(LKDAF)

Marta sākumā Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības (LKDAF) vadība nosūtīja dalīborganizācijām pārskatu par biroja darbu ziemas periodā, kā arī vairākus juridiska rakstura informatīvos materiālus.

LKDAF DARBĪBAS PĀRSKATS                                                 01.12.2023 – 01.03.2024

I. SNIEGTAS KONSULTĀCIJAS, IZSKATĪTI  DOKUMENTI, SAGATAVOTI ATZINUMI:

 1. Par darba attiecību pārtraukšanu, darba devēja uzteikumu: 10

2.   Par Darba koplīguma jautājumiem: 4                                                                                                

3.   Par nodarbinātības nosacījumiem, dīkstāvi: 9                                                                                    

4.   Par arodbiedrības un darba devēja attiecībām: 9

 1. Par arodbiedrības darbības jautājumiem: 13
 2. Par darba līgumu, Atlīdzības un autoratlīdzības līgumu nosacījumiem: 13
 3. Par biedru naudas ieturēšanas, pārskaitīšanas nosacījumiem, pabalstiem: 7
 4. Par darba tiesību jautājumiem: 11
 5. Par darba drošības un aizsardzības jautājumiem: 2
 6. Par darba samaksas jautājumiem: 11
 7. Par darba  strīdiem: 2
 8. Par arodbiedrību tiesību jautājumiem: 11
 9. Par darbinieku skaita  samazināšanu: 5
 10. Par mobingu, bosingu darba vietā: 3
 11. Par arodbiedrības dibināšanu, iestāšanos arodbiedrībā (LKDAF): 11
 12. Par atvaļinājumiem, bērna kopšanas atvaļinājumu: 1
 13. Par Darba kārtības noteikumiem: 6
 14. Par arodbiedrības biedru apdrošināšanu: 1
 15. Par darba laiku: 4
 16. Par darbu atpūtas dienā: 0
 17. Par amata aprakstu: 2
 18. Par darbinieku atestāciju: 4
 19. Par disciplinārsoda uzlikšanu: 3
 20. Par uzņēmuma reorganizāciju, novadu reformu: 4
 21. Darbnespēja, arodslimības, invaliditāte, veselības pārbaudes, Covid-19: 3
 22. Komandējumi: 0
 23. Izdienas pensijas: 1

II. SNIEGTS LKDAF VIEDOKLIS:

1. Izskatīts un atbalstīts MK rīkojuma projekts “Par valstij dividendēs izmaksājamo VSIA    “Liepājas simfoniskais orķestris” peļņas daļu” (TAP-24-TA-85);                                                        

2.. Izskatīti Kultūrizglītības padomes dokumenti par profesionālo skolu izglītojamo uzņemšanas plāniem;                                                                                                                                                

3. Izskatīts “Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021-2027.gadam”  īstenošanas plāns 2024.-2027.gadam;                                                                                                                                    

4. Izskatīts un atbalstīts KM budžeta projekts ”Māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojums”;               

5. Izskatīts un atbalstīts MK noteikumu projekts “Par valstij dividendēs izmaksājamo VSIA “Liepājas simfoniskais orķestris” peļņas daļu”;                                                                         

6. Izskatīts “Latvijas Radio” Darba koplīgums, sniegti priekšlikumi papildināšanai.

III. DARBA TIESīBAS UN DARBA AIZSARDZīBA:

1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs izskatīja un papildināja VSIA “Latvijas Radio

    izstrādāto Darba koplīguma projektu;

2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs attālināti piedalījās LBAS juristu sanāksmēs.

IV. LKDAF DARBīBA LBAS SASTĀVĀ:

1. LKDAF priekšsēdētājs attālināti piedalījās LBAS vebinārā “Dokumentu juridiskais spēks un

    noformēšana”;

2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS Valdes un Padomes sēdēs;

3. LKDAF priekšsēdētājs piedalījās Juristu sanāksmēs;

4. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Drukas un mediju tehnoloģiju NEP sanāksmēs;

5. LKDAF priekšsēdētājs attālināti piedalījās LBAS Tautsaimniecības padomes seminārā “Nodokļu

    politikas koordinēšana”;

6. LKDAF pr-tājs A.Misēvičs piedalījās LBAS rīkotajā pasākumā “Labākā LBAS dalīborganizācija”;

7. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS rīkotajā vebināra “Izdegšanas sindroms – kā

    mazināt riskus”

8. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sniedza viedokli LBAS sabiedrisko attiecību speciālistei

    S.Birkenfeldei par Muzeju nakts rīkošanu Arodbiedrību namā;

9. Aizpildīta LBAS sagatavotā statistikas anketa.

V. SADARBĪBA AR MINISTRIJĀM UN VALSTS INSTITŪCIJĀM:

1. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes

    komisiju sanāksmēs;

2. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs sniedza konsultācijas Valsts izglītības satura centra

    (VISC) darbiniecēm par profesionālās kvalifikācijas prasību izstrādi, uzrunāti un

    piedāvāti LKDAF eksperti;

3. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Kultūrizglītības padomes sanāksmēs;

4. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sagatavoja un nosūtīja vēstuli Izglītības un

    zinātnes ministrijai (IZM) par Latvijas Sporta muzeja  darbinieku arodbiedrību un

    biedra naudas pārskaitīšanu LKDAF kontā;                                                                                   5. Sagatavota un nosūtīta Saeimai, Ministru kabinetam, Kultūras ministrijai, NEPLP un

    SEPLP vēstule “Par “Latvijas Radio” arodbiedrības Atklāto vēstuli par sabiedrisko mediju –

    Latvijas Radio un LTV – apvienošanu”  ar atbalstu “Latvijas Radio arodbiedrības”

    viedoklim;

6. Sniegts nozaru ekspertu padomju darbības izvērtējums KIP un DMT-NEP).

VII. PUBLICITĀTE:

1. Regulāri sagatavota informācija LKDAF mājaslapai par aktualitātēm;

VIII. STARPTAUTISKĀ DARBĪBA:

1. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs sagatavoja un nosūtīja informāciju UNI-Europa un

    FIM par kultūras un radiošā sektora darbinieku nodarbinātības jautājumiem Latvijā;

2. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) Eiropas Komisijas Sociālā

    dialoga komitejas (EK SDK) Izpildītājmākslas sektora sēdē;

3. Atbalsta vēstule Kanādas Kvebekas provinces Publiskā sektora arodbiedrībai Darba

    koplīguma noslēgšanas procesā;

4. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) Eiropas Komisijas Sociālā

    dialoga komitejas (EK SDK) Izpildītājmākslas sektora sēdē;

5. Regulāra viedokļu apmaiņa ar Ukrainas Kultūras darbinieku arodbiedrības

    priekšsēdētāju Ludmilu Pereliginu un Zaporižjas apgabala KDA priekšsēdētāju Olenu

    Boiko par situāciju Ukrainā;

6. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās (attālināti) Euro-MEI vebinārā “Uz

   dzimumu līdztiesību orientētas sarunas par darba koplīgumu”:

7. Aizpildīta Eiropas Padomes izstrādātā anketa par kultūras darbinieku statusu un

    nodarbinātības jautājumiem Latvijā;

8. Aizpildīta FIA, FIM, UNI-MEI anketa par sociālo dialogu un darba koplīgumiem Latvijā;

9. Aizpildīta UNI sagatavotā statistikas anketa.

10. Atbalsta vēstule ASV “Actors’ Association Broadway League” aktieriem darba koplīguma

      sarunās par darba algas palielināšanu.

Pārskatu sastādīja

Aldis Misēvičs                                                                                                                                                  LKDAF priekšsēdētājs