(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri

 

2016.gada 9.martā LKDAF Padome savā sēdē pārrunāja gatavošanos LKDAF 8.kongresam. LKDAF 8.kongress notiks 2016.gada 16.aprīlī no plkst. 11:00 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības nama 2.stāva zālē, Bruņinieku ielā 29/31, Rīgā. Saskaņā ar „Biedrību un nodibinājumu likuma37.panta (4).daļas nosacījumiem kongresu vadīs priekšsēdētājs Aldis Misēvičs. LKDAF Padome pārrunāja iespējamo kongresa dienas kārtību.

Tā kā LKDAF Statūtu 4.8.punkts nosaka: „Kongresa reglamentu izstrādā Padome,

bet apstiprina Kongresa delegāti”, Padome ierosināja apstiprināt kongresa

reglamentupriekšsēdētāja ziņojums – 40 minūtes, bet debatēs uzstāšanās līdz 3 minūtēm.

LKDAF Padome ierosina padomāt par kandidātiem LKDAF priekšsēdētāja

amatam. LKDAF Statūtu 4.22.punkts nosaka: „LKDAF priekšsēdētājam ir tiesības

izvirzīt savu kandidatūru nākamajām priekšsēdētāja vēlēšanām”, LKDAF priekšsēdētājs

Aldis Misēvičs izvirzīja sava kandidatūru priekšsēdētāja amatam.

LKDAF Padome ierosināja atstāt Revīzijas komisiju 3 cilvēku sastāvā.

Atgādinu, ka par visiem šiem jautājumiem lems kongress. Kongresa lēmumi tiek

pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu no to delegātu skaita, kas piedalās kongresa darbā,

ja ir kvorums (LKDAF Statūti. 4.5.p un 4.6.p.).

LKDAF Padome izskatīja arī LKDAF darbības pārskatu par laika periodu no

2015.gada 1.decembra līdz 2016.gada 29.februārim.

I. SNIEGTAS KONSULTĀCIJAS, IZSKATĪTI DOKUMENTI, SAGATAVOTI ATZINUMI:

 1. Par darba attiecību pārtraukšanu, darba devēja uzteikumu: 9
 2. Par Darba koplīguma jautājumiem: 11
 3. Par nodarbinātības nosacījumiem, dīkstāvi: 10
 4. Par arodbiedrības un darba devēja attiecībām: 7
 5. Par arodbiedrības darbības jautājumiem: 77
 6. Par darba līgumu, Atlīdzības un autoratlīdzības līgumu nosacījumiem:9
 7. Par biedru naudas ieturēšanas, pārskaitīšanas nosacījumiem, pabalstiem: 16
 8. Par darba tiesību jautājumiem: 4
 9. Par darba drošības un aizsardzības jautājumiem: 7
 10. Par darba samaksas jautājumiem: 15
 11. Par darba strīdiem: 0
 12. Par arodbiedrību tiesību jautājumiem, arodbiedrības īpašumi: 4
 13. Par darbinieku skaita samazināšanu: 2
 14. Par mobingu, bosingu darba vietā: 0
 15. Par arodbiedrības dibināšanu, iestāšanos arodbiedrībā (LKDAF): 5
 16. Par atvaļinājumiem: 2
 17. Par Darba kārtības noteikumiem: 0
 18. Par arodbiedrības biedru apdrošināšanu: 3
 19. Par darba laiku: 4
 20. Par darbu atpūtas dienā: 0
 21. Par amata aprakstu: 0
 22. Par darbinieku atestāciju: 2
 23. Par disciplinārsoda uzlikšanu: 0
 24. Par uzņēmuma reorganizāciju: 8
 25. Darbnespēja, arodslimības, invaliditāte: 0
 26. Komandējumi: 1
 27. Izdienas pensijas: 2

 

II. SNIEGTS LKDAF VIEDOKLIS:

1. Izskatīts Ministru Kabineta sagatavotais likumprojekts „Par valsts budžetu

2016.gadam”

2. Darbs pie LKDAF jaunajiem statūtiem (jauno normatīvo aktu – „Arodbiedrību likums”,

Biedrību un nodibinājumu likums” piemērošana statūtu izstrādē).

3. Izskatīts un sniegts viedoklis par KM sagatavoto plāna projektu “Latvijas mediju

politikas pamatnostādņu 2016. – 2020.gadam īstenošanas plāns” (VSS-1278);

4. Izskatīts un sniegts viedoklis par KM sagatavoto pamatnostādņu projektu “Latvijas

mediju politikas pamatnostādnes 2016. – 2020.gadam” (VSS-1289);

5. Izskatīts un sniegts viedoklis par KM sagatavoto dokumentu „Kārtība, kādā

pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu

vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”;

6. Izskatīts un sniegts viedoklis par KM sagatavoto precizēto Ministru kabineta

rīkojuma projektu „Par Rīgas Doma kora skolas un Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas

vidusskolas reorganizāciju un Nacionālās Mākslu vidusskolas izveidi” (VSS-44);

7. Izskatīts un sniegts viedoklis par KM sagatavoto precizēto Ministru kabineta

rīkojuma projektu „Par Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas un Emiļa Melngaiļa

Liepājas mūzikas vidusskolas reorganizāciju un Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina

vidusskolas izveidi” (VSS-45);

8. Izskatīts un sniegts viedoklis par KM sagatavoto precizēto Ministru kabineta

rīkojuma projektu „Par XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku norises

laiku (VSS 90);

9. Izskatīts Valdības deklarācijas gala variants;

10. Izskatīts LDDK atzinums par MK noteikumu projektu „Kārtība, kādā organizē un

īsteno darba vidē balstītas mācības” (VSS-81);

11. Izskatīti Ministru kabineta ieteikumi „ Valsts pārvaldes nodarbinātā ētikas kodekss

un izstrādātais metodiskais materiāls “Valsts pārvaldes ētikas kodeksa rokasgrāmata

(VSS-126)

12. Izskatīts LKM darba koplīgums, veikti labojumi, papildinājumi jauna koplīguma

Sagatavošanai.

13. Izskatīti, grozīti LPNA dokumenti, gatavojoties kārtējam kongresam.

14. Izskatīti dokumenti un sniegtas konsultācijas sakarā ar profesionālās izglītības

vidusskolu reorganizāciju un profesionālās izglītības kompetences centra statusa

piešķiršanu Kultūras ministrijas mācību iestādēm Rīgā, Liepājā un Rēzeknē.

 

III. DARBA TIESĪBAS UN DARBA AIZSARDZĪBA:

 1. Izskatītas LBAS jaunākās ekspertīzes darba tiesībās, darba aizsardzībā u.c.
 2. Judikatūras daru bāzes darba tiesībās regulāra papildināšana.
 3. Izskatīts konceptuālais ziņojums „Aktīvās novecošanās stratēģija ilgākam un labākam

darba mūžam Latvijā”;

4. Konsultācija Valsts darba inspekcijā par darba aizsardzības jautājumiem.

 

IV. LKDAF DARBĪBA LBAS SASTĀVĀ:

 

1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS Valdes un Padomes sēdēs (02.12.15).

2. LKDAF juriskonsultes Maijas Pastares konsultācijas un viedokļu apmaiņa ar LBAS

juristiem un nozaru juristiem par dažādiem tiesību jautājumiem.

3. Konsultācija ar LBAS darba aizsardzības speciālistu M.Pužulu par darba drošības

jautājumiem.

4.LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs tikās ar LIZDA priekšsēdētāju I.Vanagu, lai pārrunātu

jaunā pedagogu darba samaksas modeļa izstrādes gaitu

5. Sagatavoti un nosūtīti LBAS LKDAF priekšlikumi Valdības deklarācijai.

6. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS nozaru vadītāju sanāksmē par 2016.gada

aktualitātēm.

7. Konsultācijas ar KM Valsts sekretāra vietnieku U.Lielpēteru par KM sagatavoto

precizēto Ministru kabineta  rīkojuma projektu „Par Rīgas Doma kora skolas un Jaņa

Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas reorganizāciju un Nacionālās Mākslu

vidusskolas izveidi” (VSS-44) un „Par Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas un

Emiļa Melngaiļa  Liepājas mūzikas  vidusskolas reorganizāciju un Liepājas Mūzikas,

mākslas un dizaina vidusskolas izveidi” (VSS-45);

8. Sagatavota un iesniegta LBAS vēstule par KM sagatavoto precizēto Ministru kabineta

rīkojuma projektu „Par Rīgas Doma kora skolas un Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas

vidusskolas reorganizāciju un Nacionālās Mākslu vidusskolas izveidi” (VSS-44) un

Par Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas un Emiļa Melngaiļa  Liepājas mūzikas

vidusskolas reorganizāciju un Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas

izveidi” (VSS-45);

9. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS nozaru vadītāju sanāksmē par LBAS

kongresa rīkošanu 2016.gada 2.decembrī.

10. Konsultācijas ar LBAS galveno grāmatvedi A.Spēlīti par atlīdzību svētku dienā,

kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā. Sagatavots atzinums.

 

V. SADARBĪBA AR MINISTRIJĀM UN VALSTS INSTITŪCIJĀM:

1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Saeimas Valsts pārvaldes un

pašvaldības komisijas darba grupas sanāksmē par Valsts dienesta likuma projektu;

2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs tikās ar KM vadību par Valsts dienesta

likumprojektu, par pedagogu darba samaksas modeli, par profesionālās izglītības

kompetences centru izveidošanu, par KM 2017.gada budžeta sastādīšanu (28.01.16);

3. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Pārresoru koordinācijas centra

rīkotajā konferencē „Korporatīvās pārvaldības reforma Latvijā. Sasniegtais un

nākotnes ieceres.”

4. Konsultācijas ar KM Budžeta nodaļas Pārvaldes vecāko referenti Roventu Putniņu par

KM iesaisti jaunā pedagogu darba samaksas modeļa izstrādē.

5.Konsultācijas LR Uzņēmumu reģistrā par dokumentu noformēšanu, sagatavots

dokumenta projekts.

6. Konsultācijas ar Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta referenti

A.Liepiņu, Zvērinātu advokāti I.Zelču, grāmatvedi T. Cillinbergu par atlīdzību svētku

dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā. Sagatavots atzinums.

 

VI. SADARBĪBA AR PAŠVALDĪBĀM

1. Konsultācijas ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) padomnieci juridiskajos

jautājumos Kristīni Kinču un LPS priekšsēdētāja padomnieci juridiskajos jautājumos

Vinetu Reiteri par Valsts dienesta likumprojektu saistībā ar tā attiecināšanu uz kultūras

darbiniekiem (bibliotēkas, muzeji);

2. Izskatīts Rīgas Centrālās bibliotēkas koplīguma projekts, sniegti komentāri.

 

VII. PUBLICITĀTE:

1. Regulāri sagatavota informācija LKDAF mājas lapai par aktualitātēm;

2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sniedza interviju ziņu aģentūrai LETA par Kultūras

ministrijas 2016.gada budžeta aktualitātēm.

3. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sniedza interviju ziņu aģentūrai BNS par tikšanos ar

Kultūras ministrijas vadību 28.01.16;

4. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sniedza interviju „Latvijas Avīzei” par tikšanos ar

Kultūras ministrijas vadību 28.01.16.

5. LKDAF sagatavoja viedokli par arodbiedrības finansēšanas jautājumiem „Latvijas Avīzei

Saistībā ar Rīgas pašvaldības praksi ievērojamas summas pārskaitīt arodbiedrībai „LABA”.

 

VIII. STARPTAUTISKĀ DARBĪBA:

 

1. Nosūtīta atbalsta vēstule Pakistānas „Philip Morris” darbinieku arodbiedrībai sakarā ar 35 arodbiedru ieslodzīšanu cietumā protesta laikā pret atbrīvošanu no darba.

2. Atbalsta vēstule Jaunzēlandes pārtikas kompānijas „Talloys AFFCO” 200 arodbiedriem cīņā par Darba koplīguma sarunu uzsākšanu.

 

 

Informāciju sagatavoja

 

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs