(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri

 

2021. gada 11.februārī attālināti notika kārtējā Drukas un mediju tehnoloģiju Nozaru ekspertu padomes (DMT NEP) sanāksme, lai pārrunātu NEP darba plānu 2021.gadam un arī ievēlētu vadību.             

NEP darba kārtībā vēl bija sekojoši jautājumi:

 1. Informācija par DMT NEP saskaņotajiem jautājumiem un aktualitātēm starp DMT NEP sēdēm;
 2. Par Bibliotēku zinību kvalifikāciju iekļaušanu NKS;
 3. DMT NEP personālsastāva aktualizācija;
 4. DMT aktivitāšu plāns 2021. gadam;
 5. DMT NEP vadītāja un vadītāja vietnieka vēlēšanas;
 6. Par profesijas standarta “Ražošanas tehnologs (drukas un mediju tehnoloģiju jomā)” izstrādi;
 7. DMT NEP viedokļa izstrāde par nozares attīstību.

Par DMT NEP saskaņotajiem jautājumiem un aktualitātēm starp DMT NEP sēdēm ziņoja Daiga Bukonte. Viņa informēja, ka kopš 16.09. 2020 DMT NEP sēdes elektroniski tika saskaņota plānotā audzēkņu uzņemšana profesionālās izglītības iestāžu programmās 2021. gadā un sniegti priekšlikumi 2022. un 2023. gadam. DMT NEP eksperti aicināja 2022. gadā saglabāt uzņemšanas rādītājus ne zemākus kā 2020. gada līmenī vai, iespēju robežās, palielināt izglītojamo skaitu izglītības programmās.

            D.Bukonte informēja, ka ir sniegti priekšlikumi projekta​ “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ​mācību vajadzību noteikšanai:

 • Piedāvāt jebkuru tālākizglītības programmu atbilstoši NKS iekļautajām kvalifikācijām un spēkā esošajiem profesiju standartiem (saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 626);
 • Turpināt piedāvāt profesionālās pilnveides programmas:
 • Darbs ar programmu Ilustrator CC drukas un mediju tehnoloģiju nozarē;
 • Darbs ar programmu InDesign CC drukas un mediju tehnoloģiju nozarē;
 • Darbs ar programmu PhotoShop CC drukas un mediju tehnoloģiju nozarē;
 • Iespieddarbu maketa sagatavošana tiražēšanai;
 • Iespieddarbu projektu realizēšana poligrāfijas uzņēmumos;
 • 3 D printera lietošana drukas un mediju tehnoloģiju nozarē;
 • Piedāvājumā iekļaut:
 • Profesionālās pilnveides programmu «Literārā rediģēšana»;
 • Mācības par drukas tehnoloģiju, tai skaitā ofseta un fleksogrāfijas tehnoloģijām un ar to saistīto pēcapstrādi;
 • Mācības par virtuālās realitātes programmām Cinema 4D, MAYA, Light room, Vectorworks;
 • Izglītības programmas, kuras veicina profesionālās vai specifiskās zināšanas par iepakojumu, drukas tehnoloģiju pamatprincipiem un teoriju, materiālu tehnoloģiju, digitālajām prasmēm, produktu pārdošanu un menedžmentu, kā arī specifiskām valodu (franču, skandināvu, spāņu u.c) zināšanām.

D. Bukonte informēja, ka 29.01.2021 norisinājās sanāksme ar Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāvjiem par Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektora NEP izveidi. Kultūras ministrijā notiek darbs pie Kultūrizglītības padomes sastāva aktualizācijas un nolikuma precizēšanas, kā arī plānoti Grozījumi Profesionālās izglītības likumā, kurā tiek atrunāts, ka Kultūras nozares un radošo industriju jomā nozaru ekspertu padome ir Kultūras ministrijas izveidotā Kultūrizglītības padome, kuras darbību koordinē Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

D. Bukonte informēja, ka Kultūras ministrijas pārstāvji PINTSA sēdē apliecinājuši, ka plānots aktualizēt Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektora karti, tajā iekļaujot profesionālās kvalifikācijas mākslas, lietišķās mākslas, dejas, mūzikas, teātra un kultūras jomās.

D. Bukonte arī pastāstīja, ka noris aktīva komunikācija ar Latvijas Universitātes pārstāvjiem par Profesionālās pilnveides programmas “Literārā rediģēšana” izstrādi.

DMT NEP priekšsēdētājs Juris Sīlis rosināja sagatavot vēstuli Valsts Izglītības attīstības aģentūrai (VIAA) par profesionālas pilnveides programmu “Literārā rediģēšana” iekļaušanu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” nākamajā mācību kārtas piedāvājumā.

D.Bukonte informēja, ka laika posmā starp sanāksmēm deleģēti eksperti Augstākās izglītības studiju virzienu novērtēšanai, PS “Grafikas dizainers” profesijas standarta projekta izskatīšanas darba grupai un sanāksmei par Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektora nozares kvalifikāciju struktūras (NKS) aktualizāciju.

D. Bukonte iepazīstināja ar apstiprinātajām izmaiņām Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektora nozares kvalifikāciju struktūrā (NKS), kurā ir iekļauta kvalifikācijas “Komunikācijas dizainers” specializācija “Grafikas dizainers”. Izmaiņas tika virzītas saskaņā ar Dizaina padomes lēmumu, piedaloties ar LDDK un DMT NEP pārstāvjiem.

Jautājumā par Bibliotēku zinību kvalifikāciju iekļaušanu NKSD. Bukonte  informēja par sekojošo – lai Latvijas izglītības sistēmā tiktu nodrošināta profesionālā izglītība Bibliotēku, informācijas un arhīvu zinātnē, saņemts Latvijas Nacionālās Bibliotēkas Kompetenču attīstības centra ierosinājums iekļaut Mākslas nozares struktūras dizaina un radošo industriju sektora NKS 4. LKI līmenī profesionālo kvalifikāciju “Bibliotekārs” un 5. LKI līmenī “Bibliotēku informācijas speciālists”.

DMT NEP, ņemot vērā kvalifikāciju nepieciešamības aktualitāti, vienojās, ka atbilstošākā NKS, kurā iekļaut profesiju grupu – Bibliotēku zinības, ir Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektora NKS. Latvijas Nacionālā Kultūras centra pārstāve Ilze Kupče gan pauda bažas, ka Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektora NKS pēc reorganizācijas būs ļoti plaša, tāpēc NEP locekļi vienojās atkārtoti skatīt jautājumu par komunikāciju, informācijas un bibliotēku zinātnes jomas kvalifikāciju piederību pēc Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektora NEP izveides.

Svarīgs darba kārtības jautājums bija DMT NEP personālsastāva aktualizācijas nepieciešama saistībā ar vairāku dalībnieku pasivitāti (nepiedalās sēdēs un neatbild uz elektroniskās saskaņošanas vēstulēm), kā arī jaunu dalībnieku pievienošanos.

DMT NEP darbu uzsāk Jeļena Muhina – Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperte un Agnese Pašāne – Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centra vadītāja.                                                                                    

NEP pārstāvji arī apstiprināja DMT aktivitāšu plānu 2021.gadam un veica DMT NEP vadītāja un vadītāja vietnieka vēlēšanas – par priekšsēdētāju atkārtoti tika apstiprināts Juris Sīlis, bet par vietnieku – Aldis Misēvičs.

Par profesijas standarta “Ražošanas tehnologs (drukas un mediju tehnoloģiju jomā)” izstrādi ziņoja Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas (LPUA) izpilddirektore Ieva Bečere. 

D. Bukonte atgādināja, ka iepriekšējās NEP sēdē informējusi, ka profesijas standartam “Ražošanas tehnologs (drukas un mediju tehnoloģiju jomā)” izstrādei ir piešķirts finansējums projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” ietvaros, un to plānots sākt izstrādāt martā.

I. Bečere apliecināja, ka Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija ir uzņēmusies izstrādāt profesijas standartu, un norādīja, ka programmu varētu īstenot Rīgas Valsts tehnikums, kuram ir atbilstoša materiāltehniskā bāze un pasniedzēji, bet jaunākās Profesionālās izglītības likuma iestrādnes neparedz 5.LKI līmeņa kvalifikāciju īstenošanu tehnikumos.

J. Sīlis aicināja pieņemt konceptuālu lēmumu par standarta izstrādi. NEP locekļiem iebildumu nebija.

               

Saistībā ar DMT NEP viedokļa izstrādi par nozares attīstību D. Bukonte informēja, ka noris darbs pie viedokļa izstrādes par nozares profesionālās izglītības attīstību, un aicināja  ekspertus aktīvi iesaistīties. Nozares redzējumu paredzēts iesniegt par visām izglītības jomām, kas ir piekritīgas DMT NEP pēc nolikuma.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs                                                                                                                           

LKDAF priekšsēdētājs,

sadarbībā ar NEP koordinatorēm

Daigu Bukonti un

Inetu Jasmani