(LKDAF)

1.      LKDAF mērķis un uzdevumi

 

1.1.       LKDAF mērķis ir apvienot kultūras nozarē nodarbinātos kopīgai rīcībai, lai aizstāvētu savu biedru darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un intereses.

1.2.       LKDAF īsteno sekojošus uzdevumus:

1.2.1.         pauž, pārstāv un aizstāv savu biedru intereses un tiesības valsts un pašvaldību, kā arī citās institūcijās;

1.2.2.         iesaistās visu līmeņu sociālajā dialogā, slēdzot ģenerālvienošanās, vienošanās un darba koplīgumus, kontrolē to izpildi;

1.2.3.         piedalās ekonomiskās un sociālās attīstības dokumentu (programmu), likumu un citu normatīvo aktu izstrādāšanā, veic to likumu projektu un citu normatīvo aktu ekspertīzi, kuri skar kultūras nozarē strādājošo intereses;

1.2.4.         veic savu biedru izglītošanu darba un sociālo tiesību jautājumos, sniedz konsultācijas;

1.2.5.         iesniedz priekšlikumus par pārvaldes institūciju un darba devēju lēmumu grozīšanu, apturēšanu vai atcelšanu, ja tie ir pretrunā ar likumdošanu vai ignorē darbinieku likumīgās intereses un tiesības;

1.2.6.         ierosina, lai tiktu sauktas pie atbildības amatpersonas, kuras neievēro ģenerālvienošanās, līgumus, koplīgumus, spēkā esošo likumdošanu;

1.2.7.         informē kultūras nozarē strādājošos par LKDAF darbību, veicina jaunu biedru iesaistīšanu arodbiedrībā;

1.2.8.         organizē un piedalās pasākumos un akcijās par savu biedru tiesību un interešu aizstāvību;

1.2.9.         nodrošina uz LKDAF bāzes izveidotā Sociālā atbalsta fonda darbību;

1.2.10.     sadarbojas ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, citām Latvijas nozaru un ārvalstu arodbiedrībām, atbalstot strādājošo vienotību cīņā par savām tiesībām;

1.2.11.     līdzdarbojas starptautiskajās arodorganizācijās: Vispasaules kultūras, masu mediju un izklaides industrijas arodbiedrību centrālē (Union Network International – Media & Entertainment International) (UNI-MEI), Vispasaules poligrāfijas nozares arodbiedrību centrālē (UNI-Graphical), Starptautiskajā Aktieru federācijā (Federation Internationale des Acteurs) (FIA), Starptautiskajā Mūziķu federācijā (Federation Internationale des Musiciens) (FIM) un Eiropas Komisijas Darba un sociālo lietu ģenerāldirektorāta sociālā dialoga komisijā.

1.2.12.     īsteno citus uzdevumus, kuri atbilst arodbiedrības mērķa sasniegšanai.