(LKDAF)

2019.gada decembra mēnesis vairākās mūsu dalīborganizācijās iesākās  ar darba devēju vēstuli arodbiedrībai par piekrišanas sniegšanu pārtraukt darba tiesiskās attiecības ar kādu no arodbiedrības biedriem, tādēļ nācās sniegt konsultācijas par Darba likuma normām, kā arī sagatavot arodbiedrības vēstules darba devējiem

3.decembrī notika Drukas un mediju tehnoloģiju nozares ekspertu padomes (NEP) sēde, kuras laikā LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs atkārtoti tika ievēlēts par NEP priekšsēdētāja vietnieku.

LKDAF Padomes sēde

4.decembrī notika Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības (LKDAF) Padomes sēde, kuras laikā tika izskatīti aktuālie jautājumi par nozares darba samaksas palielināšanu 2020.gadā, gan arī par biedru veselības apdrošināšanas polišu iegādi. Pirms Padomes sēdes arodbiedrības biedri saņēma rakstveida atskaiti par paveikto, Padomes sanāksmes laikā priekšsēdētājs sniedza paplašinātus komentārus par atsevišķiem jautājumiem.

LKDAF DARBĪBAS  PĀRSKATS                                                                                                 

10.10. – 01.12.2019

I. SNIEGTAS KONSULTĀCIJAS, IZSKATĪTI  DOKUMENTI, SAGATAVOTI ATZINUMI

 1. Par darba attiecību pārtraukšanu, darba devēja uzteikumu: 6
 2. Par Darba koplīguma jautājumiem: 2                
 3. Par nodarbinātības nosacījumiem, dīkstāvi: 2
 4. Par arodbiedrības un darba devēja attiecībām: 11
 5. Par arodbiedrības darbības jautājumiem: 3
 6. Par darba līgumu, Atlīdzības un autoratlīdzības līgumu nosacījumiem: 5
 7. Par biedru naudas ieturēšanas, pārskaitīšanas nosacījumiem, pabalstiem: 5
 8. Par darba tiesību jautājumiem: 6
 9. Par darba drošības un aizsardzības jautājumiem: 0
 10. Par darba samaksas jautājumiem: 9
 11. Par darba strīdiem: 0
 12. Par arodbiedrību tiesību jautājumiem: 2
 13. Par darbinieku skaita  samazināšanu: 4
 14. Par mobingu, bosingu darba vietā: 2
 15. Par arodbiedrības dibināšanu, iestāšanos arodbiedrībā (LKDAF): 2
 16. Par atvaļinājumiem, bērna kopšanas atvaļinājumu: 1
 17. Par Darba kārtības noteikumiem: 0
 18. Par arodbiedrības biedru apdrošināšanu: 6
 19. Par darba laiku: 3
 20. Par darbu atpūtas dienā: 0
 21. Par amata aprakstu: 0
 22. Par darbinieku atestāciju: 0
 23. Par disciplinārsoda uzlikšanu: 0
 24. Par uzņēmuma reorganizāciju: 0
 25. Darbnespēja, arodslimības, invaliditāte, veselības pārbaudes: 1
 26. Komandējumi: 0
 27. Izdienas pensijas: 0

II. SNIEGTS LKDAF VIEDOKLIS:

1. Izskatīts un atbalstīts MK Rīkojuma projekts „Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādis” (VSS-1011);

2. Atkārtoti izskatīts MK Informatīvais ziņojums par ministriju prioritārajiem  pasākumiem 2020., 2021.un 2022. gadā;

3.  Izskatīta “Rokasgrāmata amatu vērtēšanā”;                                                                                      

4.  Izskatīts ”Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”;                                                         

5. Sagatavota un nosūtīta vēstule Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai par plānoto budžetu mediju nozarei un par “Latvijas Radio” finansējumu;                                                                  

6. Izskatīts un atbalstīts MK Rīkojuma projekts “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” (VSS-1058);

7. Izskatīts likumprojekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. Decembra noteikumos Nr. 791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību, valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši  kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”” (VSS-1059);

8. Atkārtoti izskatīts un atbalstīts likumprojekts “Grozījumi Autortiesību likumā” (VSS-767);

9. Atkārtoti izskatīts un atbalstīts likumprojekts “Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā” (VSS-790);

10. Izskatīts  MK Rīkojuma projekts “Noteikumi par atlīdzības apmēru Sabiedrības  integrācijas fonda padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji”   (VSS-1075);         

11. Izskatīti grozījumi Atlīdzības likumā.                                                                                               

12. Izskatīta VARAM sagatavotā dokumentācija “Reģionālās politikas pamatnostādnes”.

III. DARBA TIESĪBAS UN DARBA AIZSARDZĪBA:

1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LABS darba aizsardzības komisijas sēdē;              

2. Judikatūras datu bāzes darba tiesībās regulāra papildināšana.                                                               

3. Sagatavotas arodbiedrības atbildes darba devējiem par uzteikumu darbiniekiem – arodbiedrības biedriem;                                                  

4. Izstrādāts LKDAF Vienošanās paraugs saistībā ar darba tiesisko attiecību pārtraukšanu;                  

5. Izstrādāts jauns  pūtēju orķestra “Rīga” darba koplīguma projekts;                                                  

6. Izskatīts un papildināts Daugavpils “Latgales Centrālās bibliotēkas” darba koplīguma  projekts;   

7.Saruna ar “Dienas Žurnāli” izpilddirektori Līgu Balandiņu par arodbiedrību tiesību jautājumiem un darba attiecību pārtraukšanu ar arodbiedrības biedru.

IV. LKDAF DARBĪBA LBAS SASTĀVĀ:

1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs un grāmatvede Inese Fedulova piedalījās Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības Ārkārtas kongresā;                                                     

2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS Valdes sēdē (27.11.);                                    

3. LKDAF/LPNA priekšsēdētājs Aldis Misēvičs veica konsultācijas ar Latvijas Poligrāfijas   uzņēmumu asociācijas izpilddirektori Ievu Bečeri par Drukas un mediju tehnoloģiju nozares  ekspertu padomes sanāksmes darba kārtību 03.12.2019.

V. SADARBĪBA AR MINISTRIJĀM UN VALSTS INSTITŪCIJĀM:

1. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Darbinieku un administrācijas pilnsapulcē saistībā ar atlīdzības likuma normu īstenošanu 2020.gadam;                                                                                                

2. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs sagatavoja un nosūtīja vēstuli Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājam Artusam Kaimiņam par plānoto budžetu mediju nozarei un par “Latvijas Radio” finansējumu;   

3. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē par plānoto budžetu mediju nozarei un par “Latvijas Radio” finansējumu;

4. Sarunas ar Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra Valdes locekli Gintu Kursīti par darbinieku arodbiedrību un darba devēja vienošanos par biedru naudas pārskaitīšanu un Eiropas fizisko personu datu aizsardzības regulas prasību ievērošanu;                                     

5. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē par Kultūras ministrijas 2020.gada budžeta prioritātēm.

6. Saruna ar Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja direktores vietnieci Kristīni Kūlu par dalību muzeja darbinieku seminārā par Atlīdzības likumu;   

7. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs konsultējās ar VSIA “Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” Valdes locekli Indru Lūkinu un VSIA “Liepājas simfoniskais orķestris” arodbiedrības priekšsēdētāju Ingu Krasiļņikovu saistībā ar Starptautiskās Mūziķu federācijas (FIM) anketu par dzimumu līdztiesības jautājumu risināšanu Latvijas orķestros.

8. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs konsultējās ar Latvijas Nacionālā vēstures muzeja juristi I.Auniņu saistībā ar nepareizi ieturētu biedra naudu 2 gadu periodā.

VI. SADARBĪBA AR PAŠVALDĪBĀM

1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sagatavoja vēstuli Alūksnes pilsētas bibliotēkai  saistībā ar darba tiesisko attiecību pārtraukšanu ar arodbiedrības biedru.                                                     

2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sagatavoja vēstuli Alūksnes novada domes  priekšsēdētājam un Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvaldes vadītājai I.Sniedzei   saistībā ar plānoto Strautiņu bibliotēkas likvidāciju un darba tiesisko attiecību pārtraukšanu  ar arodbiedrības biedru.

  VII. PUBLICITĀTE:

1. Regulāri sagatavota informācija LKDAF mājaslapai par aktualitātēm.                                    

2. Sagatavota un iesniegta informācija „LBAS Vēstīm” par aktualitātēm LKDAF;

3. Nosūtīta informācija masu medijiem ar LKDAF iesniegto viedokli Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai par plānoto budžetu mediju nozarei un par “Latvijas Radio” finansējumu.

VIII. STARPTAUTISKĀ DARBĪBA:

1. Sagatavota un nosūtīta atbalsta vēstule Japānas brīvmākslinieku (freelance) arodbiedrībai par vardarbības aizlieguma likuma normu attiecināšanu arī uz viņiem;                                                          

2. Sagatavota un nosūtīta atbalsta vēstule NAGA WORLD HOTEL Casino darbiniekiem viņu cīņā par darba koplīguma noslēgšanu;                                                                                                        

3. Aizpildīta un nosūtīta FIM anketa par dzimumu līdztiesības jautājumiem un to risināšanu Latvijas orķestros;                                                                                                                  

4. Aizpildīta un nosūtīta FIM anketa par mūzikas straumēšanu un arodbiedrības iesaisti autortiesību kārtošanā Latvijā.                                                                                 

5. Tikšanās ar “EUROFOUND” pārstāvjiem Latvijā, sniegta informācija par sociālo dialogu izpildītājmākslas un audiovizuālajā jomā Latvijā “Eurofound Annual Stakeholders Feedback  Survey 2019”;                        

6. Sagatavota PowerPointPresentation par LKDAF FIA projekta semināram.

           

Gadu noslēdzot, vēlos pateikties visiem mūsu dalīborganizāciju vadītājiem par atsaucību un nesavtīgo darbošanos arodbiedru  interešu aizstāvībā! Lai mums veiksmīgs arī nākošais gads!

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs                                                                                                           

LKDAF priekšsēdētājs