(LKDAF)

 

            2019.gada 2.maijā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) rīkoja Starptautiskajai darba aizsardzības dienai veltītu konferenci par darba drošības jautājumiem.

Konferences atklāšanā jau tradicionāli bija piemiņas brīdis bojā gājušajiem un cietušajiem nelaimes gadījumos darbā.

 Par darba aizsardzību Latvijā – vakar, šodien, rīt pastāstīja Valsts darba inspekcijas (VDI) direktors Renārs Lūsis. Par aktualitātēm darba aizsardzības normatīvajā regulējumā informēja Māra Vīksne, Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā eksperte. Jeļena Reste, RSU DDVVI vadošā pētniece, docente, atklāja jaunākās tendences arodslimību attīstībā. Savukārt Ziedonis Antapsons, LBAS darba aizsardzības eksperts, informēja par arodbiedrību pieredzi darba aizsardzībā jaunajos darbos.

Prezentāciju “Jaunie un prognozējamie darba vides riski ekspertu skatījumā – bīstamība, sekas un iespējas tos ietekmēt” sniedza Ivars Vanadziņš, Dr.med., Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Darba drošības un vides veselības institūta direktors. Par obligātajām veselības pārbaudēm un ko tajās būtu jāpilnveido – viedokli  sniedza Laima Beroza, Latvijas Darba devēju konfederācijas darba aizsardzības konsultante.                                                                  

Par darba vides riskiem teledarbā (attālinātā darbā) brīdināja Guntis Kalnietis, SIA “Zerorisk” valdes loceklis. Savukārt par darba vides risku rakstura izmaiņām lauksaimniecībā, pieaugot darbinieku darba stāžam, informēja    Uldis Karlsons, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Meža fakultātes vieslektors.

Konferences dalībniekiem pasākuma gaitā bija iespēja iepazīties ar jaunākajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, uzzināt par darba vides radioaktīvajiem riskiem un ergonomiski aprīkotu darba vietu ar displeju.                                                                                   

Konferencē tika atzīmēta DA problēma arodbiedrībās – darba aizsardzības uzticības personu skaita samazināšanās – LBAS dalīborganizācijās kopskaitā ir gandrīz 2000 arodorganizāciju, bet ievēlētu uzticības personu ir tikai ap 1000 cilvēku.                   

Arodorganizācija nevar veikt uzņēmuma darba drošības sistēmas sabiedrisku uzraudzību un arodbiedrības biedru tiesību aizstāvēšanu, ja nav kompetentu darbinieku pārstāvju – darba aizsardzības uzticības personu, tādēļ to izglītošanai jāvelta jo īpaši liela uzmanība.                                                                                                                                               

Nozaru arodbiedrību neatliekams uzdevums ir veicināt uzticības personu ievēlēšanu nozares arodorganizācijās, kur to nav. Juridisks pamatojums – Darba aizsardzības likuma 20.panta “Nodarbināto pārstāvība darba aizsardzības jomā” un 21.panta “Uzticības personas līdzdalība darba vides iekšējā uzraudzībā” nosacījumi, kā  arī jāievēro Ministru Kabineta (MK) noteikumu Nr.427 “Uzticības personu ievēlēšanas un darbības kārtība” prasības.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs