(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri

 

            Tā kā valstī noteikto ierobežojumu dēļ nebija iespējams sarīkot Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības (LKDAF) Padomes sēdi klātienē, tad birojs nosūtīja dalīborganizācijām pārskatu par savu darbību laika periodā no 2020.gada 1.septembra līdz 1.decembrim.

LKDAF DARBĪBAS PĀRSKATS

01.09. – 01.12.2020

I. SNIEGTAS KONSULTĀCIJAS, IZSKATĪTI  DOKUMENTI, SAGATAVOTI ATZINUMI:

 1. Par darba attiecību pārtraukšanu, darba devēja uzteikumu: 13

2.   Par Darba koplīguma jautājumiem: 7

3.   Par nodarbinātības nosacījumiem, dīkstāvi: 14

4.   Par arodbiedrības un darba devēja attiecībām: 16

 1. Par arodbiedrības darbības jautājumiem: 9
 2. Par darba līgumu, Atlīdzības un autoratlīdzības līgumu nosacījumiem: 9
 3. Par biedru naudas ieturēšanas, pārskaitīšanas nosacījumiem, pabalstiem: 6
 4. Par darba tiesību jautājumiem: 11
 5. Par darba drošības un aizsardzības jautājumiem: 7
 6. Par darba samaksas jautājumiem: 8
 7. Par darba strīdiem: 4
 8. Par arodbiedrību tiesību jautājumiem: 6
 9. Par darbinieku skaita  samazināšanu: 2
 10. Par mobingu, bosingu darba vietā: 1
 11. Par arodbiedrības dibināšanu, iestāšanos arodbiedrībā (LKDAF): 20
 12. Par atvaļinājumiem, bērna kopšanas atvaļinājumu: 2
 13. Par Darba kārtības noteikumiem: 3
 14. Par arodbiedrības biedru apdrošināšanu: 3
 15. Par darba laiku: 3
 16. Par darbu atpūtas dienā: 1
 17. Par amata aprakstu: 3
 18. Par darbinieku atestāciju: 2
 19. Par disciplinārsoda uzlikšanu: 1
 20. Par uzņēmuma reorganizāciju: 0
 21. Darbnespēja, arodslimības, invaliditāte, veselības pārbaudes: 2
 22. Komandējumi: 0
 23. Izdienas pensijas: 2

II. SNIEGTS LKDAF VIEDOKLIS:

1. Izskatīts un atbalstīts Valsts civilās aizsardzības plāns;

2. Izskatīts VARAM sagatavotais “Rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku”;

3. Izskatīts likumprojekts “Grozījumi Bibliotēku likumā” (VSS-604);

4. Izskatīts LM sagatavotais dokuments “Nacionālais dzimumu līdztiesības plāns”;

5. Atkārtoti izskatīts precizētais MK Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta     2017. gada 28. marta noteikumos Nr. 187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma   procedūru un metu konkursu norises kārtība” (VSS-619) un saistītie dokumenti (VSS-621    un VSS-623);

6. Izskatīts Finanšu ministrijas piedāvātais projekts “Grozījumi nodokļu politikā    autoratlīdzībām”;

7. Izskatīts MK informatīvais ziņojums “Elastīgā darba organizācija valsts pārvaldes    iestādēs” (VSS-751)

8. Izskatīts RD “Rīcības plāns turpmākajiem pieciem gadiem”;

9. Izskatīti grozījumi MK 2016.gada 13.decembra rīkojumā Nr.769 „Par Latvijas valsts    simtgades pasākumu plāna 2017. – 2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta    finansējuma sadalījumu” (VSS-626);

10. Izskatīts un atbalstīts likumprojekts ” Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības    ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” peļņas daļu” (VSS-624);

11. Izskatīts MK Rīkojuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 21.janvāra      noteikumos Nr.33Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu      programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada     31.decembrim” (VSS-627);

12. Atkārtoti izskatīts likumprojekts “Grozījumi Bibliotēku likumā” (VSS-604);

13.Izskatīta LNOB administrācijas piedāvātā Darba koplīguma projekta Vispārīgā daļa,      iesniegti komentāri un papildinājumi (kopskaitā 46);

14. Izskatīts un atbalstīts “Brīvības pieminekļa un Brāļu kapu padomes    nolikuma” projekts;

15. Atkārtoti izskatīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru      kabineta 2018.gada 13.novembra noteikumos Nr.690 „Noteikumi par personas darba      vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir arhīviska      vērtība, un to glabāšanas termiņiem” (VSS-96);

16. Izskatīti un atbalstīti MK noteikumi Par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā     ar ierobežotu atbildību „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja” un vispārējo    stratēģisko mērķi”.

III. DARBA TIESĪBAS UN DARBA AIZSARDZĪBA:

1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS darba aizsardzības komisijas sēdē;

2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs attālināti piedalījās LBAS vebinārā “Izmaiņas    Darba aizsardzības likumā”;

3. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS rīkotajā seminārā “COVID-19 tiesiskā regulējuma ietekme uz darba tiesībām”.

IV. LKDAF DARBĪBA LBAS SASTĀVĀ:

1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Drukas un mediju tehnoloģiju NEP   Sanāksmē (16.09);

2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS Valdes sēdē (29.10.);

3. LKDAF priekšsēdētājs attālināti piedalījās LBAS vebinārā “Izmaiņas Darba aizsardzības likumā”;

4. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās diskusijā “Nodokļu politika krustcelēs – vai    mazināsies nodokļu slogs darbiniekam?”;

5. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sagatavoja LKDAF viedokli par grozījumiem Profesiju    klasifikatorā;

6. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS rīkotajā diskusijā “Vardarbība un    aizskaršana darba vietā – kā cīnīties un izvairīties no tās”;

7. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Darba tiesību forumā;

8. Sagatavota vēstule Drukas un mediju tehnoloģiju (DMT) Nozares ekspertu padomei (NEP) par    pārstāvja maiņu no arodbiedrību puses;

9. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS rīkotajā “Sabiedrisko attiecību forumā”.

V. SADARBĪBA AR MINISTRIJĀM UN VALSTS INSTITŪCIJĀM:

1. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs konsultējās ar Kultūras ministrijas Budžeta nodaļas    vadītājas vietnieci D.Vīksni un Valsts sekretāres vietnieci attīstības un finanšu    jautājumos B.Zakevicu (arī valsts kapitāldaļu turētāju Daugavpils teātrī) par finansiālo    situāciju Daugavpils teātrī;

2. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās VSIA “Latvijas Nacionālā opera un     balets” darba koplīguma sarunās;

3. Sagatavots un nosūtīts VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” Vienošanās   projekts par centralizētu biedra naudas ieturēšanu un pārskaitīšanu LKDAF, kā arī    sagatavoti jauni Biedru iesniegumu paraugi, atbilstoši datu aizsardzības regulas    prasībām;

4. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs konsultējās ar M.Čehova Rīgas Krievu teātra   Valdes locekli D.Bjorku par darba samaksas noteikumiem Covid krīzes laikā;

5. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs atkārtoti konsultējās ar KM Valsts sekretāri    D.Vilsoni par ministrijas nostāju normālas darba samaksas atjaunošanas jautājumā;

6. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) Saeimas Izglītības, kultūras   un zinātnes komisijas sanāksmē par finansējumu kultūras nozarei;

7. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs konsultējās ar Kultūras ministra biroja vadītāju    M.Zeimuli par iespējamo tikšanos par aktualitātēm kultūras nozarē;

8. Izskatīts un atbalstīts Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma tehnisko līdzekļu un    aprīkojuma iepirkums;

9. LKDAF grāmetvede Inese Fedulova piedalījās VID rīkotajā vebinārā “Vienotais    nodokļu konts”;                                                                                                                    

10. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) Saeimas Sociālo un darba    lietu komisijas sanāksmē par grozījumiem likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu    pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”, likumā “Par valsts pensijām” un    Grozījumiem “Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju,    teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par    radošo darbu likumā”;

11. Konsultācijas ar Rīgas Stradiņa Universitātes Darba drošības un vides veselības    institūta direktoru Ivaru Vanadziņu par darba vides mērījumu rezultātiem muzeju krātuvē Pulka ielā 8, Rīgā;

12. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs konsultējās ar M.Čehova Rīgas Krievu teātra Valdes locekli D.Bjorku par darba devēja rīcību gadījumā, ja noticis darba devēja mantas bojājums;                                                                                                                 

13. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs konsultējās ar Rakstniecības un mūzika muzeja direktori I.Ruskuli par darba vides mērījumu rezultātiem muzeju krātuvē Pulka ielā un aizsargmasku lietošanas nosacījumiem muzeja krātuvē.

VI. SADARBĪBA AR PAŠVALDĪBĀM

1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs konsultējās ar Ogres novada pašvaldības Personāldaļas vadītāju A.Pūgu sakarā ar Ogres Mākslas skolas direktores darba tiesisko attiecību pārtraukšanu; sagatavota un nosūtīta vēstule Ogres novada pašvaldībai;

2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs konsultējās ar E.Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas direktori dažu darbinieku nodarbinātības jautājumiem;

3. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs konsultējās ar RD IKSD Kultūras pārvaldes vadītāju B.Šmiti par krīzes pārvarēšanas gaitu kultūras institūcijās;

4. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs konsultējās ar RD IKSD Kultūras pārvaldes Kultūra   iestāžu apvienības Sv.Pētera baznīcas pārvaldes vadītāju U. Jansoni par darba devēja un darbinieku attiecībām, par arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības piedāvājumiem, par darbinieku apdrošināšanu;

5. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs tikās ar Lielvārdes un Ķeguma novadu kultūras centru un bibliotēku darbiniekiem, lai informētu par LKDAF darbību;

6. Sarunas ar Vaiņodes, Viesītes un Aknīstes, Jaunjelgavas, Neretas novadu kultūras institūciju vadītājiem par LKDAF darbību;

7. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs konsultējās ar RD IKSD Kultūras pārvaldes Kultūras  iestāžu un amatiermākslas nodaļas vadītāju Aiju Kalniņu par orķestru algām;

8. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs konsultējās ar Valmieras integrētās bibliotēkas direktori D.Rokpelni par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu, pusēm vienojoties;

9. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs konsultējās ar Rakstniecības un mūzikas muzeja direktori I.Ruskuli par darba vides mērījumu rezultātiem muzeju krātuvē Pulka ielā un aizsargmasku lietošanas nosacījumiem muzeja krātuvē.

VII. PUBLICITĀTE:

1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sniedza interviju laikrakstam “Diena” par plānoto nodokļu reformu;

2 . Sagatavota informācija LKDAF mājaslapai par Darba koplīguma sarunām LNOB.

VIII. STARPTAUTISKĀ DARBĪBA:

1. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) Eiropas Komisijas Sociālā dialoga komitejas (EK SDK) Izpildītājmākslas sektora sēdē par atgriešanos normālā darba dzīvē pēc COVID krīzes un par veselības un darba drošības nosacījumiem darba vietās;

2. Sagatavota  vēstule Polijas arodbiedrībai par  situāciju Latvijā Covid krīzes laikā;

3. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) Eiropas Komisijas Sociālā dialoga komitejas (EK SDK) Audiovizuālās mākslas sektora sēdē par atgriešanos normālā darba dzīvē pēc COVID krīzes un par veselības un darba drošības nosacījumiem darba vietās.

4. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) UNI-MEI rīkotajā ZOOM-konferencē par multinacionālajām mediju kompānijām;

5. Sagatavota atbalsta vēstule  “Opera Australia” darbinieku arodbiedrībai saistībā ar iespējamo darbinieku atlaišanu krīzes laikā;

6. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) FIA, FIM un UNI-MEI rīkotajā vebinārā par Covid ietekmi uz izpildītājmākslas nozari;

7. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) Eiropas Komisijas Sociāla dialoga komitejas (EK SDK) Audiovizuālās mākslas sektora sēdē par atgriešanos normālā darba dzīvē pēc COVID krīzes un par veselības un darba drošības nosacījumiem darba vietās;

8. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) FIA rīkotajā vebinārā par Covid krīzes ietekmi uz māksliniecisko darbību;

9. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) FIM Ārkārtas kongresā par Statūtu grozījumiem;

10. Aizpildīta Eufofound aptaujas anketa par informācijas izmantošanu arodbiedrību darbā.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs