(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri

 

2018.gada 18.maijā Ogres tehnikuma telpās notika kārtējā Drukas un mediju tehnoloģiju (DMT) Nozares ekspertu padomes (NEP) sēde. Darba kārtībā bija sekojoši jautājumi:

  1. Īsa iepazīšanās ar Ogres tehnikuma Dizaina un mākslas virziena programmām un to īstenošanu;
  2. 2. Laika periodā starp sanāksmēm DMT NEP elektro­niski saskaņotie dokumenti;
  3. 3. Informācija par profesiju standartu (PS) izstrādi;
  4. 4. Par darba grupas projektā “Nozaru kvalifi­kā­ciju struktūras funkcionālā analīze atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvar­struktūrai“ paveikto;
  5. 5. Informācija par Latvijas–Austrijas semināru par darba vidē balstītu izglītību.
  6. 6. Dažādi jautājumi.

Drukas un mediju tehnoloģiju (DMT) Nozares ekspertu padomes (NEP sēdes sākumā Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante un viņas vietnieces iepazīstināja NEP locekļus ar prezentāciju par tehnikuma pašreizējo situāciju un attīstības perspektīvām. Dizaina un mākslas nodaļas vadītāja V.Kaļeiņikova parādīja Dizaina un mākslas nodaļas telpas un aprīkojumu. NEP locekļi tikās ar profesionālo priekšmetu pedagogiem un audzēkņiem un aplūkoja audzēkņu darbus.

Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas (LPUA) priekšsēdētāja Ieva Bečere informēja, ka laika periodā pēc iepriekšējās DMT NEP sanāksmes, kas notika 2017. gada 8. decembrī, ar NEP locekļiem ir elektroniski saskaņoti vairāki dokumenti un par tiem pieņemti lēmumi, kas nosūtīti attiecīgajiem adresātiem. Ziņotāja iepazīstināja ar šādiem dokumentiem un lūdza NEP locekļus tos apstiprināt:

1) pārstāvju I. Bečeres un A.Ērgļa deleģēšana nozaru kvalifikāciju struktūru projektu izskatīšanai projekta “Nozaru kvalifikācijas struktūras funkcionālā analīze atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai” ietvaros;

2) ekspertu deleģējums profesijas “Fotogrāfs” standarta izstrādei;

3) A. Ērgļa deleģējums dalībai diskusijā par Latvijas Mākslas akadēmijas izstrādāto studiju programmas attīstības un konsolidācijas plānu;

4) ekspertu deleģējums profesijas “Produktu dizainera asistents” izstrādei;

5) pozitīvs atzinums par izstrādāto profesijas “Poligrāfijas iekārtu tehniķis” standartu;

6) saskaņojums audzēkņu ar vidējo izglītību uzņemšanai OVT un RSMV viengadīgā programmā “Foto pakalpojumi” Jauniešu garantijas ietvaros;

7) pozitīvs atzinums par uzņēmumu SIA Blant Spot, SIA Dizains un druka, Baldones novada dome un negatīvs par uzņēmumu SIA W & D un SIA Reģionu mediji piemērotību DVB mācību īstenošanai;

8) pozitīvs atzinums par uzņēmumu SIA Zelta rudens printing, SIA Dobums, SIA Veiters korporācija, SIA Drukātava un SIA UnitedPress tipogrāfija un negatīvs par uzņēmuma SIA Dardedze Hologrāfija piemērotību DVB mācību īstenošanai;

9) saskaņojums IZM iesniegtajam audzēkņu uzņemšanas sarakstam nozares specialitātēs 2018./2019. mācību gadā.

Artis Ērglis informēja, ka LDDK ekspertu darba grupa ir izstrādājusi un vērtēšanas komisijas apstiprinājusi profesijas “Poligrāfijas iekārtu tehniķis” standartu.

LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs pastāstīja, ka LKDAF darba grupa ir pabeigusi profesijas “Fotogrāfs” standarta izstrādi, un tas ir izvērtēšanas un saska­ņošanas stadijā. Viņš iepazīstināja NEP locekļus profesijas standarta “Gaismošanas operators” ekspertu sastāvu un lūdza sniegt ekspertiem NEP deleģējumu NEP arī nolēma deleģēt LKDAF ieteiktos ekspertus – Daci Laizāni, Lailu Birģeli, Gvido Zilūzi, Uldi Greteru un Ģedertu Siliņu – un uzdot I.Bečerei sagatavot ekspertu deleģējuma vēstuli profesijas standarta “Gaismošanas operators” izstrādei.

Ieva Bečere informēja, ka ir pabeigts un saskaņots ar projekta vadību SIA “AC konsultācijas” veiktais Drukas un mediju nozares darba grupas projekta “Nozaru kvalifi­kā­ciju struktūras funkcionālā analīze atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvar­struktūrai“ gala nodevums. Viņa iepazīstināja ar nozares profesiju karti, kurā papildus darba grupas piedāvātajam variantam iestrādāti DMT NEP izstrādātie nosacījumi izmaiņām poligrāfijas sadaļā, kas tiks īstenotas no 2020. gada 1.septembra.

Arno Marnics un Dace Laizāne pauda viedokli, ka sagatavotajā struktūrā ir jāizdara labojumi, jo profesijai “Fotogrāfs” tiek izstrādāts jauns standarts, kas atbilst 3.PKL/4.LKI un pēc kura  apstiprināšanas paredzēta atteikšanās no profesiju standartiem 2.PKL/3.LKI “Fotogrāfs” un 3.PKL/4LKI “Foto dizaina speciālists”. Bez tam ir jāizdara izmaiņas MK noteikumos par Latvijas izglītības klasifikāciju Nr. 322 (2. pieli­kums), pārvietojot profesiju “Fotogrāfs” no 8. grupas “Pakalpojumi” uz 2. grupu “Huma­nitārās zinātnes un māksla”. Ir jāizdara arī atbilstošas izmaiņas MK noteikumos “Par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām” Nr. 264, ievietojot to 4.18.1. Profesiju atsevišķajā grupā “3431 Fotogrāfi”. Arno Marnics uzsvēra, ka visas minētās izmaiņas ir jāveic vienlaikus un pilnībā, un lūdza NEP atbalstīt šos ierosinājumus un sagatavot par tiem vēstuli Valsts izglītības satura centram un Labklājības ministrijai, kuras pārziņā ir profesiju klasifikators.

Diskusijas noslēgumā sanāksmes dalībnieki vienojās atbalstīt Arno Marnica un Daces Laizānes ierosinājumus: atbalstīt izstrādāto profesiju karti ar iekļautajiem papildinājumiem poligrāfijas nozarē, sagatavot NEP vēstuli VISC ar lūgumu nozares struktūras sakārtošanai veikt minētās izmaiņas profesiju standartos, MK noteikumos par Latvijas izglītības klasifikāciju Nr. 322 (2. pielikums) un MK noteikumos “Par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām” Nr. 264.

NEP priekšsēdētājs Juris Sīlis pastāstīja par Latvijas–Austrijas semināru par darba vidē balstītām (DVB) mācībām, kas sniedzis labas idejas, kā arī atziņu, ka Latvijas apstākļos nav iespējams tieši īstenot Austrijas DVB modeli, bet ir nepieciešams turpināt pilnveidot Latvijā ieviesto.

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāve Ilze Buligina uzsvēra, ka šobrīd īstenotā DVB sistēma ir vērtējama pozitīvi un IZM sadarbībā ar LDDK turpinās tās īstenošanu.

Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante pauda viedokli, ka DVB mācībās vissvarīgākais faktors ir izglītības iestādes sadarbība ar uzņēmumiem.

LPUA valdes loceklis, SIA “LabiInk” pārstāvis Ivars Upmalis rosināja NEP vairāk izvērtēt skolēnu mācību uzņēmumus/tirdziņus, kas var būt spēcīgs pareizu profesijas izvēli veicinošs factors, Ilze Buligina informēja, ka nākotnē lielāka vērība tiks pievērsta augstskolu un profesionālo izglītības iestāžu sadarbībai, uzsverot, ka arī NEP nāksies tam pievērst lielāku uzmanību.

 

Informāciju sagatavoja

 

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs