(LKDAF)
Likumi
Galerija
Random image
Sadarbības partneri

 

 1. gada 8. decembrī Profesionālās izglītības kompetences centrā (PIKC) „Rīgas Mākslas un mediju tehnikums” (RMMT) notika kārtējā Drukas un mediju tehnoloģiju (DMT) nozares ekspertu padomes (NEP) sanāksme, taču īsumā pastāstīšu, kas notika iepriekšējā NEP sanāksmē 10. oktobrī PIKC Rīgas Valsts tehnikums (RVT) Praktisko mācību centrā, Rīgā, Dārzciema ielā 70.

10.oktobra NEP sanāksmes darba kārtībā bija sekojoši jautājumi:

 1. Informācija par laika periodā starp NEP sanāksmēm DMT NEP sagatavotajiem dokumentiem;
 2. Atzinums par Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektora profesijas standartu projektu sēdē apstiprinātajiem profesiju standartiem – video operators un video operatora palīgs;
 3. Informācija par profesionālās kvalifikācijas prasību (PKP) izstrādes gaitu profesijām – digitālās drukas iespiedējs, repro speciālists, sietspiedējs, fleksoiespiedējs;
 4. Informācija par iespēju piedalīties ES finansētā projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” realizēšanā;
 5. Drukas un mediju nozares darba grupas projekta “Nozaru kvalifikāciju struktūras funkcionālā analīze atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai” izstrādes gaita.

 

Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas (LPUA) izpilddirektore Ieva Bečere informēja, ka laika periodā no iepriekšējās NEP sanāksmes, kas notika 27.06., NEP koordinatore pēc elektroniskas saskaņošanas ar NEP dalībniekiem ir NEP vārdā sagatavojusi un nosūtījusi sekojošus dokumentus: 1) Saskaņojums RSMT papildus uzņemšanai programmās “Fotogrāfs” un “Foto dizains”; 2) Saskaņojums PIKC OT par izglītojamo skaita palielināšanu programmā “Multimediju dizains”; 3) atzinums RMMT par projektā paredzētā aprīkojuma atbilstību; 4) atzinums PIKC RVT par projektā paredzētā aprīkojuma atbilstību; 5) Ekspertu slēdziena par simulācijas iekārtu iegādi  Drukas un mākslas nozarēm saskaņojums.

LPUA izpilddirektore Ieva Bečere

Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības un Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas priekšsēdētājs, un reizē arī profesijas standartu (PS) “Video operators” un “Video operatora palīgs” izstrādes darba grupas moderators Aldis Misēvičs lūdza saskaņot darba grupas izstrādātos standartus. Pozitīvu atzinumu par izstrādātajiem standartiem sniedza un lūdza tos saskaņot arī Valsts Izglītības satura centra (VISC) pārstāve Ilga Bidzāne un DMT NEP pārstāvis VISC PS un PKV vērtēšanas darba grupā Ivars Upmalis.

NEP nolēma saskaņot izstrādātos standartus “Video operators” un “Video operatora palīgs”, uzdot NEP koordinatorei Ievai Bečerei sagatavot un nosūtīt uz VISC attiecīgu izrakstu no NEP sanāksmes protokola.

Savukārt LPUA pārstāvis Artis Ērglis informēja, ka tuvojas noslēgumam četru PKP izstrāde profesijām – digitālās drukas iespiedējs, repro speciālists, sietspiedējs un fleksoiespiedējs. Darbā piedalās nozares eksperti, VISC un Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) pārstāvji. Darbu apgrūtina tas, ka metodiskie norādījumi ir pārāk gari un sarežģīti, kā arī šo specialitāšu nozares eksperti ir ļoti aizņemti pamatdarbā. Minēto PKP projekti tiks nodoti VISC izvērtēšanai oktobra beigās.

Drukas un mediju tehnoloģiju NEP

 

Nākošajā darba kārtības punktā Valsts Izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Pieaugušo izglītības pārvaldes padomes vārdā Ingus Zitmanis un Elīna Purmale-Baumane iepazīstināja ar iespējām celt strādājošo kvalifikāciju vai apmācīt nozarei nepieciešamos speciālistus, izmantojot profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides, neformālās izglītības un vispārējo prasmju apgūšanas iespējas ES finansētā projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros. Lai DMT nozares uzņēmēji, darbinieki un citi interesenti varētu izmantot iespēju, DMT NEP ir jāsagatavo un jāiesniedz VIAA Pieaugušo izglītības padomei saraksts ar nepieciešamo mācību sarakstu.

PIKC RVT direktore Dagnija Vanaga apliecināja, ka RVT ir gatavs iesaistīties projekta realizācijā un, izmantojot savā rīcībā esošos mācībspēkus un tehnisko bāzi, apmācīt nozarei nepieciešamos darbiniekus.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Kompetenču attīstības centra vadītāja Dženija Dzirkale-Maļavkina, informēja, ka viņiem ir sagatavotas programmas bibliotekāru profesionālās kompetences pilnveidei.

NEP dalībnieki nolēma uzdot NEP koordinatorei sagatavot nozares mācību vajadzību uzskaitījuma projektu, saskaņot to ar NEP dalībniekiem un iesniegt VIAA Pieaugušo izglītības pārvaldes padomei līdz 2017. gada 31. oktobrim.

Sestajā darba kārtības jautājumā Ieva Bečere informēja, ka SIA “AC Konsultācijas” pārstāve I.Lāce, kas bija uzaicināta uz NEP sanāksmi nav ieradusies, tāpēc nav iespējams iepazīties ar DMT darba grupas projekta “Nozaru kvalifikāciju struktūras funkcionālā analīze atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai” izstrādāto nozares profesiju kartes projektu. I.Bečere informēja, ka LPUA savā 5. oktobra valdes sēdē ir apstiprinājusi nozares speciālistu darba grupas izstrādāto, saskaņā ar darba devēju ieteikumiem veidoto poligrāfijas nozares profesiju kartes versiju un aicināja NEP dalībniekus to apspriest. PIKC RVT direktore Dagnija Vanaga apliecināja, ka šī profesiju kartes versija ir saskaņota ar poligrāfijas nozares vadošo mācību iestādi – PIKC RVT – un atbilst tās priekšstatiem par nepieciešamajām izmaiņām gan nozares profesiju kartē, gan nozares speciālistu apmācību uzlabošanā un pilnveidošanā.

Debates, kurās iesaistījās visi klātesošie, Izglītības un zinātnes ministrijas ( IZM) pārstāve NEP Ilze Buligina uzsvēra, ka nozares kvalifikāciju struktūras izveidē noteicošais ir nozares speciālistu un darba devēju viedoklis, un aicināja NEP atbalstīt LPUA piedāvāto profesiju kartes projektu.

 

 1. gada 8. decembrī Profesionālās izglītības kompetences centrā (PIKC) Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā (RMMT) notika kārtējā Drukas un mediju tehnoloģiju (DMT) nozares ekspertu padomes (NEP) sanāksme, kurā piedalījās arī Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) priekšsēdētājs Aldis Misēvičs.

Sanāksmes darba kārtībā bija sekojoši jautājumi:

 

 1. Īsa iepazīšanās ar PIKC RMMT;
 2. Informācija par ekspertu apmeklējumu Jēkabpils Agrobiznesa koledžā (JAK) multimediju speciālistu programmas realizēšanas izvērtējumam;
 3. Laika periodā starp sanāksmēm DMT NEP elektro­niski saskaņotie dokumenti;
 4. Informācija par PS “Poligrāfijas iekārtu tehniķis” izstrādi. NEP ekspertu un pārstāvja VISC darba grupā deleģējums;
 5. Informācija par VIAA īstenotā projekta “Nodarbināto personu profe­sionālās kom­pe­ten­ces pilnveide” Pieaugušo izglītības padomē apstiprināto nozares mācību sarakstu
 6. Drukas un mediju nozares darba grupas projekta “Nozaru kvalifi­kā­ciju struktūras funkcionālā analīze atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvar­struktūrai“ ziņojums.

 

Iesākumā PIKC Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma (RMMT) pārstāve Dace Laizāne iepazīstināja NEP locekļus ar PIKC RMMT pašreizējo situāciju un attīstības perspektīvām.

Turpinājumā Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas (LPUA) izpilddirektore Ieva Bečere pastāstīja, ka pēc NEP elektroniski veiktās uzņemšanas 2018./2019.m.g. saska­ņo­šanas, kurā NEP izteica priekšlikumu neuzņemt audzēkņus multimediju dizaina specia­litātē Jēkabpils Agrobiznesa koledžā, koledža aicināja NEP un Latvijas Nacionālo kultūras centru (LNKC) apmeklēt koledžu un iepazīties ar esošo situāciju. 1. decembrī NEP pārstāve I.Bečere, LKKC pārstāve I.Kupča un pieaicinātais eksperts M.Kūlis apmeklēja izglītības iestādi. Pēc iepazīšanās ar JAK profesionālo priekšmetu pasniedzējiem, aprīkojumu un sarunām ar izglītojamiem eks­perti nolēma saskaņot uzņemšanu 2018./2019. m. g. ar iebildumiem un norādījumiem par nepilnībām mācību procesā, un nosūtīja Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) vēstuli, kurā aicina IZM mācību gada beigās iz­vērtēt programmas īstenošanu, lai pārliecinātos, ka nepieciešamie uzlabojumi un papil­dinājumi tiek īstenoti.

Eksperti ieteica uzrakstīt vēstuli Izglītības kvalitātes valsts dienestam (IKVD) ar priekšlikumu, pievērst pastiprinātu uzmanību multimediju speciālistu programmas īstenošanas kvalitātei JAK un programmas akreditēšanā iekļaut NEP un LNKC pārstāvjus. NEP koordinatorei I. Bečerei jāsagatavo un jānosūta IKVD vēstule ar aicinājumu sekot programmas īstenošanas kvalitātei un ierosinājumu iekļaut programmas akreditācijas komisijā NEP un LNKC pārstāvjus un multimediju jomas ekspertu.

Drukas un mediju tehnoloģiju NEP

 

Sapulces gaitā Ieva Bečere informēja par laika periodā starp NEP sanāksmēm elektroniski saskaņotajiem un no­sūtītajiem dokumentiem Nr. 6-10.2/10 līdz 6.10.2/19 un lūdza viedokli par uzņēmumu SIA “Eveko” un SIA “ADverts” piemērotību darba vidē balstītu mācību īstenošanai. Artis Ēr­glis un Kristīne Kalniņa izteica viedokli, ka abi uzņēmumi ir piemēroti DVB mācību īstenošanai, NEP nolēma uzdot NEP koordinatorei sagatavot un nosūtīt atzinumu par SIA “Eveko” un SIA “ADverts” piemērotību DVB mācību īstenošanai.

Turpinājumā profesijas standarta (PS) “Poligrāfijas iekārtu tehniķis” izstrādes darba grupas moderatore Kristīne Kalniņa un asistents Artis Ērglis informēja, ka NEP deleģētie eksperti A.Andersons, M.Žagata, I.Klovāns, M.Zabarovskis un A.Timofejevs ir uzsākuši darbu pie standarta izstrādes. NEP ir jādeleģē VISC PS izstrādes darba grupā  NEP savs pārstāvis, tādēļ Artis Ērglis aicināja par NEP pārstāvi izvirzīt Ivaru Upmali.

Ieva Bečere informēja, ka VIAA Pieaugušo izglītības pārvaldes padome ir apstiprinājusi DMT NEP iesniegto mācību sarakstu saskaņā ar kuru ir izsludināts iepirkums izglītības iestādēm pro­fesionālo tālākizglītības programmu: Grāmatsējējs, Iespieddarbu apstrādes speciālists un Bibliotēku zinātne; profesionālās pilnveides programmu: Darbs ar programmu Ilustrator CC, Darbs ar programmu InDesign CC, Darbs ar programmu PhotoShop CC, Iespieddarbu ma­ke­ta sagatavošana tiražēšanai, Iespieddarbu projektu realizēšana poligrāfijas uzņēmu­mos, Informācijas un bibliotēku zinību pamati un neformālās izglītības programmas 3D printera lietošana DMT nozarē īstenošanai.

Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas vārdā Dace Pugača lūdza NEP nākamajam iepirkumam iesniegt VIAA lūgumu izsludināt iepirkumu divām izdevējdarbības programmām – Literārais redaktors un Korektors.

NEP nolēma uzdot NEP koordinatorei sagatavot vēstuli par izdevējdarbības mācību vajadzībām un iesniegt to VIAA Pieaugušo izglītības pārvaldes padomei.

SIA “AC Konsultācijas” pārstāves I.Lāce un K.Vībane iepazīstināja ar projekta “Nozaru kva­li­fikāciju struktūras funkcionālā analīze atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai” darba grupas izstrādāto nozares profesiju kartes projektu. Sanāksmes dalībnieki iesaistījās izstrādātā varianta apspriešanā – bija atšķirīgi vie­dokļi gan par izstrādātās kartes struktūru, gan profesiju nosaukumiem.

VISC Profesionālās izglītības departaments Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja Rūta Gintaute-Marihina pastāstīja sanāksmes dalībniekiem, kā pareizi interpretējami MK noteikumi Nr. 484 “Kārtība, ķādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības”. Četrgadīgajā programmā maksimālais īstenojamais laiks ir 68 nedēļas, bet tas nav obligāti. Nosacījums paredz darba vidē balstītas mācības vismaz 25% no kopējā izglītības programmas profesionālā satura apjoma vidējās profesionālajās izglītības programmās un arodizglītības programmās pēc pamatizglītības ieguves (apjoms stundās – 1440 st.). Stundu apjomu var sasniegt mācību plānu veidojot tā, ka šīs mācības notiek 3. un 4. kursā, bet iespējas veidot šo stundu skaitu ir elastīgas.

 

Informāciju sagatavoja

 

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs