(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri

 

07.08.2018: Profesijas standarts arī skaņu operatoriem

 

Esam jau jūs informējuši, ka Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir uzsācis realizēt Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai“. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ir sadarbības partneris šajā projektā. Saskaņā ar 2016.gada 26.aprīļa MK noteikumiem Nr.262 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” īstenošanas noteikumi” līdz 2018.gada 31.decembrim visiem projekta sadarbības partneriem – LBAS, Latvijas Darba devēju konfederācijai (LDDK) un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomei (LOSP) ir jāizstrādā un jāapstiprina 160 profesiju standarti. 

Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija (LKDAF) kā LBAS dalīborganizācija jau pagājušajā gadā iesaistījās mākslas nozares profesiju standartu (PS) „Video operators” un „Video operatora palīgs” izstrādē, šogad aprīlī pabeigta  PS „Fotogrāfs” izstrāde, 22.maijā uzsākta PS „Gaismošanas operators” pienākumu un uzdevumu apkopošana, bet 12.jūlijā eksperti sāka gatavot profesijas standartu „Skaņu operators”.

PS izstrādes darba grupas 1.seminārs notika Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā. Kā eksperti tika pieaicināti nozares profesionāļi – Laila Birģele – M.Čehova Rīgas Krievu teātra gaismošanas un skaņošanas tehniķe, Gvido Zilūzis – Latvijas Televīzijas (LTV) satura ražošanas direktors, brīvmākslinieks Uldis Greters, kurš patstāvīgi meklē iespējas īstenot savas video, gaismu un skaņas operatora prasmes, Dace Laizāne no profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Mākslas un mediju tehnikums” un Uldis Salenieks – LTV skaņu  operators.

No labās: Uldis Greters, Laila Birģele, Gvido Zilūzis,Uldis Salenieks, Dace Laizāne

 

„Skaņu operators” tiek izstrādāts, vadoties pēc Valsts izglītības satura centra (VISC) izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem „Profesiju standartu / profesionālās kvalifikācijas prasību izstrādes metodika” (2.redakcija, 2017.gads).

Pirmajā darba seminārā eksperti sastādīja profesijas aprakstu, profesijas pienākumu un uzdevumu sarakstu, ar kuriem tiks iepazīstināti arī citi jomas speciālisti.

Otrajā darba seminārā tika noteiktas profesijas pienākumu un uzdevumu sarakstam atbilstošās prasmes, attieksmes, resursi, zināšanas un to līmeņi.

Savukārt augustā eksperti atkārtoti pārskatīja profesijas pienākumu un uzdevumu sarakstam atbilstošās prasmes, attieksmes, resursus, zināšanas un to līmeņus un noteica nepieciešamās kompetences un atbilstošos Latvijas Kvalifikācijas ietvarstruktūras līmeņus. Pēdējā darba grupas sanāksmē 7.augustā par profesijas standartu „Skaņu operators” eksperti izvērtēja profesionālās darbības pamatuzdevumu un pienākumu izpildei nepieciešamās prasmes, attieksmes un profesionālās zināšanas un kompetences un vispārējās zināšanas un kompetences.

 

 

Informāciju sagatavoja

 

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs