(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri

 

            Tā kā valstī noteikto ierobežojumu dēļ joprojām nav iespējams sarīkot Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības (LKDAF) Padomes sēdi klātienē, tad birojs nosūtīja dalīborganizācijām pārskatu par savu darbību laika periodā no 2020.gada 1.decembra līdz 2021.gada 1.martam.

LKDAF DARBĪBAS PĀRSKATS

01.12.2020 – 01.03.2021

I. SNIEGTAS KONSULTĀCIJAS, IZSKATĪTI  DOKUMENTI, SAGATAVOTI ATZINUMI:

 1. Par darba attiecību pārtraukšanu, darba devēja uzteikumu: 8

2.   Par Darba koplīguma jautājumiem: 5

3.   Par nodarbinātības nosacījumiem, dīkstāvi: 11

4.   Par arodbiedrības un darba devēja attiecībām: 9

 1. Par arodbiedrības darbības jautājumiem: 8
 2. Par darba līgumu, Atlīdzības un autoratlīdzības līgumu nosacījumiem: 13
 3. Par biedru naudas ieturēšanas, pārskaitīšanas nosacījumiem, pabalstiem: 7
 4. Par darba tiesību jautājumiem: 6
 5. Par darba drošības un aizsardzības jautājumiem: 2
 6. Par darba samaksas jautājumiem: 7
 7. Par darba strīdiem: 1
 8. Par arodbiedrību tiesību jautājumiem: 5
 9. Par darbinieku skaita  samazināšanu: 3
 10. Par mobingu, bosingu darba vietā: 0
 11. Par arodbiedrības dibināšanu, iestāšanos arodbiedrībā (LKDAF): 0
 12. Par atvaļinājumiem, bērna kopšanas atvaļinājumu: 1
 13. Par Darba kārtības noteikumiem: 2
 14. Par arodbiedrības biedru apdrošināšanu: 1
 15. Par darba laiku: 2
 16. Par darbu atpūtas dienā: 0
 17. Par amata aprakstu: 1
 18. Par darbinieku atestāciju: 2
 19. Par disciplinārsoda uzlikšanu: 2
 20. Par uzņēmuma reorganizāciju: 5
 21. Darbnespēja, arodslimības, invaliditāte, veselības pārbaudes: 0
 22. Komandējumi: 0
 23. Izdienas pensijas: 0

II. SNIEGTS LKDAF VIEDOKLIS:

1. Izskatīts un atbalstīts Latvijas Nacionālā Kultūras centra nolikums (VSS-1002);

2. Izskatīts Labklājības ministrijas (LM) sagatavotais “Plāna projekts sieviešu un vīriešu

vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2021. – 2023.gadam”;

3. Atkārtoti izskatīts likumprojekts “Grozījumi Bibliotēku likumā” (VSS-604);

4. Izskatīts LM sagatavotais dokuments “Nacionālais dzimumu līdztiesības plāns”;

5. Izvērtēts “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma (RRF) finansējuma

sadalījums”;

6. Izskatīts MK Rīkojums Nr72 “Saliedētas un pilsoniskai aktīvas sabiedrības attīstības

 pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam”;

7. Izskatīti Grozījumi likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”” ;

8. Atkārtoti izskatīts MK Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada

21.janvāra noteikumos Nr.33Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu

 programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada

 31.decembrim” (VSS-1001);

9. Atkārtoti izskatīts likumprojekts “Grozījumi Bibliotēku likumā” (VSS-604);

III. DARBA TIESĪBAS UN DARBA AIZSARDZĪBA:

1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs attālināti piedalījās LBAS darba aizsardzības komisijas

    sēdē;

2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS rīkotajā seminārā “COVID-19         tiesiskā

    regulējuma ietekme uz darba tiesībām”.

IV. LKDAF DARBĪBA LBAS SASTĀVĀ:

1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Drukas un mediju tehnoloģiju NEP

    Sanāksmē (11.02);

2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS Valdes sēdēs (17.12., 23.02.);

3. LKDAF priekšsēdētājs attālināti piedalījās LBAS/LDDK rīkotajā vebinārā “Attīstot koplīgumu

    pārrunas”;

4. Izskatīts Labklājības un Tieslietu ministriju izstrādātais  “Sociālās aizsardzības un darba tirgus

    politikas pamatnostādņu 2021. – 2027.gadam” projekts;

5. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās NEP Padomes tiešsaistes seminārā par

    profesionālās izglītības attīstību Latvijā;

6. Apkopota LKDAF biedru statistika par 2020.gadu, iesniegta LBAS;

7. LKDAF priekšsēdētājs attālināti piedalījās NEP Padomes sēdē par NEP darba plānu un profesionālās

    izglītības jautājumiem;

8. Aizpildīta LBAS aptaujas anketa par NEPu darbības jautājumiem;

9. LKDAF priekšsēdētājs attālināti piedalījās LBAS/LDDK rīkotajā Zoom-konferencē “Darba drošības

    normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana”;

V. SADARBĪBA AR MINISTRIJĀM UN VALSTS INSTITŪCIJĀM:

1. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs konsultējās ar Latvijas Okupācijas muzeja direktori

    S.Vību par darba attiecību pārtraukšanu ar darbinieci – arodbiedrības biedri;

2. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs veica konsultācijas ar VSIA “Latvijas Nacionālā

    opera un balets” Personāla vadītāju D.Rungēvicu par darbinieku nodarbināšanu

    dīkstāves laikā;

3. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) IZM diskusijā par

    profesionālās kvalifikācijas piešķiršanas procesu plānošanu Covid apstākļos;

4. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs konsultējās ar M.Čehova Rīgas Krievu teātra

    Valdes locekli D.Bjorku par nodarbinātību Covid krīzes laikā;

5. Sarunas ar Latvijas Nacionālā teātra vadību par biedru naudas ieturēšanu un

    pārskaitīšanu, sagatavots un iesniegts LNT Vienošanās projekts, kas arī parakstīts;

6. Aizpildīta Rīgas Stradiņa Universitātes Darba drošības un vides veselības

    Institūta, Valmieras augstskolas un Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolas izstrādātā anketa

   par nodarbinātības izmaiņām Covid sakarā;

VI. SADARBĪBA AR PAŠVALDĪBĀM

1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs konsultējās ar Rīgas M.Muižnieces Mākslas skolas

    direktori par attālināto mācību organizēšanu;

2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs konsultējās ar E.Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas

    direktori par darba koplīguma jautājumiem;

3. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sniedza atbildi RD Satiksmes departamentam saistība

    ar autotransporta izmantošanu mājsēdes laikā;

VII. PUBLICITĀTE:

1. Regulāri sagatavota informācija LKDAF mājaslapai par aktualitātēm.

2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sagatavoja īsu prezentāciju FIA projektā

    iesaistītajiem lektoriem;

3. Sagatavota informācija LKDAF mājaslapai par Darba koplīguma sarunām LNOB.

VIII. STARPTAUTISKĀ DARBĪBA:

1. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) Eiropas Komisijas Sociālā

    dialoga komitejas (EK SDK) Izpildītājmākslas sektora sēdē par veselības un darba

    drošības nosacījumiem darba vietās;

2. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) Euro-MEI rīkotajā

    Izpildkomitejas ZOOM- konferencē par kultūras iestāžu darbību Covid apstākļos;

3. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) UNI-MEI rīkotajā vebinārā

    par tēmu “Vardarbības un naida izpausmju ierobežošana filmu un TV sektorā”;

4. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) Eiropas Komisijas Sociālā

    dialoga komitejas (EK SDK) Izpildītājmākslassektora sēdē par veselības un darba

    drošības nosacījumiem darba vietās;

5. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) FIA rīkotajā vebinārā par

   sociālo dialogu teātra nozarē;

6. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) Euro-FIM online – konferencē par veselības krīzi mūzikas jomā;

7. Izskatīts FIA projekta semināru piedāvājums;

8. Sagatavota statistiska atskaite UNI;

9. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) Euro-MEI rīkotajā. Izpildkomitejas ZOOM- konferencē par multinacionālajām mediju kompānijām;

10. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) UNI rīkotajā vebinārā “Teledarbs Covid apstākļos”;

11. Nosūtīta atbalsta vēstule “Danone” darbiniekiem viņu sociālo interešu aizstāvībai;

12. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) FIA rīkotajā pieredzes apmaiņas vebinārā ar Zviedrijas Svenska Teaterförbundet.

Pārskatu sastādīja

LKDAF priekšsēdētājs                                                            

Aldis Misēvičs