.03. – 10.05.2021

I. SNIEGTAS KONSULTĀCIJAS, IZSKATĪTI  DOKUMENTI, SAGATAVOTI ATZINUMI:

 1. Par darba attiecību pārtraukšanu, darba devēja uzteikumu: 6

2.   Par Darba koplīguma jautājumiem: 2

3.   Par nodarbinātības nosacījumiem, dīkstāvi: 5

4.   Par arodbiedrības un darba devēja attiecībām: 7

 1. Par arodbiedrības darbības jautājumiem: 8
 2. Par darba līgumu, Atlīdzības un autoratlīdzības līgumu nosacījumiem: 7
 3. Par biedru naudas ieturēšanas, pārskaitīšanas nosacījumiem, pabalstiem: 6
 4. Par darba tiesību jautājumiem: 6
 5. Par darba drošības un aizsardzības jautājumiem: 1
 6. Par darba samaksas jautājumiem: 13
 7. Par darba strīdiem: 1
 8. Par arodbiedrību tiesību jautājumiem: 5
 9. Par darbinieku skaita  samazināšanu: 1
 10. Par mobingu, bosingu darba vietā: 0
 11. Par arodbiedrības dibināšanu, iestāšanos arodbiedrībā (LKDAF): 2
 12. Par atvaļinājumiem, bērna kopšanas atvaļinājumu: 2
 13. Par Darba kārtības noteikumiem: 2
 14. Par arodbiedrības biedru apdrošināšanu: 3
 15. Par darba laiku: 1
 16. Par darbu atpūtas dienā: 0
 17. Par amata aprakstu: 1
 18. Par darbinieku atestāciju: 0
 19. Par disciplinārsoda uzlikšanu: 1
 20. Par uzņēmuma reorganizāciju, novadu reformu: 4
 21. Darbnespēja, arodslimības, invaliditāte, veselības pārbaudes: 1
 22. Komandējumi: 0
 23. Izdienas pensijas: 0

II. SNIEGTS LKDAF VIEDOKLIS:

1. Izskatīts Valsts Kancelejas (VK) informatīvais materiāls “Par vienotā tiesību aktu projektu

    izstrādes un saskaņošanas portāla apmācību plānu”;

2. Izskatīts informatīvais ziņojums „Par Eiropas Savienības programmas „Radošā Eiropa”

     (2021- 2027) informatīvā biroja darbības īstenošanu;                                                    

3. Izskatīts Valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba

     samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2021.gadā, kuru veids ir

    noteikts Dziesmu un deju svētku likumā (folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas

    mūzikas grupas, amatierteātri un vokālie ansambļi) un kuri gatavo kārtējiem Vispārējiem

    latviešu dziesmu un deju svētkiem noteikto repertuāru un vismaz reizi 2020.gadā ir

    piedalījušies Dziesmu un deju svētku starplaika pasākumos (G2)” (VSS-190);

4. Izskatīts IZM sagatavotais piedāvājums par pieaugušo izglītības pārvaldību

    6.attālinātajai mācību kārtai;

5. Atkārtoti izvērtēti grozījumi likumā „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” (VSS-625);

6. Izskatīts MK Rīkojums Nr72 “Saliedētas un pilsoniskai aktīvas sabiedrības attīstības

    pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam”;

7. Izskatīti Grozījumi likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”” ;

8. Izvērtēts “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”:

9. Veikta analīze par “Amatpersonu un darbinieku amatu saimēm un līmeņiem atbilstošajām

     mēnešalgu grupām”;

10. Izvērtēti pūtēju orķestra “Rīga” Darba kārtības noteikumi;

11. Izvērtēti “Noteikumi par valsts pensijas piešķiršanas, pārrēķināšanas un izmaksas

      nosacījumiem un kārtību” (VSS-264);

12. Izskatīti Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 „Likuma

      „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” (VSS-296); 

13. Sagatavots un nosūtīts M.Čehova Rīgas Krievu teātra Aktieru arodbiedrībai skaidrojums par

      darba samaksas apjomu;

14. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs attālināti piedalījās M.Čehova Rīgas Krievu

      teātra Aktieru arodbiedrības sapulcē par darba samaksas sistēmas maiņas jautājumu;

15. Atkārtoti izskatīts MK rīkojuma projekts  “Par valsts līdzdalības saglabāšanu SIA

      “Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja”.

III. DARBA TIESĪBAS UN DARBA AIZSARDZĪBA:

1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs attālināti piedalījās LBAS darba aizsardzības komisijas

    sēdē;

2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sagatavoja skaidrojumu Liepājas Mākslas, mūzikas un

    dizaina vidusskolas darbinieku arodbiedrības pārstāvei par rutīnas skrīninga organizēšanu

    izglītības iestādēs un par MK noteikumiem Nr.191 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi

   Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

IV. LKDAF DARBĪBA LBAS SASTĀVĀ:

1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Drukas un mediju tehnoloģiju NEP

    sanāksmē (03.03) par nozares profesionālās izglītības attīstību;

2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS Valdes sēdē (23.03.;

3. LKDAF priekšsēdētājs attālināti piedalījās LBAS rīkotajā vebinārā “Grozījumi Darba likumā un Streiku

    likumā”;

4. Izskatīts LIZDA – RDFD Vienošanās projekts par biedra naudas ieturēšanas kārtību, konsultācijas ar

    LAKRS priekšsēdētāju J.Kalniņu un Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāju

    I.Lāčaunieci; sagatavota un nosūtīta vēstule LABS priekšsēdētājam E.Baldzēnam;

5. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Drukas un mediju tehnoloģiju NEP

    tiešsaistes seminārā par profesionālo izglītību;

6. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Drukas un mediju tehnoloģiju NEP vadības zoom-

    sanāksmē par darba uzdevumiem 2021.gadā;;

7. LKDAF priekšsēdētājs attālināti piedalījās NEP Padomes sēdē par NEP darba plānu un profesionālās

    izglītības jautājumiem;

8. LKDAF priekšsēdētājs attālināti piedalījās LBAS rīkotajā Zoom-konferencē “Darbs nākotnē un

    arodbiedrību uzdevumi”.

V. SADARBĪBA AR MINISTRIJĀM UN VALSTS INSTITŪCIJĀM:

1. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs konsultējās ar Dailes teātra Finanšu direktoru

    N.Matuti par darba samaksas apjomu teātra darbiniekiem Covid krīzes apstākļos;

2. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs veica konsultācijas ar KM Valsts sekretāres

    vietnieci budžeta un finanšu jautājumos par teātru finansējumu krīzes apstākļos;

3. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) IZM diskusijā par

    profesionālās kvalifikācijas piešķiršanas procesu plānošanu Covid apstākļos;

4. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs konsultējās ar M.Čehova Rīgas Krievu teātra

    Valdes locekli D.Bjorku par darba samaksas sistēmas maiņas iespējām;

5. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs veica konsultācijas ar KM Nozaru politikas

    Nodaļas vadītāju I.Treiju par KM darba grupas viedokli par reģionālo teātru attīstības

    modeli.

VI. SADARBĪBA AR PAŠVALDĪBĀM

1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs konsultējās ar Rojas novada kultūras darba organizatori

    un analizēja Rojas novada Amatpersonu un darbinieku atalgojuma sadalījumu pa amatu grupām;

2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sagatavoja vēstules projektu Rojas novada pašvaldības

    izpilddirektoram par novada kultūras pasākumu organizatora un bibliotekāru amatalgu.

VII. PUBLICITĀTE:

1. Regulāri sagatavota informācija LKDAF mājaslapai par aktualitātēm.

2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sagatavoja īsu prezentāciju FIA projekta

    dalībniekiem par LKDAF darbības prioritātēm.

VIII. STARPTAUTISKĀ DARBĪBA:

1. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) FIA rīkotajā vebinārā par

    tēmu “Kā mazināt stereotipus dzimumu līdz tiesības jautājumos un uzlabot sieviešu

    pārstāvniecību vadošajos amatos”;

2. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) Eiropas Komisijas Sociālā

    dialoga komitejas (EK SDK) Audiovizuālā sektora sēdē par darba drošības

    nosacījumiem darba vietās;

3. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) Euro-MEI rīkotajā

    Izpildkomitejas zoom – konferencē par kultūras iestāžu darbību Covid apstākļos;

4. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) UNI rīkotajā vebinārā

    par tēmu “Digitālā organizēšana/-ās)”;

5. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) Eiropas Komisijas Sociālā

    dialoga komitejas (EK SDK) un EuroMEI darba grupas sēdē par darba drošības

    nosacījumiem darba vietās;

6. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) FIA rīkotajā darba grupas  

    vebinārā par sociālo mediju izmantošanu arodbiedrību ikdienas darbā;

7. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) Euro-FIM online –

    konferencē par veselības krīzi mūzikas jomā;

8. Izskatīts FIM projekta semināru piedāvājums;

9. Sagatavota vēstule UNI un UNI-MEI par biedru naudas iemaksu;

10. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) Euro-MEI rīkotajā

    Izpildkomitejas ZOOM- konferencē par multinacionālajām mediju kompānijām;

11. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) UNI rīkotajā vebinārā

    “Teledarbs Covid apstākļos”;

12. Nosūtīta PowerPoint prezentācija FIA projekta darba grupai par LKDAF darbības

      prioritātēm 2021.gadā;

13. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) 5.UNI-Europa

      Ģenerālkonferencē;

14. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) FIA projekta noslēguma  

       vebinārā par sociālā dialoga veicināšanu kultūras nozarē;

15. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) FIA virtuālajā kongresā.

Pārskatu sastādīja

LKDAF priekšsēdētājs                                                            

Aldis Misēvičs