(LKDAF)

2018.gada 23.maijānotika kārtējā Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) Padomes sēde, kura šoreiz notika Raiņa un Aspazijas mājā – muzejā Rīgā, Baznīcas ielā 30. Paldies muzeja vadītājai Gaidai Jablovskai par laipno uzņemšanu! 

 

LKDAF Padomes darba kārtībā bija sekojoši jautājumi:

  1. LKDAF un LBAS darbība aizvadītajā laika periodā;
  2. Jaunu dalīborganizāciju uzņemšana;
  3. Juridiskie jautājumi;
  4. LKDAF finanšu jautājumi;
  5. Dažādi jautājumi.

LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs klātesošos informēja par LKDAF darbību Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) ietvaros.

Lai arī birojs atskaiti par darbu jau nosūtījis elektroniski, A.Misēvičs vēlējās akcentēt dažus momentus, piemēram, par sarunām Kultūras ministrijā un Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā saistībā ar Limbažu domes ideju samazināt pagastu bibliotēku skaitu un bibliotekāru darba laiku.

LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs informēja par iesaistīšanos Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma projekta izstrādē, cieši sadarbojoties ar „Latvijas Radio” arodbiedrību.

LKDAF biedri aktīvi iesaistījušies Valsts izglītības satura centra (VISC) realizētajā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai“, kura ietvaros ir jāizstrādā un jāapstiprina 160 profesiju standarti. LKDAF speciālisti jau pagājušajā gadā iesaistījās mākslas nozares profesiju standartu (PS) „Video operators” un „Video operatora palīgs” izstrādē, šogad aprīlī pabeigta  PS „Fotogrāfs”  un 22.maijā uzsākta PS „Gaismošanas operators” izstrāde.

LKDAF Padome apstiprināja trīs jaunas dalīborganizācijas – M.Muižnieces Rīgas mākslas skolas darbinieku arodbiedrību, Mazsalacas novada Kultūras centra darbinieku arodbiedrību un atjaunoja Gulbenes Mūzikas skolas darbinieku arodbiedrības dalību LKDAF sastāvā.

LKDAF juriskonsults Daniīls Besko sniedza pārskatu par dalīborganizācijām nosūtītajiem materiāliem likumdošanā un darba aizsardzībā, kā arī par LBAS juristu sapulcēs izskatītajiem jautājumiem. Klātesošie saņēma informāciju par iespējamajiem grozījumiem Darba aizsardzības likumā. Diskusijas izvērtās par jauno Personas datu aizsardzības regulu un tās normu ieviešanu dzīvē. Secinājums viens – neskaidrību vēl ir daudz…

LKDAF grāmatvede Inese Fedulova informēja par dalīborganizāciju finanšu līdzekļu izlietojumu.

Pasākuma noslēgumā Raiņa un Aspazijas mājas – muzeja vadītājas Gaidas Jablovskas vadībā Padomes delegāti iepazinās ar nama vēsturi un muzeja ekspozīciju .

Centrā: muzeja vadītāja Gaida Jablovska

 

Informāciju sagatavoja

 

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs