(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri

 

2019.gada 13.marta Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) Padomes sēdē tika pieņemts lēmums, 10.aprīlī sasaukt  Ārkārtas kongresu, lai apstiprinātu Statūtus jaunā redakcijā, atbilstoši Arodbiedrību likuma prasībām, lai ievēlētu arī LKDAF priekšsēdētāju un Revīzijas komisiju. Kopš 8.kongresa pagājuši trīs gadi, un tas ir pietiekams laika periods, lai izvērtētu, kā mums ir gājis un kas ir mūsu jaunie izaicinājumi nākošajam darbības posmam. 

Kā parasti, LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs bija sagatavojis pārskatu par biroja darbību, kurš delegātiem tika nosūtīts elektroniski jau pirms kongresa:

Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas

DARBĪBAS PĀRSKATS

starp VIII. Kongresu un Ārkārtas kongresu

(16.04.2016 – 10.04.2019)

Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) darbības pamatā ir savu biedru darba, profesionālo, ekonomisko un sociālo tiesību un interešu aizstāvība.

LKDAF VIII Kongress par priekšsēdētāju ievēlēja Aldi Misēviču.

Saskaņā ar LKDAF Statūtiem LKDAF Padomi veido dalīborganizāciju priekšsēdētāji un LKDAF priekšsēdētājs. LKDAF apvieno 77 dalīborganizācijas ar kopējo biedru skaitu – 1393 biedri.

LKDAF ir Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) dalīborganizācija. LKDAF priekšsēdētājs darbojas LBAS Valdē un Padomē, Darba aizsardzības padomē un piedalās LBAS Mācību centra rīkotajos pasākumos.

Kopš 1995.gada LKDAF ir Vispasaules kultūras, masu mediju un izklaides industrijas arodbiedrību apvienības “Union Network International – Media & Entertainment International” (UNI-MEI) dalīborganizācija, kopš 2004.gada Starptautiskās Aktieru federācijas (Federacion Internacional de Actores) (FIA) un kopš 2005.gada Starptautiskās Mūziķu federācijas (Federation Internationale des Musiciens)(FIM) dalīborganizācija, un kopš 2006.gada arī UNI – Graphical dalīborganizācija, kurā apvienojušies poligrāfijas nozarē strādājošie. LKDAF priekšsēdētājs pārstāv kultūras nozares darba ņēmējus arī Eiropas Komisijas Sociālā dialoga komitejā izpildītājmākslas un audiovizuālās mākslas sektoros. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs ir Euro-MEI Izpildkomitejas loceklis.

Savu mērķu sasniegšanai LKDAF uztur lietišķas attiecības ar Kultūras ministriju un tās padotībā esošo institūciju vadītājiem, ar citām ministrijām un valsts institūcijām, ar pašvaldību institūcijām, kā arī ar citām sabiedriskajām organizācijām.

ORGANIZATORISKAIS DARBS

Starpkongresu laikā šo darbu nodrošina LKDAF Padome un birojs. Atskaites periodā notikušas 6 Padomes sēdes, dalīborganizācijas saņēmušas 17 pārskatus par biroja darbību. LKDAF Padomē izskatīti 41 jautājums, no tiem svarīgākie:

 • LKDAF un LBAS darbība;
 • LKDAF sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām;
 • darba likumdošanas jautājumi;
 • darba aizsardzības jautājumi;
 • darba koplīguma jautājumi;
 • LKDAF finanšu jautājumi;
 • arodbiedrību tiesību jautājumi.

Pieņemti 12 lēmumi.

LKDAF birojs īsteno Kongresa un Padomes lēmumus un koordinē dalīborganizāciju darbību, kā arī veic darbību, kura saistās ar federācijas uzdevumiem.

Visbiežāk apspriestie jautājumi:

* juridiskie jautājumi;

* tiesiskā aizstāvība, arodbiedrības tiesības;

* sociālais dialogs ar tiešo darba devēju un pašvaldībām;

* darba aizsardzības jautājumi;

* darba koplīgumu ievērošana;

* finanšu jautājumi;

* materiālie pabalsti.

.BŪTISKĀKIE PASĀKUMI STARPKONGRESU LAIKĀ:

* LKDAF  priekšsēdētājs piedalījies 7 LBAS Padomes sēdēs;

* LKDAF priekšsēdētājs  piedalījies 24 LBAS Valdes sēdēs;

* LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs, un iesaistīto dalīborganizāciju vadītāji regulāri piedalījās

LABS pasākumā „SADARBĪBAS PARTNERIS”, kurā tiek godināti labākie darba devēji;

* LKDAF priekšsēdētājs piedalījies  8 Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes

komisijas sēdēs;

* LKDAF priekšsēdētājs piedalījies 2 Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas

sēdēs un 2 darba grupas sanāksmēs;

* LKDAF priekšsēdētājs ticies ar LR Kultūras ministri un KM Valsts sekretāriem, piedaloties

ministrijas speciālistiem, lai pārrunātu jautājumus, kas skar nozarē nodarbināto intereses, savukārt

Kultūras ministrijas vadība un speciālisti atskaites periodā piedalījušies 1 Padomes

sēdē (no 6);

* LKDAF pārstāvji piedalījušies LBAS rīkotajos semināros nozaru vadītājiem un

speciālistiem;

* atskaites periodā sniegtas 17 intervijas dažādām raidorganizācijām par LKDAF

aktualitātēm (skatīt vairāk sadaļā „Publicitāte”);

* LKDAF priekšsēdētājs atskaites periodā vairākkārt apmeklējis dalīborganizācijas

Aizkrauklē, Liepājā, Jelgavā, Bauskā, Kuldīgā, Mazsalacā, Jūrmalā, Limbažos, Brocēnos,

Jēkabpilī, Ķekavā, Madonā, Olainē, Saldū, Valmierā, Rēzeknē, kā arī kultūras iestādes Lielvārdē,

Skrīveros, Ventspils novadā, Krāslavā, Ozolniekos,  Zilupē, Kārsavā, lai informētu par LKDAF

darbību.

LKDAF birojs atskaites periodā:

* uzlabojis esošo grāmatvedības programmu „MAXIMUS”, lai ērtāk pārvaldītu biedru naudas

ieskaitījumus,

* pilnveidojis elektronisko datu bāzi biedru uzskaitei,

* turpina sadarbību ar partneriem, pilnveidojot Biedra karti kā atlaižu karti;

* veiksmīgi īsteno saziņu ar visām dalīborganizācijām ar e-pasta palīdzību;

* uztur un regulāri papildina informāciju mājas lapā www.lkdaf.lv .

DARBĪBA LBAS SASTĀVĀ

2016

 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs, grāmatvede Inese Fedulova, J.Mediņa Rīgas 1.mūzikas

skolas arodbiedrības priekšsēdētāja Irēna Zaharēviča, Latvijas Nacionālās bibliotēkas

darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Inta Virbule u.c. piedalījās LBAS rīkotajā 1. maija

Tautas sapulcē Doma laukumā Rīgā;

 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS nozaru vadītāju sanāksmē par LBAS darbības

programmu un 8.kongresa sagatavošanu;

 1. Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība (LSAB), Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrība

(LTDA), Latvijas arodbiedrība LAKRS un Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija

(LKDAF) kā UNI dalīborganizācijas no Latvijas izveidoja UNI-Latvia aliansi;

 1. LKDAF juriskonsults Daniīls Besko piedalījās LBAS nozaru juristu sanāksmēs par dažādiem

jautājumiem, piem., grozījumiem Darba likumā;

 1. LBAS biroja darbinieki piedalījās piketā pie Saeimas Latvijas Veselības un sociālās aprūpes

darbinieku rīkotajā akcijā veselības nozares finansējuma atbalstam.

2017

 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs, juriskonsults Daniīls Besko un grāmatvede Inese

Fedulova piedalījās LBAS 8.Kongresā (02.12.16).

 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs, piedalījās LBAS Valdes, kā arī LBAS Padomes

Sēdēs;

 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs, piedalījās LBAS seminārā nozaru vadītājiem

Arodbiedrību stratēģiskā vadība un biedru piesaiste”;

 1. LKDAF juriskonsults Daniīls Besko piedalījās Lietuvas arodbiedrību centra rīkotā Baltijas

valstu arodbiedrību konferencē Viļņā „NFS conference on Employees’ rights

    in the Baltics”, kas bija veltīta arodbiedrību un darbinieku tiesību jautājumiem Baltijas

valstīs;

 1. Analizēts ES struktūrfondu nacionālās programmas projekta – “Vienotas metodikas

izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei

un izglītošanai” izstrādātais izdevums:  „Profesiju standartu izstrādes metodika”.

 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs, piedalījās Drukas un mediju tehnoloģiju nozares

    ekspertu padomes (NEP) sanāksmē, kurā informēja par Izglītības  un zinātnes ministrijas

(IZM) Valsts izglītības satura centra (VISC) rīkotajā darba grupas sanāksmē

apstiprinātajiem profesiju standartiem „Video operators” un „Video operatora palīgs”;

 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs un juriskonsults Daniīls Besko piedalījās LBAS rīkotajā   „Darba tiesību forumā”;
 2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs un grāmatvede Inese Fedulova, kā arī Rīgas

Mākslas un mediju tehnikuma arodbiedrības pārstāve Dace Laizāne un SIA „Dienas

Mediji” darbinieku arodbiedrības biedrs Kristaps Kalns piedalījās Valsts izglītības satura

centra (VISC) un LBAS rīkotajā darba grupas sanāksmē par profesijas standarta

Fotogrāfs” izstrādi;

2018

 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs un grāmatvede Inese Fedulova, kā arī Rīgas Mākslas un  mediju tehnikuma arodbiedrības pārstāve Dace Laizāne un M.Čehova Rīgas Krievu teātra

Tehnisko darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja, gaismošanas un skaņu operatore Laila

Birģele piedalījās Valsts izglītības satura centra (VISC) un LBAS rīkotajās darba grupu

sanāksmēs par profesijas standarta „Gaismošanas operators” un „Skaņu operators

izstrādi;

 1. LKDAF juriskonsults Daniīls Besko piedalījās Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības

(LBAS), Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija „Latvijas standarts” (LVS) un

Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) rīkotajā seminārā “Standartizācija – tā ir

     svarīga arī arodbiedrībām”,  kurā tika skaidrota saikne starp arodbiedrību darbu un

standartizāciju, tika izklāstīts standartu veidošanas process Latvijas, Eiropas un

starptautiskajā līmenī un nepieciešamība iesaistīt arodbiedrības standartizācijas

procesā;

 1. 3. LKDAF grāmatvede Inese Fedulova piedalījās LBAS grāmatvežu semināros;
 2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Latvijas Darba devēju konfederācijas

    (LDDK) rīkotajā seminārā  (31.05.18) par Nozaru ekspertu padomju (NEP)

uzdevumiem un funkcijām;

 1. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs organizēja LBAS Dzimumu līdztiesības padomes

vizīti Latvijas Nacionālajā operā un baletā (LNOB), kur ar padomi tikās Tehnisko

darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs Oskars Plūme un Administrācijas un

mākslinieciski vadošā personāla arodbiedrības pārstāve Irbe Treile;

 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS rīkotajā seminārā

Arodbiedrību loma un iespējas profesionālās izglītības un apmācību īstenošanā”;

 1. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs un RCB darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja

Polina Ārīte piedalījās LBAS svinīgajā pasākumā „Arodbiedrības Latvijas simtgadei”.

2019

 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS rīkotajā seminārā

Arodbiedrību loma un iespējas profesionālās izglītības un apmācību īstenošanā”;

 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS un Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) rīkotajā konferencē par nozaru ģenerālvienošanās slēgšanas procedūru;
 2. Izskatīti un atbalstīti MK Rīkojuma projekti par valstij dividendēs izmaksājamo

valsts SIA peļņas daļu attiecībā uz visām valsts kapitālsabiedrībām (SIA), kurās ir LKDAF dalīborganizācijas.

 

SOCIĀLI EKONOMISKAIS DARBS, SADARBĪBA AR VALSTS UN PAŠVALDĪBU INSTITŪCIJĀM

2016

 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Saeimas Izglītības, kultūras un

zinātnes komisijas sēdē par IZM piedāvāto pedagogu darba samaksas jauno modeli un

izteica kritiku par Kultūrizglītības finansējuma modeļa maiņu (25.05.16);

 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs tikās ar KM vadību par Valsts dienesta

likumprojektu, par pedagogu darba samaksas modeli, par profesionālās izglītības

kompetences centru izveidošanu, par KM 2017. gada budžeta sastādīšanu (28.01.16);

 1. Konsultācijas ar KM Valsts sekretāra vietnieci kultūrpolitikas jautājumos Daci Vilsoni

par Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas un Emiļa Melngaiļa  Liepājas mūzikas

vidusskolas reorganizāciju un Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas

izveidi;

 1. Konsultācijas ar Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) direktores vietnieci Daci Ziemeli

par kultūrizglītības finansējuma modeļa maiņu no IZM puses.

 1. Konsultācijas ar KM biroja vadītāju Vitu Cīruli par ministres piedalīšanos LKDAF rīkotajā

tikšanās pasākumā ar KM, IZM, FM un LPS pārstāvjiem par IZM plānoto kultūrizglītības

finansējuma modeļa maiņu;

 1. Konsultācijas ar IZM biroja vadītāju Andi Geižānu par ministra piedalīšanos LKDAF rīkotajā

tikšanās pasākumā ar KM, IZM, FM un LPS pārstāvjiem par IZM plānoto kultūrizglītības

finansējuma modeļa maiņu;

 1. Nosūtīta vēstule FM biroja vadītājam Ringoldam Beinarovičam par ministres piedalīšanos

LKDAF rīkotajā tikšanās pasākumā ar KM, IZM, FM un LPS pārstāvjiem par IZM plānoto

kultūrizglītības finansējuma modeļa maiņu;

 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās KM Nacionālās Kultūras padomes sēdē

05.05.16) saistībā ar IZM plānoto kultūrizglītības finansējuma modeļa maiņu;

 1. Sagatavota un nosūtīta vēstule Ministru prezidentam Mārim Kučinskim un Izglītības un zinātnes

ministram Kārlim Šadurskim „Jaunais” pedagogu darba samaksas modelis – kaps kultūrizglītības

   jomai Latvijā” ar protestu pret IZM plānoto kultūrizglītības finansējuma modeļa maiņu;

 1. Tikšanās ar Kultūras ministri Daci Melbārdi, Izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski un

Finanšu ministrijas pārstāvēm11.05.2016 saistībā ar IZM plānoto kultūrizglītības finansējuma

modeļa maiņu;

 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Saeimas Zaļo un Zemnieku

savienības (ZZS) frakcijas sanāksmē kopā ar IZM ministru Kārli Šadurski par IZM

piedāvāto pedagogu darba samaksas jauno modeli un izteica kritiku par Kultūrizglītības

finansējuma modeļa maiņu (25.05.16);

 1. Nosūtīta vēstule Balvu novada domei ar aicinājumu palielināt kultūras darbinieku darba samaksu
 2. gadā;
 3. LKDAF priekšsēdētāja A.Misēviča tikšanās ar Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta

    pārvaldes vadītāja vietnieci kultūras un sporta  jomā Ivetu Tiltiņu par novada kultūras darbinieku

(jo īpaši bibliotekāru) darba samaksas palielināšanu 2017. gadā;

 1. Konsultācija ar RD IKSD Kultūras iestāžu un amatiermākslas nodaļas Mūzikas un mākslas

    skolu programmas vadītāju Inesi Roni par domes piemaksu apmēru skolotājiem 2016.gadā

(EUR 50,00);

 1. Sagatavota un nosūtīta vēstule Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdim Andrim

Jaunsleinim „Par „jauno” pedagogu darba samaksas modeli”;

 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Saeimas Izglītības, kultūras un

zinātnes komisijas sēdē par IZM piedāvāto pedagogu darba samaksas jaunā modeļa

īstenošanas gaitu.(25.10.16);

 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs tikās ar KM valsts sekretāru un citiem KM

sadarbības partneriem no nevalstisko organizāciju sektora par ministrijas stratēģiju

2017-2019. gadam (06.10.16);

 1. Konsultācijas ar KM Budžeta nodaļas vadītājas vietnieci D.Vīksni par mūziķu algām;
 2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Saeimas Izglītības, kultūras un

zinātnes komisijas sēdē par KM budžetu 2017. gadam, aizstāvēja LKDAF priekšlikumus par budžeta

grozījumiem.

2017

 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs un juriskonsults Daniīls Besko tikās ar VSIA

Dailes teātris” Valdes locekli Andri Vītolu un juristi Maiju Beķeri par aktieru

nodarbinātības jautājumiem, par aktieru apdrošināšanu un LKDAF un biedrības „Laiks

    kultūrai” sadarbības modeli;

 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs, grāmatvede Inese Fedulova un juriskonsults

Daniīls Besko tikās ar VSIA „Dailes teātris” juristi Maiju Beķeri un Aktieru

arodbiedrību par aktieru veselības apdrošināšanas iespējām;

 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs konsultējās ar KM valsts sekretāra vietnieci

kultūrpolitikas jautājumos Daci Vilsoni par MK noteikumu projektā „Par Emīla

     Dārziņa mūzikas vidusskolas un Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas pievienošanu

profesionālās izglītības kompetences centram „Nacionālā Mākslu vidusskola””

izklāstīto finansējuma modeli;

 1. Sagatavota un nosūtīta vēstule LR Finanšu ministrei Danai Reizniecei-Ozolai un

NEPLP priekšsēdētājai Dacei Ķezberei par VSIA “Latvijas Radio” finansējumu.

 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē par „Latvijas Radio” un sabiedrisko mediju finansēšanas situāciju Latvijā (07.03.17);
 2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs un juriskonsults Daniīls Besko tikās ar VSIA

Latvijas Nacionālā opera un balets” (LNOB) Juridiskās un personāla daļas vadītāju

Daci Rungēvicu un personāla speciālisti Katrīnu Kindzuli, kā arī ar LNOB Tehnisko

darbinieku arodbiedrības biedriem saistībā ar darba koplīguma, nodarbinātības un

atvaļinājumu piešķiršanas kārtības jautājumiem, arī par tehnisko darbinieku veselības

apdrošināšanas iespējām;

 1. Sagatavota un nosūtīta vēstule LR Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai

par VSIA “Latvijas Radio” finansējumu.

 1. Sagatavota un nosūtīta vēstule Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam

Aigaram Pušpuram un Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājai Intai Kaļvai

par Balvu novada kultūras darbinieku darba samaksu;

 1. Sagatavota un nosūtīta vēstule Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājam, Finanšu

komitejas priekšsēdētājam Rihardam Eigimam un Izglītības un kultūras jautājumu

komitejas priekšsēdētājam Jānim Dukšinskim par Balvu novada kultūras darbinieku

darba samaksu;

 1. Sagatavota un nosūtīta vēstule Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājam, Finanšu

komitejas priekšsēdētājam Uldim Seskam par Liepājas pilsētas kultūras darbinieku

darba samaksu;

 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs konsultējās ar Liepājas pašvaldības uzņēmuma

Liepājas teātris” direktoru Herbertu Laukšteinu par domes finansējuma apjomu

teātrim.

 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs konsultējās ar Liepājas pilsētas Centrālās

zinātniskās bibliotēkas un Liepājas muzeja vadību par domes finansējuma apjomu

kultūras institūcijām.

 1. Pārrunas ar Balvu Centrālās bibliotēkas direktori par darba algas, piemaksu un darba

devēja – arodbiedrības attiecību jautājumiem.

 1. Pārrunas ar Salaspils novada kultūras nama „Enerģētiķis” vadību par novada domes

priekšsēdētāja pēkšņo priekšlikumu apvienot kultūras institūcijas.

2018

 1. Konsultācijas ar Dailes teātra galveno grāmatvedi Ilonu Ģīli un Latvijas Nacionālā

    teātra finanšu direktori Daci Pāni par darbinieku darba samaksu 2018.gadā;

2. Konsultācijas ar Rīgas Krievu teātra direktori Danu Bjorku par darba samaksu

 1. gadā;
 2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs un juriskonsults Daniīls Besko piedalījās

Mazsalacas novada Kultūras centra darbinieku arodbiedrības un novada domes vadības

kopējā sanāksmē par summētā darba laika uzskaites piemērošanu arodbiedrības

biedram;

 1. Analizēts Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums.
 2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sagatavoja vēstuli J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rektoram, profesoram Dr.Art Guntaram Prānim ar LKDAF viedokli par darbinieku noslodzi nākošajā  mācību gadā;
 3. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās Latvijas Bibliotēku Padomes

organizētajā sanāksmē kopā ar Kultūras ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības

    pārstāvjiem par novadu bibliotēku tīkla tālāku attīstību;

 1. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās Saeimas Izglītības, kultūras un

   Zinātnes komisijas sēdē par novadu bibliotēku tīkla tālāku attīstību;

 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rektorāta un Vokālās katedras darbinieku sanāksmē, kurā pauda viedokl par darbinieku noslodzi un finansējumu nākošajā  mācību gadā;
 2. Izvērtēts Pārresoru koordinācijas centra „Publiskais pārskats par valsts kapitālsabiedrībām un valstij piederošām kapitāla daļām 2016. gadā” (130 lpp.);
 3. Izskatītas 16 partiju – 13.Saeimas kandidātu rīcības programmas (4000 zīmes) attiecībā uz kultūras nozari;
 4. Konsultācija ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD)

Kultūras pārvaldes Kultūras iestāžu un amatiermākslas nodaļas Mūzikas un mākslas

skolu programmas vadītāju I.Roni par skolu nodaļu vadītāju vērtēšanas kritērijiem;

12. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās KM rīkotās darba grupas sanāksmē par  mūziķu

darba samaksas plānošanu Latvijas koncertorganizāciju mūziķiem un dziedātājiem;

 1. Konsultācijas ar Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieku B.Veidi un Lietvedības

un personāla daļas vadītāju S.Grāvīti par domes  plānoto Kultūras un sporta centra

reorganizāciju;

 1. Konsultācijas ar Limbažu novada domes Izglītības un kultūras nodaļas vadītāju S.Upmali par

Limbažu mūzikas un mākslas skolas skolotāju darba samaksas un tarifikācijas jautājumiem;

 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Saulkrastu novada domes pārstāvju tikšanās

pasākumā ar reorganizējamā Saulkrastu Kultūras un sporta centra darbiniekiem;

2019

 1. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas

   sēdē par Kultūras ministrijas darbības aktuālajiem jautājumiem;

2.LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sagatavoja un nosūtīja vēstuli Saeimas Valsts pārvaldes un

    pašvaldības  komisijai par Valsts dienesta likuma projektu kā apdraudējumu valsts un pašvaldību

kultūras iestāžu darbiniekiem;

 1. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības

    komisijas sēdē par Valsts dienesta likuma projektu, kurā izteica viedokli par likuma

nepieciešamību un tā apdraudējumu valsts un pašvaldību kultūras iestāžu

darbiniekiem, kā rezultātā Saeimas komisija nobalsoja, ka likumprojekts nav virzāms

tālākai izskatīšanai ;

 1. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes

    komisijas sēdē par Sv.Pētera baznīcas likuma projektu un izteica viedokli, ka likumprojektā

nekas nav minēts par darbinieku tālāko nodarbinātību;

 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs veica pārrunas ar Jēkabpils pilsētas Izglītības un

    kultūras pārvaldes direktori Intu Ūbeli par plānoto darba attiecību pārtraukšanu ar

darbinieku – arodbiedrības biedru;

 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs veica pārrunas ar Jēkabpils novada pašvaldības

izpilddirektoru J.Subatiņu un Lietvedības nodaļas vadītāju Ilzi Kalniņu par plānoto novada

Kultūras pārvaldes izveidi un organizējamo konkursu uz jaunajām amatu vietām – kas notiks

ar darbiniekiem – arodbiedrības biedriem.

SOCIĀLAIS DIALOGS

*Pārskata periodā turpinājās sadarbība Vienošanās ar Kultūras ministriju (03.03.2011) ietvaros;

*`LKDAF biroja speciālisti papildinājuši esošo “Darba koplīguma” paraugu, kuru dalīborganizācijas

izmanto, slēdzot koplīgumu ar savu darba devēju.

*Pārskata periodā nozarē noslēgti jauni 7 koplīgumi, pie vairākiem darbs turpinās.

STARPTAUTISKĀ DARBĪBA

* Kopš 1995. gada LKDAF ir Vispasaules kultūras, masu mediju un izklaides industrijas arodbiedrību apvienības “Union Network International – Media & Entertainment International” (UNI-MEI) dalīborganizācija, kopš 2004.gada Starptautiskās Aktieru federācijas (Federacion Internacional de Actores) (FIA) un kopš 2005.gada Starptautiskās Mūziķu federācijas (Federation Internationale des Musiciens)(FIM) dalīborganizācija, bet kopš 2006.gada UNI-Graphical dalīborganizācija.

* Atskaites periodā LKDAF katru gadu ir maksājusi dalības maksu UNI, FIA un FIM kontos atbilstoši šo organizāciju Statūtos noteiktajam apmēram.

2016

 1. Nosūtīta atbalsta vēstule Zviedrijas Pārtikas ražotāju arodbiedrībai LIVS sakarā ar plānu slēgt ražotni Bjuvā, atlaižot 50 darbiniekus.
 2. Atbalsta vēstule Lietuvas arodbiedrībām viņu cīņā pret Darba likuma grozījumiem (par sliktu darbiniekiem).
 3. Atbalsta vēstule Austrālijas alus darītavas „Carlton United Breweries CUB” Melburnas filiāles 54 darbiniekiem sakarā ar grozījumiem viņu darba līgumos un algas samazinājumu par 50%.
 4. Atbalsta vēstule Dienvidāfrikas vīna darītavas „Robertson Vinery” darbiniekiem arodbiedrības cīņā par darba apstākļu uzlabošanu;
 5. Atbalsta vēstule „PepsiCo” Pakistānas ražotnes arodbiedrībai cīņā par tiesībām slēgt Darba koplīgumu.
 6. Nosūtīta atbalsta vēstule Dienvidāfrikas vīna darītavas „Robertson Vinery” darbiniekiem arodbiedrības cīņā par darba apstākļu uzlabošanu.

2017

1.LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās EuroMEI Izpildkomitejas sēdē 09.03.2017,gatavojoties EuroMEI Ģenerālajai Asamblejai š.g. 14. oktobrī;

 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Eiropas Komisijas Sociālā dialoga komitejas (EK SDK) audiovizuālajā sektorā sanāksmē Briselē par nodarbinātības, dzimumu līdztiesības un mediju plurālisma jautājumiem (10.03.2017);
 2. Nosūtīta atbalsta vēstule Indonēzijas „Coca – Cola” darbiniekiem viņu cīņā par arodbiedrības tiesību atzīšanu;
 1. Sagatavota un nosūtīta LKDAF statistika starptautiskajai arodbiedrību centrālei UNI (Union Network International);
 2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs Eiropas Komisijas Sociālā dialoga komitejas (EK SDK) audiovizuālajā sektorā sanāksmē Briselē par izglītības jautājumiem nozarē (13.10.2017);
 3. Atbalsta vēstule Indonēzijas ananāsu audzēšanas kompānijas „Umas Jaya Agrotama” darbiniekiem viņu cīņā par darba vietu saglabāšanu;
 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Starptautiskās mediju, kultūras un izklaides industrijas arodbiedrību centrāles UNI-MEI Eiropas nodaļas EuroMEI Ģenerālās Asamblejas darbā, kuras laikā tika ievēlēts EuroMEI Izpildkomitejā uz nākošajiem 4 gadiem.
 2. Atbalsts Irānas „Haft Tapeh” cukurniedru plantācijas un pārstrādes kompānijas darbiniekiem streikā par arodbiedrību tiesībām.
 3. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Starptautiskās Aktieru federācijas sanāksmē, kas veltīta baleta dejotāju jaunas „Dance Passport” izstrādei.
 4. Atsaucoties Starptautiskās Mūziķu federācijas FIM aicinājumam, sadarbībā ar Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību LaIPA aizpildīta anketa par Eiropas Savienības Direktīvas 2011/77/ES īstenošanas gaitu Latvijā;
 5. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs Eiropas Komisijas Sociālā dialoga komitejas (EK SDK) audiovizuālajā sektorā sanāksmē Briselē par izglītības jautājumiem nozarē (13.10.2017);
 6. Atbalsta vēstule Indonēzijas ananāsu audzēšanas kompānijas „Umas Jaya Agrotama” darbiniekiem viņu cīņā par darba vietu saglabāšanu;
 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Starptautiskās mediju, kultūras un izklaides industrijas arodbiedrību centrāles UNI-MEI Eiropas nodaļas EuroMEI Ģenerālās Asamblejas darbā, kuras laikā tika ievēlēts EuroMEI Izpildkomitejā uz nākošajiem 4 gadiem.
 2. Atbalsts Irānas „Haft Tapeh” cukurniedru plantācijas un pārstrādes kompānijas darbiniekiem streikā par arodbiedrību tiesībām.
 3. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Starptautiskās Aktieru federācijas sanāksmē, kas veltīta baleta dejotāju jaunas „Dance Passport” izstrādei.
 4. Atsaucoties Starptautiskās Mūziķu federācijas FIM aicinājumam, sadarbībā ar Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību LaIPA aizpildīta anketa par Eiropas Savienības Direktīvas 2011/77/ES īstenošanas gaitu Latvijā.
 5. Atbalsta vēstule Indonēzijas „Coca-Cola Amatil Indonesia” darbiniekiem cīņā par arodbiedrību tiesību īstenošanu.
 6. Starptautiskajai Aktieru federācijai sagatavots pārskats par aktieru, solistu un kora mākslinieku darba līgumiem un sociālajām garantijām.

2018

 1. Atbalsta vēstule Alžīrijas enerģijas nozares arodbiedrībai SNATEGS valsts kompānijā

SONELGAZ” cīņā par darba vietu saglabāšanu;

 1. Sagatavota un nosūtīta starptautiskajai arodbiedrību apvienībai UNI LKDAF statistika

par 2017.gadu.

 1. Atbalsta vēstule Irānas „Haft Tapeh” cukura plantācijas darbiniekiem streikā par 4 mēnešus

neizmaksātās algas atgūšanu;

 1. Atbalsta vēstule poligrāfijas uzņēmuma „AMCOR” Polijas filiāles darbiniekiem

saistībā ar Darba koplīguma noslēgšanu;

 1. Sagatavota un nosūtīta vēstule Baltkrievijas Kultūras darbinieku arodbiedrībai par

LKDAF pārstāvja piedalīšanos starptautiskajā jauniešu forumā „TEMP 2018”;

 1. Aizpildīta FIA anketa par aktieru (mākslinieku) aizskaršanu interneta vidē;
 2. Nosūtīta solidaritātes un atbalsta vēstule Čīles televīzijas kanāla „Canal 13”

darbiniekiem saistībā ar valdības plānu mainīt darba nosacījumus;

 1. Sagatavota un nosūtīta atbalsta vēstule Indijas Sorepatas pilsētas alus darītavas AB

InBev” darbinieku arodbiedrībai pret darba devēja patvaļu, atbrīvojot no darba

arodbiedrības priekšsēdētāju un 4 arodbiedrības aktīvistus;

 1. Aizpildīta FIA anketa par baleta mākslinieku nodarbinātības un sociālo garantiju

jautājumiem saistībā ar LKDAF iekļaušanos Eiropas „Dance Passport” sistēmā;

 1. Sagatavota un nosūtīta atbalsta vēstule „Coca-Cola” darbinieku arodbiedrībām Haiti,

Indonēzijā un Filipīnās sakarā ar arodbiedrību tiesību īstenošanas iespējām.

 1. Sagatavota un nosūtīta protesta vēstule „Tetley” tējas ražošanas kompānijas vadībai ar

prasību nodrošināt tējas lasītājus ar tīru dzeramo ūdeni;

 1. Nosūtīta atbalsta vēstule Indonēzijas „Marriott” viesnīcu ķēdes „Marriott Bali

    seminyak”arodbiedrībai sakarā ar tās vadītāja atbrīvošanu no darba un virsstundu

neapmaksāšanu;

 1. Aizpildīta arodbiedrību centrāles UNI sagatavotā anketa par dzimumu līdztiesības

jautājumiem, par seksuālās uzmākšanās darba vietā jautājumiem, diskrimināciju un

dzimumu līdztiesības jautājumiem, ar kādiem ir saskārusies arodbiedrība;

 1. Nosūtīta solidaritātes un atbalsta vēstule Turkmenistānas darba tiesību aizstāvim

Gasparam Matalajevam, kurš cīnās pret bērnu izmantošanu kokvilnas ieguves laukos

(viņš jau 2 gadus atrodas cietumā);

 1. Sagatavota un nosūtīta vēstule FIM kolēģiem ar lūgumu sniegt informāciju par

mūziķu un koru mākslinieku darba samaksas apjomu no valsts budžeta finansētajās

institūcijās.

2019

 1. Aizpildīta Eiropas Komisijas sagatavotā Sociālā dialoga īstenošanas Eiropā vērtēšanas

anketa par  Eiropas Komisijas Sociālā dialoga komiteju darbību;

 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Eiropas Komisijas Sociālā dialoga

komitejas (EK SDK) audiovizuālajā jomā sanāksmē par ES projektu TV un filmu nozares

darba drošības un nodarbinātības standartu izstrādē;

 1. Aizpildīta FIM anketa par dzimumu līdztiesības un seksuālās uzmākšanās gadījumiem.
 2. Sagatavots nacionālais ziņojums EuroFIA Centrāl-un Austrumeiropas valstu semināram

par sociālā dialoga jautājumiem.

 1. Sagatavota PowerPoint Presentation EuroFIA Centrāl-un Austrumeiropas valstu

semināram par sociālā dialoga jautājumiem Latvijā.

 1. Sagatavota un nosūtīta atbalsta vēstule ASV aktieru arodbiedrībai „Actors Equity” viņu

prasībās pret darba devēju apvienību.

PUBLICITĀTE

2016

 1. Regulāri sagatavota informācija LKDAF mājaslapai par aktualitātēm;
 2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sniedza interviju LTV, LNT, TV3, „Latvijas

Radio1”;  „Latvijas Radio4” par tikšanos ar kultūras un izglītības un zinātnes ministriem;

3.LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās „Latvijas Radio 1” raidījuma

Pēcpusdiena” tiešraidē saistībā ar tikšanos 11.05.16 ar kultūras un izglītības un zinātnes

ministriem;

 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sniedza interviju LTV 1 raidījumam ”Kultūršoks

par IZM plānoto kultūrizglītības finansējuma modeļa maiņu;

 1. LKDAF biroja darbinieki un dalīborganizācijas kopā ar Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu

asociāciju un Latvijas Mākslas skolu skolotāju asociāciju piedalījās piketā pretim Ministru

kabinetam ar prasību saglabāt finansējumu kultūrizglītībai un nodrošināt līdzvērtīgu darba

samaksu mākslas un mūzikas skolu skolotājiem (31.05.16);

 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sniedza interviju LTV 1 raidījumam ”Kultūršoks

par gadiem ieilgušo saraksti un sarunām ar Rīgas domi par transporta atlaidēm KM

pakļautībā esošo Rīgas skolu skolotājiem;

 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sniedza interviju „Neatkarīgajai Rīta Avīzei” par

situāciju kultūrizglītībā pēc piketa 31.05.16 (09.06.16);

 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sniedza interviju ziņu aģentūrai BNS par tikšanos ar

Kultūras ministrijas vadību 28.01.16;

 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sniedza interviju „Latvijas Avīzei” par arodbiedrību

rīkoto 1. maija Tautas sapulci.

2017

 1. Atjaunota LKDAF mājaslapa www.lkdaf.lv uz drošākas, modernākas un jaudīgākas

platformas.

 1. Sagatavota informācija LKDAF mājaslapai par aktualitātēm;
 2. Sniegta informācija ziņu aģentūrai LETA par arodbiedrību darbu 2016. gadā un vēlmēm
 3. gadā.
 4. Sniegta intervija LTV1 „Kultūras ziņām” par pašvaldību finansētajām kultūras iestādēm un

To darbinieku darba samaksu – aicinājums novērtēt kultūras darbiniekus un palielināt

atalgojumu.

 1. Informācija laikrakstam „Diena” par stipendijām KM un IZM padotībā esošo mācību

Iestāžu studentiem;

 1. Sniegta informācija „Latvijas Avīzei” sakarā ar „Latvijas Radio” darbinieku prasību

Palielināt darba samaksu;

 1. Nosūtīta informācija 8 medijiem par LKDAF atbalstu „Latvijas Radio” darbinieku darba

samaksas jautājuma sakārtošanai;

 1. Sniegta intervija LNT raidījuma „900 sekundes” producentei Diānai Vīlipai-Folkai par

sadarbību ar Kultūras ministriju;

 1. Sniegta intervija „Lauku Avīzei” par aktuāliem jautājumiem nozarē;
 2. Informācija “laikrakstā “Bauskas Dzīve” par LKDAF aicinājumu pašvaldībām novērtēt

savus kultūras darbiniekus, palielinot viņiem darba samaksu;

 1. Portāla “EcoMedia” informācija par LKDAF atbalstu “Latvijas Radio” darbinieku

prasībai sakārtot darba samaksas sistēmu;

 1. Nacionālajā ziņu aģentūrā LETA informācija par LKDAF atbalstu “Latvijas Radio

Darbinieku prasībai sakārtot darba samaksas sistēmu;

 1. laikrakstā “Diena” rakstā “Cīņas par finansējumu vēl priekšā” informācija par LKDAF

atbalstu “Latvijas Radio” darbinieku prasībai sakārtot darba samaksas sistēmu.

2018

 1. Intervija LTV1 par OECD pētījumu un aprēķiniem saistībā ar izdienas pensiju ietekmi uz

valsts budžetu;

 1. Sagatavota un nosūtīta vēstule Kultūras ministrijai, Latvijas Pašvaldību savienībai, kā

arī LTV, TV3 un LNT ziņu raidījumiem, laikrakstiem „Diena”, „Neatkarīgā Rīta

Avīze” un „Latvijas Avīze” par novadu un pagastu bibliotēkām,

 1. Informācija ziņu portālā TVNET par LKDAF vēstuli Kultūras ministrijai un Latvijas

Pašvaldību savienībai par novadu un pagastu bibliotēkām un to nākotni.

 1. Informācija laikrakstā „Diena” par Saeimas IKZ sēdi un LKDAF priekšsēdētāja aktualizēto

jautājumu par Liepājas teātri.

 1. Sagatavota un iesniegta informācija „LABS Vēstīm” par aktualitātēm LKDAF;
 2. Nosūtīta informācija plašsaziņas līdzekļiem par vēstulēm Aldim Gobzemam, partijas

„KPV.LV” Ministru prezidenta amata kandidātam, un Jānim Bordānam, Jaunās

Konservatīvās partijas Ministru prezidenta amata kandidātam ar LKDAF

priekšlikumiem topošās valdības sastāvam;

 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sniedza interviju LTV raidījumam „Kultūršoks

par uzdevumiem topošās valdības kultūras ministram;

 1. Portālā “Delfi” informācija par LKDAF nostāju saistībā ar pagastu bibliotēku skaita

samazināšanu vai darba laika saīsināšanu;

 1. Portālā “Delfi” informācija par LKDAF vēstulēm partijai KPV.LV un Jaunajai

konservatīvajai partijai ar aicinājumu par kultūras ministri virzīt Daci Melbārdi;

 1. “LBAS Vēstis” oktobra numurā informācija par LKDAF aktualitātēm.

2019

 1. Sagatavota un iesniegta informācija „LBAS Vēstīm” par aktualitātēm LKDAF;
 2. Intervija “Latvijas Radio” par atbalstu LIZDA piketam un LKDAF dalību tajā;
 3. Informācija portālā “Latviesi.com” par KM izsludināto atklāto konkursu uz VSIA “Latvijas

    Nacionālā opera un balets” (LNOB) trīs valdes locekļu amatiem, kur vērtēšanas komisijā

    kā novērotājs ar padomdevēja tiesībām uzaicināts piedalīties LKDAF priekšsēdētājs Aldis

    Misēvičs;

 1. Portālā “jauns.lv” informācija par LKDAF atbalstu LIZDA prasībām ievērot pedagogu

    darba samaksas palielināšanas grafiku;

 1. Laikrakstā “Kas jauns?” informācija par LKDAF atbalstu LIZDA prasībām ievērot

    pedagogu darba samaksas palielināšanas grafiku;

6.Portālā “The World News” rakstā “Pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika

   izpildi 2019. gadā prasa arī kultūras darbiniekiinformācija par LKDAF atbalstu LIZDA

   prasībām ievērot pedagogu darba samaksas palielināšanas grafiku;

 1. Portālā “TV NET” rakstā “Kultūras darbinieki atbalsta LIZDA pieteikto pedagogu piketu”

   informācija par LKDAF atbalstu LIZDA prasībām ievērot pedagogu darba samaksas

   palielināšanas grafiku.

 

Kongresa delegātiem bija iespēja šo informācijas apjomu iegūt arī ar prezentācijas palīdzību.

Pēc LKDAF priekšsēdētāja ziņojuma un Revīzijas komisijas priekšsēdētājas, Ķekavas novada kultūras darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājas  Anitras Vanagas ziņojuma norisinājās debates, kuru laikā tika noskaidroti dažādi jautājumi, piemēram, saistībā ar personas datu aizsardzības regulas piemērošanu.

Kongresa delegāti vienbalsīgi apstiprināja LKDAF Statūtu jauno redakciju, kas paredz, ka turpmāk būs Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība, saglabājot saīsināto nosaukuma formu LKDAF, jo tā mūs pazīst Eiropā un pārējā pasaulē.

Kongress atkārtoti uz pieciem gadiem ievēlēja Aldi Misēviču par LKDAF priekšsēdētāju, kā arī Revīzijas komisiju iepriekšējā sastāvā.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs