(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri

 

2016.gada 16.aprīlī Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) telpās notika Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) kārtējais, 8.Kongress, kurš noklausījās un apstiprināja LKDAF priekšsēdētāja un Revīzijas komisijas priekšsēdētāja ziņojumus, kā arī ievēlēja LKDAF priekšsēdētāju un Revīzijas komisiju. Par LKDAF priekšsēdētāju uz nākošajiem 5 gadiem atkārtoti ievēlēts Aldis Misēvičs.

Kā jau minēju, kongresa delegāti saņēma LKDAF priekšsēdētāja ziņojumu par darbību pārskata periodā no 2011. līdz 2016.gadam.

Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) darbības pamatā ir savu biedru darba, profesionālo, ekonomisko un sociālo tiesību un interešu aizstāvība.

LKDAF VII Kongress par priekšsēdētāju ievēlēja Aldi Misēviču.

Saskaņā ar LKDAF Statūtiem LKDAF Padomi veido dalīborganizāciju priekšsēdētāji un LKDAF priekšsēdētājs. LKDAF šobrīd apvieno 92 dalīborganizācijas ar kopējo biedru skaitu – 1894 biedri.

LKDAF ir Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LABS) dalīborganizācija. LKDAF pārstāvji darbojas LBAS Valdē un Padomē, Darba aizsardzības padomē un piedalās LBAS Mācību centra rīkotajos pasākumos.

Kopš 1995.gada LKDAF ir Vispasaules kultūras, masu mediju un izklaides industrijas arodbiedrību apvienības “Union Network International – Media & Entertainment International” (UNI-MEI) dalīborganizācija, kopš 2004.gada Starptautiskās Aktieru federācijas (Federacion Internacional de Actores) (FIA) un kopš 2005.gada Starptautiskās Mūziķu federācijas (Federation Internationale des Musiciens)(FIM) dalīborganizācija, un kopš 2006.gada arī UNI – Graphical dalīborganizācija, kurā apvienojušies poligrāfijas nozarē strādājošie. LKDAF priekšsēdētājs pārstāv kultūras nozares darba ņēmējus arī Eiropas Komisijas Sociālā dialoga komitejā izpildītājmākslas un audiovizuālās mākslas sektoros. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs ir Euro-MEI Izpildkomitejas loceklis.

Savu mērķu sasniegšanai LKDAF uztur lietišķas attiecības ar Kultūras ministriju un tās padotībā esošo institūciju vadītājiem, ar citām ministrijām un valsts institūcijām, ar pašvaldību institūcijām, kā arī ar citām sabiedriskajām organizācijām.

ORGANIZATORISKAIS DARBS

Starpkongresu laikā šo darbu nodrošina LKDAF Padome un birojs. Atskaites periodā notikušas 12 Padomes sēdes, dalīborganizācijas saņēmušas 17 pārskatus par biroja darbību. LKDAF Padomē izskatīti 63 jautājumi, no tiem svarīgākie:

 

· LKDAF un LBAS darbība;

· LKDAF finanšu jautājumi;

· darba likumdošanas jautājumi;

· darba aizsardzības jautājumi;

· darba koplīguma jautājumi;

· Kultūras ministrijas budžeta jautājumi saistībā ar darba samaksas palielināšanu nozarē;

· arodbiedrību tiesību jautājumi

Pieņemti 27 lēmumi.

LKDAF birojs īsteno Kongresa un Padomes lēmumus un koordinē dalīborganizāciju darbību, kā arī veic darbību, kura saistās ar federācijas uzdevumiem.

Visbiežāk apspriestie jautājumi:

* juridiskie jautājumi;

* tiesiskā aizstāvība;

* sociālais dialogs;

* darba aizsardzības jautājumi;

* darba koplīgumu ievērošana;

* finanšu jautājumi;

* materiālie pabalsti.

 

TIESISKĀ AIZSTĀVĪBA

* Pārskata periodā LKDAF speciālisti piedalījās jaunu darba likumdošanas aktu izstrādāšanā un  pilnveidošanā, lai saglabātu un paplašinātu esošās tiesības un garantijas darbiniekiem;

* Iepazīšanās ar ES normatīvo aktu ekspertīzi par „Nepilna darba laika un uz noteiktu laiku noslēgtu

darba līgumu regulējumu Eiropas Savienībā”.

*`LKDAF papildināts esošais “Darba koplīguma” paraugs, kuru dalīborganizācijas izmanto, slēdzot koplīgumu ar savu darba devēju.

*Pārskata periodā nozarē noslēgti jauni 33 koplīgumi, kas aptver apmēram 1000 strādājošos.

* LKDAF speciālisti atskaites periodā snieguši savu vērtējumu par sekojošiem likumiem, Ministru kabineta noteikumu projektiem un koncepcijām:

1. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums;

2. Grozījumi Darba likumā ;

3. „Arodbiedrību likums”;

4. par MK Noteikumu projektu „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas”;

5. par juridisko dokumentu kopu „Eiropas Savienības darba tiesības, Darba koplīguma loma darba samaksas un darba laika noteikšanā”;

6. par Valdības Deklarāciju un Rīcības plānu;

7. Aizpildīta anketa par nozares interešu aizstāvību lokālā un Eiropas Savienības (ES) līmenī, ko rīkoja Rīgas Juridiskā augstskola un Zalcburgas Universitātes ES studiju centrs;

8. Sagatavoti Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma komentāri;

Pārskata periodā sagatavoti metodiskie materiāli un normatīvo aktu skaidrojumi, kuri nosūtīti LKDAF dalīborganizācijām:

1. „Kad un kā jāpierāda sociālās apdrošināšanas stāžs”;

2. Grozījumi Darba likumā (komentāri);

3.Grozījumi Atlīdzības likumā (komentāri);

4. „Vidējā izpeļņa par slimošanas laiku”;

5. Izmaiņas sociālajā jomā 2012.gadā;

6. Metodiskais materiāls darba aizsardzībā „Darba aizsardzība katrā uzņēmumā”;

7. Metodiskais materiāls „Darba vides iekšējā uzraudzība, riska faktora novērtēšana”;

8. Grozījumi Atlīdzības likumā (2012);

9. „Darba aizsardzība birojā”;

10.Metodiskais materiāls „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums. Skaidrojumi. 2013

11. „Prakses standarts biroja darbā nodarbinātajiem”.

12. Metodiskie materiāli „ Darba attiecību modernizēšana”, „Tiesu prakses apkopojums darba tiesībās”;

13. Grozījumi Atlīdzības likumā (2014);

14.„Arodbiedrību likums”;

15.„Vecāku tiesības uz papildatvaļinājumu” (2015);

16. Izmantojot LKDAF izstrādāto “Darba koplīguma” paraugu, izdevies saglabāt sociālās garantijas LKDAF dalīborganizācijās, kurās arodbiedrība ir noslēgusi koplīgumu.

17. 2013.gadā noorganizēts seminārs RTMM „Mobings darba vietā”.

* Visbiežāk arodbiedrības biedri meklējuši palīdzību un LKDAF speciālisti snieguši konsultācijas par sekojošiem jautājumiem:

1. Arodbiedrības darbība, tiesības                                             – 602

2. Darba attiecību pārtraukšana, darba devēja uzteikums           – 302

3. Darba koplīgums                                                      – 256

4. Darba līgums, Atlīdzības, autoratlīdzības līgums                      – 181

5. Darba samaksa                                                                    – 168

6. Arodbiedrības un darba devēja attiecības                              – 166

7. Darbinieku skaita samazināšana                                             – 162

8. Darba drošība un aizsardzība                                                – 161

9. Nodarbinātība, dīkstāve                                                        – 145

10.Biedru nauda, pabalsti                                                          – 139

11.Arodbiedrības dibināšana, iestāšanās                                   – 132

12.Darba tiesības                                                                      – 129

13.Darba laiks                                                              – 120

BŪTISKĀKIE PASĀKUMI STARPKONGRESU LAIKĀ:

* LKDAF  priekšsēdētājs piedalījies 41 LBAS Valdes sēdē 14 LBAS Padomes sēdēs;

* LKDAF pr-tājs Aldis Misēvičs, un iesaistīto dalīborganizāciju vadītāji regulāri piedalījās LBAS

pasākumā „SADARBĪBAS PARTNERIS”, kurā tiek godināti labākie darba devēji;

* LKDAF priekšsēdētājs piedalījies  6 Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdēs;

* LKDAF priekšsēdētājs piedalījies 2 Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdēs un

2 darba grupas sanāksmēs;

* LKDAF priekšsēdētājs ticies ar visiem LR Kultūras ministriem, piedaloties ministrijas

speciālistiem, lai pārrunātu jautājumus, kas skar nozarē nodarbināto intereses, savukārt

Kultūras ministrijas (KM) vadība un speciālisti atskaites periodā piedalījušies 7 Padomes

sēdēs (no 12);

* LKDAF pārstāvji piedalījušies LBAS rīkotajos semināros nozaru vadītājiem un

speciālistiem;

* LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs 2013.-2015.gadā piedalījās 16 NEPLP SKK sēdēs;

*atskaites periodā sniegtas 17 intervijas dažādām raidorganizācijām par LKDAF

Aktualitātēm (skatīt vairāk sadaļā „Publicitāte”);

* LKDAF priekšsēdētājs atskaites periodā vairākkārt apmeklējis dalīborganizācijas

Aizkrauklē, Liepājā, Balvos, Cēsīs, Jelgavā, Talsos, Daugavpilī, Bauskā, Kuldīgā,

Ludzā, Valmierā, Rēzeknē, Jūrmalā, kā arī kultūras iestādes Lielvārdē, Skrīveros,

Koknesē, Krāslavā, Dobelē, Ozolniekos, Aucē, Kocēnos, Aknīstē, Ilūkstē, Dagdā,

Zilupē, Kārsavā, lai informētu par LKDAF darbību.

LKDAF birojs atskaites periodā:

* uzlabojis esošo grāmatvedības programmu „MAXIMUS”,

* uzlabojis elektronisko datu bāzi biedru uzskaitei,

* izstrādājis un ieviesis jaunu Biedra karti kā atlaižu karti;

* veiksmīgi īsteno saziņu ar visām dalīborganizācijām ar e-pasta palīdzību;

* uztur un regulāri papildina informāciju mājas lapā www.lkdaf.lv .

DARBĪBA LBAS SASTĀVĀ (pilns teksts delegātiem nosūtīts elektroniski)

SOCIĀLAIS DIALOGS

*Pārskata periodā turpinājās sadarbība Vienošanās ar Kultūras ministriju (03.03.2011) ietvaros;

*`LKDAF biroja speciālisti papildinājuši esošo “Darba koplīguma” paraugu, kuru dalīborganizācijas izmanto, slēdzot koplīgumu ar savu darba devēju.

*Pārskata periodā nozarē noslēgti jauni 33 koplīgumi, kas aptver apmēram 1000 strādājošos.

SADARBĪBA AR VALSTS INSTITŪCIJĀM

2011

1. Konsultācijas ar 11.Saeimas deputātu kandidātiem, lielāko partiju izvirzītajiem kultūras ministra amata kandidātiem par dalību LKDAF Padomes sēdē 07.09.2011;

2012

1. Izvērtēts Valdības rīcības plāns Deklarācijas par V.Dombrovska vadītā Ministru Kabineta iecerēto uzdevumu izpildi;

2. Konsultācija ar Kultūras ministrijas Personāldaļas vadītāju Z.Fogelsoni – Klodāni par līgumiem amatierkolektīvu vadītājiem;

3. Nosūtīta vēstule Kultūras ministrijai par VA „Rakstniecības un mūzikas muzejs” Krātuves

darbiniekiem;

5. Sagatavota un nosūtīta vēstule NEPLP un LR Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas

pr-tājai Inārai Mūrniecei ar LKDAF viedokli par NEPLP atbalstīto sabiedrisko mediju apvienošanas

modeli un gaitu;

6. Konsultācijas ar Kultūras ministrijas atbildīgo par izdienas pensijām Ligitu Raubenu par KM

pozīciju vienotā Izdienas pensiju likuma sakarā;

7. Konsultācijas ar LM Sociālās apdrošināšanas departamenta Pensiju politikas nodaļas vecāko referenti Inesi Upīti par vienotā Izdienas pensiju likuma izstrādes gaitu;

8. Konsultācijas ar Valsts Darba inspekciju (VDI) par tēmām Nodarbinātība, atbrīvošana pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, darba līgums vai uzņēmuma līgums.

2013

1. Konsultācijas ar NEPLP vadītāju Aināru Dimantu par jaunā sabiedriskā medija likuma izstrādi;

2. Nosūtīta vēstule LM Sociālās apdrošināšanas departamenta direktorei Janai Muižniecei ar LKDAF

iebildēm pret „Koncepcijas par izdienas pensiju piešķiršanu” projektu un tās izstrādes gaitu pirms

NTSP SDA sēdes;

3. Izskatītas „Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014.-2020. gadam”, viedoklis pausts KM.

2014

1. LKDAF priekšsēdētājs piedalījās Saeimas IKZ komisijas sēdē par KM budžetu 2014.gadam un par KM sadaļu Valdības rīcības plānā (12.02.2014)

2. LKDAF priekšsēdētājs piedalījās Veselības ministrijas darba grupas sanāksmē par grozījumiem Alkoholisko dzērienu aprites likumā un aizstāvēja LKDAF pozīciju par mākslinieku iesaistīšanu reklāmās(03.02.2014).

3. Izskatīts Latvijas Mūzikas akadēmijas darba koplīguma projekts, citu augstskolu Koplīgumi;

4. LKDAF pr-tājs piedalījās NEPLP Sabiedriski konsultatīvās padomes darbā, izskatīja jautājumus par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumu virzību, par LTV sabiedrisko pasūtījumu 2015.gadam, par Sabiedrisko pasūtījumu OTV, ReTV, TV24, kā arī LTV un LR sabiedriskā pasūtījuma 2015.gadam projektus.

5. Izskatīts M.Čehova Rīgas Krievu teātra aktieru darba līgums un vienošanās par darbu vasaras sezonā, sniegts skaidrojums

6. Veikta valdības Deklarācijas analīze attiecībā uz kultūras nozares attīstību.

7. LKDAF priekšsēdētājs piedalījās Saeimas Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē par KM 2015.gada un turpmāko 2 gadu valsts budžetu un darbības aktualitātēm.

8. LKDAF priekšsēdētājs tikās ar Kultūras ministri Daci Melbārdi, lai pārrunātu darba samaksas palielināšanas veidu nozarē 2015.gadā un citas aktualitātes.

9. LKDAF pr-tājs piedalījās IZM Profesionālās izglītības Nacionālās Trīspusējās apakšpadomes (PINTSA) darbā. Pēc A.Misēviča ierosinājuma turpmākajā IZM darbā iekļauts jautājums arī par KM pakļautībā esošo profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu apdrošināšanu profesionālās izglītības un prakses laikā.

10. LKDAF priekšsēdētājs un juriskonsulte tikās ar LNO Valdes priekšsēdētāju Z.Liepiņu un

administrācijas pārstāvjiem par Baleta darba jautājumiem un veselības apdrošināšanu.

2015

1. LKDAF sniedza viedokli Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (NEPLP) par  konkursu uz „Latvijas Radio” valdes locekļu amatiem.

2. LKDAF pr-tājs piedalījās NEPLP Sabiedriski konsultatīvās padomes darbā 30.01. un 13.03., kurās izskatīti jautājumi par LTV un LR5 darbību, par finansējuma piešķiršanu privātajiem medijiem sabiedriskā pasūtījuma īstenošanai.

3. LKDAF priekšsēdētājs un juriskonsulte sniedza viedokli KM Valsts sekretāram S.Voldiņam un VK pārstāvēm E.Upītei un L.Liepiņai par Valsts dienesta likumprojektu.

4. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Akadēmiskās informācijas centra – Latvijas

pārstāvja Eiropas diplomatzīšanas centru tīklos ENIC-NARIC (European Network of Information

Centres – National Academic Recognition Information Centres) – rīkotajā darba seminārā par ārvalstu

diplomu atzīšanu procesu un izglītības un profesionālās mobilitātes instrumentiem

DARBA AIZSARDZĪBA

2011

1. Konsultācija PPO „Rīga” par darbu zemās temperatūrās (kaitīgie darba apstākļi);

2. Darba drošības normu mērījumi Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkās sadarbībā ar LBAS darba drošības speciālistu Mārtiņu Pužulu.

3. LKDAF pr-tājs un juriskonsulte piedalījās Rīgas Stradiņa universitātes aģentūras Darba drošības un vides veselības institūta seminārā „Darba vides riska novērtējums, svarīgākās problēmas, risinājumi, labā  prakse poligrāfijas ražošanas nozarēs”;

4. Konsultācija ar LBAS darba aizsardzības speciālistu Z.Antapsonu (kursi darba aizsardzībā);

5. LKDAF juriskonsulte piedalījās LBAS organizētajos 50 stundu kursos  darba aizsardzībā (apliecība

Pamatlīmeņa zināšanu programma darba aizsardzībā nodarbināto pārstāvjiem un uzticības

personām”).

2012

1.Sagatavoti un nosūtīti dalīborganizācijām metodiskie materiāli “Darba aizsardzība katrā uzņēmumā”,„Darba vides iekšējā uzraudzība, riska faktora novērtēšana”;

2.LKDAF juriskonsulte Maija Pastare piedalījās semināros un praktiskajās nodarbībās „Stresa vadība”,

Mobings darba vietā”, „Efektīvas komunikācijas nozīme un metodes meditācijā” un 10 gadi Darba likuma ietvarā”.

3. Veikti darba vides indikatīvie mērījumi kinoteātra„Splendid Palace” telpās.

2013

1.Izskatīti normatīvie akti darba aizsardzībā (Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība, Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude u.c.), lai papildinātu LKDAF koplīguma paraugu

2014

1. Sagatavota vēstule VDI par darba drošību jaunajā LNB ēkā Grāmatu draugu ķēdes akcijas laikā

18.01.2014

2. LKDAF juriskonsulte piedalījās Latvijas Radio darba strīdu komisijas sēdē par vienlīdzīgiem nodarbinātības nosacījumiem skaņu operatoriem.

3. LKDAF juriskonsulte piedalījās Latvijas Radio administrācijas, darbinieku un arodbiedrības sanāksmē par nodarbinātību un darba samaksu skaņu operatoriem.

2015 1.Konsultācijas ar Valsts darba inspekcijas (VDI) Darba aizsardzības nodaļas speciālistiem par darbinieka nodarbinātību arodslimības gadījumā.                                                                                                                                 2. Sagatavoti skaidrojumi darba tiesībās, darba aizsardzībā, par uzticības personu, nosūtīti Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arodbiedrībai.                                                                                                                                             3. Izskatīts konceptuālais ziņojums „Aktīvās novecošanās stratēģija ilgākam un labākam darba mūžam Latvijā”.

SADARBĪBA AR PAŠVALDĪBĀM (pilns teksts delegātiem nosūtīts elektroniski)

2011.gadā – turpinājās sadarbība Vienošanās ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu (14.02.2011) ietvaros

2012.gadā – LKDAF priekšsēdētājs un juriskonsulte tikās ar Alūksnes novada domes vadību un V.Ķirpa muzeja „Ates dzirnavas” darbiniekiem, lai pārrunātu jautājumu par darba attiecību pārtraukšanu ar arodbiedrības biedru.

2013.gadā – konsultācijas ar Ventspils novada domes priekšsēdētāju Aivaru Mucenieku un Ķekavas

novada pašvaldības Kultūras aģentūras kultūras procesu un stratēģisko projektu vadītāju Vēsmu

Ozoliņu par  mērķdotācijām māksliniecisko kolektīvu vadītājiem;

2014.gadā – arodbiedrības biedrus interesējošu jautājumu risināšana Balvu, Līvānu, Rēzeknes, Aizkraukles, Rīgas pašvaldību institūcijās; vēstule Balvu domei par kultūras darbinieku atalgojuma palielināšanu, komentāri par Līvānu novada KC darba koplīgumu un Līvānu novada domes

atlīdzības noteikumiem, tikšanās ar Rēzeknes pilsētas Kultūras un tūrisma aģentūras direktores vietnieci

Maiju Brēķi saistībā ar Rēzeknes pilsētas domes plānoto Rēzeknes Kultūras nama likvidāciju – saruna par to,

kur turpinās strādāt LKDAF biedri, komentāri un skaidrojums Aizkraukles muzeja darba koplīguma projektam,                    konsultācijas ar Rīgas domes Finanšu departamenta (RD FD) Grāmatvedības uzskaites pārvaldes Darba samaksas nodaļas vadītāju Terēziju Vanagu par VEF māksliniecisko kolektīvu  vadītāju arodbiedrības biedra naudas ieturēšanu un pārskaitīšanu LKDAF kontā, izskatīts Balvu Centrālās bibliotēkas Darba koplīguma projekts, sniegti komentāri. izskatīts RKTMC „Mazā ģilde” Darba koplīgums, sniegti komentāri, sagatavota un nosūtīta vēstule Strenču novada domes izpilddirektoram saistībā ar darbinieka – arodbiedrības biedra darba līguma uzteikšanu, veikti grozījumi Jūrmalas bibliotēkas darba koplīgumā.                                                                                         2015.gadā – izskatīts Preiļu novada bibliotēku darba koplīgums, sniegti komentāri, sagatavota un nosūtīta vēstule Alūksnes  novada domes priekšsēdētājam Arturam Dukulim par Alūksnes novada kultūras darbinieku darba samaksas palielināšanu, izskatīts, labots, papildināts Rīgas Centrālās bibliotēkas darba koplīgums, sniegti skaidrojumi, LKDAF priekšsēdētājs piedalījās Saldus novada domes sēdē, lai pārrunātu jautājumu par plānoto Kultūras centra likvidāciju un turpmāko centra darbinieku nodarbinātību, nosūtīta vēstule Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktoram „Par Rīgas domes kultūras institūciju darbinieku darba samaksu” ar prasību pielīdzināt atalgojumu valsts finansēto institūciju darbinieku atalgojumam,  sagatavoti labojumi, papildinājumi un komentāri (skaidrojumi) RCB darba koplīguma projektam., sastādīta vēstule (projekts) Daugavpils pašvaldībai par algu paaugstināšanu LCB un DNMM speciālistiem.                                                                                                                                             2016.gadā – konsultācijas ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) padomnieci juridiskajos jautājumos Kristīni Kinču un LPS priekšsēdētāja padomnieci juridiskajos jautājumos Vinetu Reiteri par Valsts dienesta likumprojektu saistībā ar tā attiecināšanu uz kultūras darbiniekiem (bibliotēkas, muzeji), izskatīts Rīgas Centrālās bibliotēkas koplīguma projekts, sniegti komentāri.

STARPTAUTISKĀ DARBĪBA(pilns teksts delegātiem nosūtīts elektroniski)

* Kopš 1995.gada LKDAF ir Vispasaules kultūras, masu mediju un izklaides industrijas arodbiedrību apvienības “Union Network International – Media & Entertainment International” (UNI-MEI) dalīborganizācija, kopš 2004.gada Starptautiskās Aktieru federācijas (Federacion Internacional de Actores) (FIA) un kopš 2005.gada Starptautiskās Mūziķu federācijas (Federation Internationale des Musiciens)(FIM) dalīborganizācija, bet kopš 2006.gada UNI-Graphical dalīborganizācija.

* Atskaites periodā LKDAF katru gadu ir maksājusi dalības maksu UNI, FIA un FIM kontos atbilstoši šo organizāciju Statūtos noteiktajam apmēram.

2011

1. 24.-27.jūnijs – LKDAF pr-tājs piedalījās EuroFIA sanāksmē Berlīnē, kurā tika izskatīti jautājumi par baleta mākslinieku pārkvalificēšanās iespējām Eiropā, pārtraucot aktīvās skatuves gaitas, kā arī jautājumu par LKDAF līdzdalību Eiropas Komisijas finansētā projektā sociālā dialoga veicināšanai nozarē.

2. Nosūtītas 7 atbalsta vēstules

2012

1. Nosūtītas 17 atbalsta vēstules;

2.  Eiropas Komisijas Sociālā dialoga komitejas sociālā dialoga projekta audiovizuālajā sektorā

semināra organizēšana Rīgā 26.-27.06.2012.

3. LKDAF Rīgā 26.-27.06.2012 rīkoja Eiropas Komisijas (EK) Sociālā dialoga komitejas

Audiovizuālajā sektorā projekta semināru „Nacionālo sociālā dialoga partneru kapacitātes

stiprināšana jaunajās Eiropas Savienības dalībvalstīs”. (Projekts notiek vairākās Eiropas Savienības

jaunajās dalībvalstīs un tā mērķis ir apzināt situāciju sociālā dialoga jomā starp arodbiedrībām un

darba devējiem, kā arī veicināt izpratni par dialoga nozīmi darba attiecību veidošanā);

4. LKDAF pr-tājs piedalījās EK SDK izpildītājmākslas nozarē. Tēma: Riski mūziķu profesionālajā karjerā. Veselības aizsardzība”;

5. LKDAF pr-tājs parakstīja Petīciju EK Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāta

komisāram Sīmam Kallasam par ES regulu 261/2004 saistībā ar mūziķu ceļošanu ar instrumentu

lidmašīnās. Aizliegums rada zaudējumus, parāda nevienlīdzīgu  attieksmi pret mūziķu profesiju;

6. 06.09.2012 sadarbībā ar Eiropas Izpildītājmākslinieku Darba devēju Asociāciju Apvienību

(Performing Arts Employers Associations League Europe) Eiropas Komisijas atbalstītā projektā Sociālais dialogs Eiropas Savienībā publiskā izpildījuma nozarē. Nacionālo Darba  devēju organizāciju kapacitātes stiprināšana ES dalībvalstīs un kandidātvalstīs, lai atbalstītu

ilgtspējīgu vidi Eiropas nozaru sociālā dialoga ietvaros” Rīgā LKDAF pr-tājs piedalījās diskusijā par izpildītājmākslinieku darba devēju organizācijas izveides nepieciešamību Latvijā un darba devēju apvienības sadarbības principiem sociālā dialoga ietvaros.

2013

1.Dalība Eiropas Komisijas Sociālā dialoga komitejas (EK SDK) izpildītājmākslā reģionālajā seminārā

Tallinā, no LKDAF piedalījās Daugavpils teātra darbinieku arodbiedrības pr-tāja Kristīne Veinšteina,

profesionālā pūtēju orķestra „Rīga” arodbiedrības pr-tāja vietniece Virdžīnija Laube un LKDAF

priekšsēdētājs Aldis Misēvičs;

2. Nosūtītas 8 atbalsta vēstules

3. iepazīšanās ar CEDEFOP ziņojumu  „Qualifications frameworks in Europe: an instrument for   transparency and change”. Eiropā piedāvā 8 pakāpju kvalifikāciju skalu, taču  ir valstis, sākot no 5 – 12 kvalifikāciju  līmeņiem. Līdz 2012.g. vidum Latvija formāli ir pielīdzinājusi savu sistēmu Eiropas līmeņiem;

4. Sagatavota un nosūtīta informācija FIA, FIM un UNI-MEI ar lūgumu atbalstīt LKDAF prasību

negrozīt “Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka

mākslinieku izdienas pensiju likumu”;

2014

1. Dalība EuroMEI izpildkomitejas sanāksmē Briselē (25.02.2014);

2. Nosūtītas 10 atbalsta vēstules;

3. Komunikācija ar Eiropas Savienības Prezidentūras biroja Prezidentūras programmas plānošanas

departamenta projektu koordinatori L.Romeli par Eiropas Komisijas Regulu Nr.2027/97 par pasažieru

un to bagāžas pārvadājumiem, kura skar mūziķus ar mūzikas instrumentiem, kuriem jāpērk atsevišķa

vieta lidmašīnā.

4. Komunikācija ar Satiksmes ministrijas (SM) Eiropas Savienības lietu koordinācijas departamenta

direktori E.Šimiņu-Neverovsku un SM Aviācijas departamenta vecāko referenti M.Kurpnieci par

Eiropas Komisijas Regulu Nr.2027/97 par pasažieru un to bagāžas pārvadājumiem, kura skar mūziķus

ar mūzikas instrumentiem, kuriem jāpērk atsevišķa vieta lidmašīnā.

2015

1. Nosūtītas 4 atbalsta vēstules

2. LKDAF birojs piedalījās piketā pie Lietuvas vēstniecības, atbalstot arodbiedrību prasības izbeigt

diskriminējošo attieksmi no valdības puses un īstenot sociālo dialogu.

3. LKDAF priekšsēdētājs piedalījās EuroFIM rīkotajā konferencē par mūziķu darba aizsardzības

jautājumiem.

2016

1. Nosūtītas 2 atbalsta vēstules

PUBLICITĀTE

2011

1. Informācija par LKDAF „Latvijas Avīzē” 01.09.2011, „Dienā” 26.10.2011; portālā „Delfi” 03.11.2011

2. Publicēta LKDAF Atklātā vēstule Ministru prezidentam portālos „Delfi”, „TV Net” un „Latvijas

Avīzē” 04.11.2011;

3. LKDAF priekšsēdētāja Alda Misēviča dalība LNT raidījumā „900 sekundes” par nozares

aktualitātēm un kultūras nozares finansējumu 2012.gadā 07.11.2011;

4. Vairākkārtējas atsauces uz LKDAF Atklāto vēstuli Ministru prezidentam „Latvijas Radio”, „Radio

StarFM”, „Radio Skonto” un „Radio SWH”.

2012

1. M.Pastare piedalījās LR raidījumā „Krustpunktā” (juridiskas konsultācijas);

2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sniedza interviju LTV raidījumam “Viss notiek par tēmu

Darba tiesības teātros” (26.03.2012)

3. LKDAF pr-tājs Aldis Misēvičs sniedza interviju LETA žurnālistei par LKDAF sadarbību ar kultūras ministri Žanetu Jaunzemi-Grendi;

5. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sniedza interviju „Latvijas Avīzei” sakarā ar LKDAF priekšlikumiem 2012.gada budžeta grozījumiem;

6. Informācija „Radio SWH” par LKDAF prasībām 2012.gada budžeta grozījumiem (24.08.);

7. LKDAF pr-tājs Aldis Misēvičs sniedza interviju „Alūksnes Ziņām” par tikšanos ar novada domi un

problēmsituāciju V.Ķirpa muzejā „Ates dzirnavas”; 05.09.2012 „Alūksnes Ziņās” informācija „Ates

muzejā gaidāma vadības maiņa” ar LKDAF viedokli;

2013

1. Juriskonsulte M. Pastare piedalījās LR raidījumā „Uzticības sarunas” par mobingu darba vietā.

2. Sagatavota un sniegta atbilde ziņu aģentūrai BNS par sadarbību ar Kultūras ministriju un

ministri;

3. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās „Latvijas Radio” rīta programmā un

informēja par LKDAF protestu sakarā ar LM izstrādāto „Koncepcijas par izdienas pensiju piešķiršanu” projektu;

4. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sniedza 1 stundu garu interviju „Latvijas Avīzei” par

LKDAF viedokli sakarā ar LM izstrādāto „Koncepcijas par izdienas pensiju piešķiršanu

projektu;

5. LKDAF pr-tājs Aldis Misēvičs LNT raidījumā „900 sekundes” diskutēja par LM izstrādāto

Koncepcijas par izdienas pensiju piešķiršanu” projektu un LKDAF iebildumiem pret to;

6. LKDAF pr-tājs Aldis Misēvičs „Radio Baltcom” raidījumā „Razvorot” diskutēja par LM

izstrādāto „Koncepcijas par izdienas pensiju piešķiršanu” projektu un LKDAF iebildumiem;

7. LKDAF viedoklis par LM izstrādāto „Koncepcijas par izdienas pensiju piešķiršanu” projektu atspoguļots interneta portālos „Delfi” „TVNET” un „apollo”.

8. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sniedza interviju „Latvijas Radio 4” un laikrakstam  „IR

par LKDAF tikšanos ar Labklājības ministrijas speciālistiem sakarā ar LM izstrādāto „Koncepcijas

par izdienas pensiju piešķiršanu” projektu;

9. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās „Latvijas Radio” raidījumā „Krustpunkti” saistībā ar Mikrouzņēmumu likumu un informēja par situāciju MTG Latvija;

10. LKDAF viedoklis par LM izstrādāto „Koncepcijas par izdienas pensiju piešķiršanu” projektu atspoguļots laikrakstos „IR” un „Kurzemes Vārds”;

11. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sniedza interviju „Latvijas Radio 4” par jauno  Kultūras ministri un neatliekamajiem ministrijas darbiem.

2014

1. LKDAF priekšsēdētājs sniedza interviju „Latvijas Radio 4” par Valdības rīcības plāna sadaļu kultūrā.

2. LKDAF priekšsēdētājs sniedza interviju LTV par Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbinieku darba samaksu, kā arī citām aktualitātēm nozarē.

3. LKDAF priekšsēdētājs sniedza telefoninterviju LTV par vēlamajām  prioritātēm KM darbībā turpmākajos 4 gados.

4. LKDAF priekšsēdētājs sniedza interviju laikrakstam „Diena” par KM  jaunajām politiskajām iniciatīvām un darba samaksas jautājuma risināšanu nozarē.

2015

1. LKDAF priekšsēdētājs sniedza interviju „Lauku Avīzei” par LTV un „Latvijas Radio” sabiedrisko pasūtījumu.

2. Sagatavota un nosūtīta vēstule plašsaziņas līdzekļiem ar LKDAF viedokli par Valsts dienesta

likuma projektu (02.02.15).

3. LKDAF priekšsēdētājs un juriskonsulte piedalījās telekompānijas „TV 24” tiešraidē, kur pauda

viedokli par Valsts dienesta likuma projektu (05.02.15)

4. LKDAF priekšsēdētājs sniedza interviju LETAi par valdības un KM paveikto 100 darbības dienās (13.02.2015), informācija portālā „Delfi”.

5. Pēc intervijas ar NEPLP vadītāju Aināru Dimantu laikrakstā „Diena” LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs nosūtīja atklāto vēstuli laikrakstam „Diena” – „Atklātā vēstule vienīgajam „meņševikam” Latvijā – Aināram Dimantam” (12.02.2015)

6. LKDAF priekšsēdētājs sniedza interviju laikrakstam „Diena” par Rīgas pašvaldības darbinieku darba samaksas jautājumiem, kā arī palīdzēja sameklēt kandidātus intervijai „Kā izdzīvot ar minimālo algu?”

7. LKDAF priekšsēdētājs sniedza interviju laikrakstam „Vesti Segodnja” par nozares arodbiedrības aktualitātēm.

8. LKDAF priekšsēdētājs sniedza interviju ziņu aģentūrai LETA par nozares 2016.gada budžeta aktualitātēm.

2016

1. LKDAF priekšsēdētājs sniedza interviju ziņu aģentūrai LETA par KM 2016.gada budžeta aktualitātēm.

2. LKDAF priekšsēdētājs sniedza interviju ziņu aģentūrai BNS par tikšanos ar KM vadību 28.01.16;

3. LKDAF priekšsēdētājs sniedza interviju „Latvijas Avīzei” par tikšanos ar KM adību 28.01.16.

4. LKDAF sagatavoja viedokli par arodbiedrības finansēšanas jautājumiem „Latvijas Avīzei

saistībā ar Rīgas pašvaldības praksi, ievērojamas summas pārskaitīt arodbiedrībai „LABA”.

5. Regulāri sagatavota informācija LKDAF mājas lapai par aktualitātēm.

 

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs

 

LKDAF priekšsēdētājs