(LKDAF)

09.12.2015: LKDAF Padomē

2015.gada 9.decembrī notika kārtējā Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) Padomes sēde, kuras darba kārtībā bija gan jautājumi par paveiktajiem darbiem, gan arī biroja sagatavotās aptaujas rezultātu analīze, gatavojoties LKDAF nākošajam – 8.kongresam, kurš notiks 2016.gada 16.aprīlī.

Pirms Padomes sēdes dalīborganizācijām tika nosūtīts pārskats par biroja darbību laika periodā no 30.09.- 30.11.2015:

I. SNIEGTAS KONSULTĀCIJAS, IZSKATĪTI DOKUMENTI, SAGATAVOTI ATZINUMI:

 1. Par darba attiecību pārtraukšanu, darba devēja uzteikumu: 7
 2. Par Darba koplīguma jautājumiem: 13
 3. Par nodarbinātības nosacījumiem, dīkstāvi: 5
 4. Par arodbiedrības un darba devēja attiecībām: 7
 5. Par arodbiedrības darbības jautājumiem: 47
 6. Par darba līgumu, Atlīdzības un autoratlīdzības līgumu nosacījumiem:13
 7. Par biedru naudas ieturēšanas, pārskaitīšanas nosacījumiem, pabalstiem: 9
 8. Par darba tiesību jautājumiem: 4
 9. Par darba drošības un aizsardzības jautājumiem: 2
 10. Par darba samaksas jautājumiem: 3
 11. Par darba strīdiem: 2
 12. Par arodbiedrību tiesību jautājumiem, arodbiedrības īpašumi: 2
 13. Par darbinieku skaita samazināšanu: 2
 14. Par mobingu, bosingu darba vietā: 1
 15. Par arodbiedrības dibināšanu, iestāšanos arodbiedrībā (LKDAF): 7
 16. Par atvaļinājumiem: 3
 17. Par Darba kārtības noteikumiem: 2
 18. Par arodbiedrības biedru apdrošināšanu: 0
 19. Par darba laiku: 4
 20. Par darbu atpūtas dienā: 1
 21. Par amata aprakstu: 1
 22. Par darbinieku atestāciju: 1
 23. Par disciplinārsoda uzlikšanu: 0
 24. Par uzņēmuma reorganizāciju: 2
 25. Darbnespēja, arodslimības, invaliditāte: 4
 26. Komandējumi: 1
 27. Izdienas pensijas: 1

 

II. SNIEGTS LKDAF VIEDOKLIS:

1. Izskatīts Ministru Kabineta rīkojuma projekts „Par valstij dividendēs izmaksājamo

valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Radio” peļņas daļu”, atbalstīts

projekts, ka 2014.gadā gūtā peļņa tiek izlietota atbilstoši Elektronisko plašsaziņas

līdzekļu likuma 70.panta 3.un4. daļai, lai nodrošinātu kvalitatīvu sabiedriskā

pasūtījuma izpildi un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Radio

ilgtspēju.

2. Darbs pie LKDAF jaunajiem statūtiem (jauno normatīvo aktu – „Arodbiedrību likums”,

Biedrību un nodibinājumu likums” piemērošana statūtu izstrādē).

3. Izskatīti normatīvie akti un informācija saistībā ar LIZDAs organizēto streiku. Sagatavots

LKDAF viedoklis.

4. Sniegts viedoklis LKDAF biedriem (pedagogiem) par piedalīšanos LIZDAs organizētā streikā.   5. Veikti labojumi un papildinājumi Latvijas Kara muzeja darba koplīgumā. Sagatavoti skaidrojumi

no normatīvajiem aktiem par papildatvaļinājumiem.

 

III. DARBA TIESĪBAS UN DARBA AIZSARDZĪBA:

 1. Izskatītas LBAS jaunākās ekspertīzes darba tiesībās, darba aizsardzībā u.c.
 2. Judikatūras daru bāzes darba tiesībās regulāra papildināšana.

3. Sagatavoti skaidrojumi darba tiesībās, darba aizsardzībā, par uzticības personu, nosūtīti

LNVM.

4. Grozīts un papildināts LKDAF koplīguma projekts.

 

IV. LKDAF DARBĪBA LBAS SASTĀVĀ:

 

1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS Valdes sēdē.

2. LKDAF juriskonsultes Maijas Pastares konsultācijas un viedokļu apmaiņa ar LBAS

juristiem un nozaru juristiem par dažādiem tiesību jautājumiem.

3. Konsultācija ar LBAS darba aizsardzības speciālistu M.Pužulu par darba drošības

jautājumiem.

4. Izskatīti LBAS dalīborganizāciju priekšlikumi grozījumiem Darba likumā.

 

V. SADARBĪBA AR MINISTRIJĀM UN VALSTS INSTITŪCIJĀM:

1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs un juriskonsulte Maija Pastare piedalījās Rīgas

horeogrāfijas vidusskolas arodbiedrības sapulcē, lai pārrunātu nodarbinātības un darba

samaksas jautājumus.

3. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Saeimas Izglītības, kultūras un

zinātnes komisijas sanāksmē par Kultūras m ministrijas 2016.gada budžeta

jautājumiem.

4. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Latvijas Kara muzeja darbinieku

tikšanās pasākumā ar Aizsardzības ministrijas (AM) Parlamentāro sekretāru Andreju

Panteļejevu, Audita un inspekcijas departamenta direktoru – audita nodaļas vadītāju

Mārtiņu Paškēviču un Militāri publisko attiecību departamenta direktoru Kasparu

Galkinu, lai kopīgi izvērtētu situāciju muzejā – attiecību saasināšanos starp direktori un

darba kolektīvu, par ko savā vēstulē Aizsardzības ministriju bija informējis un

parakstījis vismaz 51 muzeja darbinieks.

5. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs nosūtīja vēstuli Saeimas „Saskaņas” frakcijas

deputātam Igoram Pimenovam par LKDAF 2,9 miljonu eiro prasību Kultūras

ministrijas 2016.gada budžetam.

6. Konsultācijas ar LR Uzņēmumu reģistra speciālistiem par arodbiedrību statūtu un

nosaukuma maiņu. Konsultācija ar LR Uzņēmumu reģistra Rīgas reģiona nevalstisko

organizāciju un masu informācijas līdzekļu reģistrācijas nodaļas valsts notāri I.Keiču.

Saņemta atbilde par arodbiedrības nosaukuma veidošanu.

7. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās tikšanās pasākumā ar LNB

Kompetenču attīstības centra vadītāju Dženiju Dzirkali-Maļavkinu, izglītības metodiķi

Jautrīti Ašurovu un direktoru Andri Vilku par iestādes iesaistīšanos Drukas un mediju

tehnoloģiju NEP darbā.

 

VI. SADARBĪBA AR PAŠVALDĪBĀM

1. Konsultācijas ar Rīgas domes IKS departamenta direktora G.Helmaņa biroju par RCB

izstrādātā Darba koplīguma izskatīšanas gaitu.

2. Sastādīta vēstule (projekts) Daugavpils pašvaldībai par algu paaugstināšanu LCB un DNMM

speciālistiem.

3. Veikti labojumi RCB koplīguma projektā, sagatavoti iesniegšanai darba devējam, vēstule darba

devējam par Darba likuma normu ievērošanu koplīguma noslēgšanas sakarā.

 

VII. PUBLICITĀTE:

1. Regulāri sagatavota informācija LKDAF mājas lapai par aktualitātēm;

2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sniedza interviju ziņu aģentūrai LETA par

nozares 2016.gada budžeta aktualitātēm.

 

VIII. STARPTAUTISKĀ DARBĪBA:

 

1. Nosūtīta atbalsta vēstule Indijas Rietumbengālijas „Pepsico” firmas strādniekiem viņu cīņā par tiesībām dibināt arodbiedrību.

 

Izanalizējot biroja sagatavotās aptaujas rezultātus, Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) Padome nolēma:

 

 1. Pamatojoties uz Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) Statūtu

3.6.1.punktu: „arodbiedrības biedru nauda ir priekšnoteikums LKDAF darbības nodrošināšanai, garantējot savu biedru tiesību aizsardzību atbilstoši Statūtiem, kā arī mērķa sasniegšanai un uzdevumu izpildei arodbiedrības biedru interesēs” un 4.11.6.punktu: LKDAF Padome „koordinē Sociālā atbalsta fonda darbību, pieņem ar to saistītus lēmumus, ko paredz fonda nolikums”, izteikt Sociālā atbalsta fonda nolikuma 3.punktu sekojošā redakcijā:

 

Sociālā atbalsta fondu veido dalīborganizācijas, veicot iemaksas 55% (piecdesmit piecu procentu) apmērā no biedru naudas kopsummas.

 

45% no biedru naudas kopsummas saskaņā ar LKDAF Statūtu 5.4.punktu tiek izlietota „LKDAF priekšsēdētāja un biroja darbinieku atlīdzībai par darbu, LKDAF biroja darbības nodrošināšanai, arodbiedrības darbības nodrošināšanai, aizstāvot savu biedru intereses un tiesības, arodbiedrības pasākumu organizēšanai, dalīborganizāciju informēšanai, aģitācijai, metodisko un informatīvo materiālu izdošanai, starptautiskās darbības veicināšanai”.

 

LKDAF Padome arī apstiprināja nākošā kongresa Darba kārtību.

 

Informāciju sagatavoja

 

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs