(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri

 

          2019.gada 13.martā notika Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) Padomes sēde, kurā dalīborganizāciju vadītāji saņēma informāciju par LKDAF biroja darbību un LBAS aktivitātēm laika posmā no iepriekšējās Padomes sēdes pagājušā gada decembrī līdz šī gada martam..

LKDAF DARBĪBAS PĀRSKATS (01.12.2018 – 01.03.2019)

1.SNIEGTAS KONSULTĀCIJAS, IZSKATĪTI DOKUMENTI, SAGATAVOTI ATZINUMI:

 1. Par darba attiecību pārtraukšanu, darba devēja uzteikumu: 7
 2. Par Darba koplīguma jautājumiem: 10
 3. Par nodarbinātības nosacījumiem, dīkstāvi: 5
 4. Par arodbiedrības un darba devēja attiecībām: 13
 5. Par arodbiedrības darbības jautājumiem: 7
 6. Par darba līgumu, Atlīdzības un autoratlīdzības līgumu nosacījumiem: 12
 7. Par biedru naudas ieturēšanas, pārskaitīšanas nosacījumiem, pabalstiem: 2
 8. Par darba tiesību jautājumiem: 9
 9. Par darba drošības un aizsardzības jautājumiem: 2
 10. Par darba samaksas jautājumiem: 14
 11. Par darba strīdiem: 4
 12. Par arodbiedrību tiesību jautājumiem, arodbiedrības īpašumi: 2
 13. Par darbinieku skaita samazināšanu: 1
 14. Par mobingu, bosingu darba vietā: 0
 15. Par arodbiedrības dibināšanu, iestāšanos arodbiedrībā (LKDAF): 2
 16. Par atvaļinājumiem: 0
 17. Par Darba kārtības noteikumiem: 5
 18. Par arodbiedrības biedru apdrošināšanu: 2
 19. Par darba laiku: 5
 20. Par darbu atpūtas dienā: 2
 21. Par amata aprakstu: 1
 22. Par darbinieku atestāciju: 1
 23. Par disciplinārsoda uzlikšanu: 1
 24. Par uzņēmuma reorganizāciju: 3
 25. Darbnespēja, arodslimības, invaliditāte, veselības pārbaudes: 2
 26. Komandējumi: 2
 27. Izdienas pensijas: 0

2.SNIEGTS LKDAF VIEDOKLIS:

 1. Izskatīti un analizēti Pārresoru koordinācijas centra atsūtītie dati par valsts kapitālsabiedrībām (2017);
 2. Sagatavota un nosūtīta dalīborganizācijām informācija :”Ārsta apmeklējums darba laikā – drīkst vai nedrīkst?;`
 3. Izskatīts un atbalstīts MK Rīkojuma projekts „Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts SIA „Valmieras drāmas teātris” peļņas daļu(VSS-1240);
 4. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs un juriskonsults Daniīls Besko piedalījās Latvijas Nacionālā vēstures muzeja darbinieku arodbiedrības sapulcē par Darba koplīguma jautājumiem;
 5. Sarunas ar Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra administrāciju par darbinieku arodbiedrību un darba devēja vienošanos par biedru naudas pārskaitīšanu un Eiropas fizisko personu datu aizsardzības regulas prasību ievērošanu;
 1. Izskatīta „Latvijas Radio” Darba koplīguma projekta gala versija;
 2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs un juriskonsults Daniīls Besko piedalījās „Latvijas Radio” darbinieku pilnsapulcē par darba koplīguma projektu un aizstāvēja darbinieku arodbiedrības prasības;
 1. Izskatīts MK grozījumu projekts „Par PIKC „Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” iesaisti projektā Nr.LLI-338 „Paradigmas maiņa no tradicionālajām uz radošajām industrijām – pamats ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai” īstenošanā”

3. DARBA TIESĪBAS UN DARBA AIZSARDZĪBA:

 1. LKDAF juriskonsults D.Besko piedalījās LBAS seminārā „Arodbiedrības un darba drošības pārvaldības sistēmas standarts”;                                                                                                   
 2. 2. Judikatūras datu bāzes darba tiesībās regulāra papildināšana.                                                             
 3. 3. Sagatavotas arodbiedrības atbildes par uzteikumu darbiniekiem – arodbiedrības    biedriem;
 4. Sagatavots Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja darba koplīguma projekts;
 5. Sagatavoti LKDAF komentāri Darba likuma grozījumiem;
 6. Sagatavota 2019.gada 17.janvāra atbilde uz 2019.gada 14.janvāra pieprasījumu Nr.1-2/19/5 sniegt piekrišanu darba līguma uzteikumam (Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils Kultūras pārvaldes direktorei I.Ūbelei);
 1. Sagatavota 2019.gada 21.janvāra atbilde uz 2019.gada 16.janvāra pieprasījumu Nr. JNP/2-23/19/67 sniegt piekrišanu darba līguma uzteikumam (Jēkabpils novada pašvaldības Izpilddirektoram J.Subatiņam);
 1. Konsultācija ar Valsts darba inspekcijas speciālistiem darba tiesību jautājumos.
 2. Rediģētas vienošanās starp VSIA ”M.Čehova Rīgas Krievu teātris”, Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federāciju un VSIA „M.Čehova Rīgas Krievu teātris” Aktieru arodbiedrību un Tehnisko darbinieku arodbiedrību;
 1. Sagatavots VSIA “Rīgas cirks” darba koplīguma projekts;
 2. Sagatavoti LKDAF Statūti – jaunā redakcija.

 

4.LKDAF DARBĪBA LBAS SASTĀVĀ:

 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS un Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) rīkotajā konferencē par nozaru ģenerālvienošanās slēgšanas  procedūru (06.12.18);
 2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS Valdes sēdē par Darba likuma grozījumiem un LBAS vienotās statistiskās anketas izstrādi;
 3. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs tikās ar Baltkrievijas arodbiedrību sanatorijas pārstāvjiem par iespējamo sadarbības līguma noslēgšanu;
 4. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS rīkotajā seminārā „Arodbiedrību loma un iespējas profesionālās izglītības un apmācību īstenošanā”;
 5. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs un grāmatvede Inese Fedulova piedalījās Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības Padomes sēdē.
 6. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS rīkotajā nozaru vadītāju tikšanās pasākumā ar Ministru prezidentu K.Kariņu par budžeta jautājumiem un pauda nozares prasības kultūras jomas finansēšanai, t.sk. mākslas un mūzikas skolu pedagogu darba samaksas grafika  īstenošanai;
 7. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS Valdes un Padomes sēdēs (30.01.2019) par LBAS 2019.gada budžeta jautājumiem;
 8. LKDAF juriskonsults Daniīls Besko piedalījās LBAS rīkotajā konferencē “Automatizācija, nodarbinātība un darba nākotne politisko un ekonomisko seku izzināšana”.

 

5.SADARBĪBA AR MINISTRIJĀM UN VALSTS INSTITŪCIJĀM:

 1. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē par Kultūras ministrijas darbības aktuālajiem jautājumiem;
 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sagatavoja un nosūtīja vēstuli Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības  komisijai par Valsts dienesta likuma projektu kā apdraudējumu valsts un pašvaldību kultūras iestāžu darbiniekiem;
 1. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās Drukas un mediju tehnoloģiju Nozares ekspertu padomes (NEP) sēdē Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā par Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) klientu Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu ievadkursu poligrāfijas nozarē īstenošanai 40 stundu apmērā, ko apņēmies realizēt Rīgas Valsts tehnikums;
 1. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē par Valsts dienesta likuma projektu, kurā izteica viedokli par likuma nepieciešamību un tā apdraudējumu valsts un pašvaldību kultūras iestāžu darbiniekiem, kā rezultātā Saeimas komisija nobalsoja, ka likumprojekts nav virzāms tālākai izskatīšanai ;
 1. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē par Sv.Pētera baznīcas likuma projektu un izteica viedokli, ka likumprojektā nekas nav minēts par darbinieku tālāko nodarbinātību

 

6.SADARBĪBA AR PAŠVALDĪBĀM

 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs un grāmatvede Inese Fedulova tikās ar Rīgas domes Finanšu departamenta pārstāvi par biedru naudas pārskaitīšanas jautājumiem;
 2. Konsultācijas ar Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieku B.Veidi un Lietvedības un personāla daļas vadītāju S.Grāvīti par domes plānoto Kultūras un sporta centra reorganizāciju;
 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs veica pārrunas ar Jēkabpils pilsētas Izglītības un kultūras pārvaldes direktori Intu Ūbeli par plānoto darba attiecību pārtraukšanu ar darbinieku – arodbiedrības biedru;
 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sagatavoja vēstuli Saulkrastu novada domei sakarā ar reorganizējamā Saulkrastu Kultūras un sporta centra darbinieka arodbiedrības biedra darba attiecību uzteikumu;
 1. Izskatīti Jēkabpils novada pašvaldības domes 27.12.2018 sēdes lēmumi;
 2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs veica pārrunas ar Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektoru J.Subatiņu un Lietvedības nodaļas vadītāju Ilzi Kalniņu par plānoto novada Kultūras pārvaldes izveidi un organizējamo konkursu uz jaunajām amatu vietām – kas notiks ar darbiniekiem – arodbiedrības biedriem;
 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sagatavoja vēstuli Jēkabpils novada pašvaldībai sakarā ar reorganizāciju un darbinieku – arodbiedrības biedru darba attiecību uzteikumu;

 

7. PUBLICITĀTE:

 1. Regulāri sagatavota informācija LKDAF mājaslapai par aktualitātēm.
 2. Sagatavota un iesniegta informācija „LBAS Vēstīm” par aktualitātēm LKDAF.

 

8. STARPTAUTISKĀ DARBĪBA:

 1. Aizpildīta Eiropas Komisijas sagatavotā Sociālā dialoga īstenošanas Eiropā vērtēšanas anketa par  Eiropas Komisijas Sociālā dialoga komiteju darbību;
 1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Eiropas Komisijas Sociālā dialoga komitejas (EK SDK) audiovizuālajā jomā sanāksmē par ES projektu TV un filmu nozares darba drošības un nodarbinātības standartu izstrādē;
 1. Aizpildīta FIM anketa par dzimumu līdztiesības un seksuālās uzmākšanās gadījumiem.
 2. Sagatavots nacionālais ziņojums EuroFIA Centrāl-un Austrumeiropas valstu semināram par sociālā dialoga jautājumiem.
 1. Sagatavota PowerPoint Presentation EuroFIA Centrāl-un Austrumeiropas valstu semināram par sociālā dialoga jautājumiem Latvijā.
 1. Sagatavota un nosūtīta atbalsta vēstule ASV aktieru arodbiedrībai „Actors Equity” viņu prasībās pret darba devēju apvienību.

 

Padome, noklausoties priekšsēdētāja Alda Misēviča ziņojumu par LKDAF Statūtu Jaunās redakcijas apstiprināšanas faktu LR Uzņēmumu Reģistrā, nolēma:

 1. pamatojoties uz LKDAF Statūtu 4.9.punkta nosacījumiem, sasaukt LKDAF Ārkārtas Kongresu 2019.gada 10.aprīlī;
 2. pieņemt LKDAF Statūtu Jaunās redakcijas projektu par pamatu apstiprināšanai Ārkārtas kongresā;
 3. apstiprināt Ārkārtas kongresa darba kārtību un izziņot to nekavējoties;
 4. apstiprināt Delegāta anketu, nosakot, ka dalīborganizācija var izvirzīt un var arī neizvirzīt delegātu; pārstāvības norma ir viens delegāts no simts biedriem, bet ne  mazāk kā viens delegāts no katras dalīborganizācijas.

Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) Padome, noklausoties priekšsēdētāja Alda Misēviča ziņojumu par LKDAF atbalsta vēstulēm LIZDA piketam par pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildi, nolēma atbalstīt  piketa ideju un uzdot LKDAF priekšsēdētājam informēt par to Latvijas mūzikas un mākslas skolas, aicinot iespēju robežās pievienoties piketam pie Saeimas 2019.gada 20.martā no plkst. 8:30 līdz 10:00.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs