Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrība

(LKDAF)

Likumi

Galerija

Random image

Sadarbības partneri

 

2019.gada decembra mēnesis vairākās mūsu dalīborganizācijās iesākās  ar darba devēju vēstuli arodbiedrībai par piekrišanas sniegšanu pārtraukt darba tiesiskās attiecības ar kādu no arodbiedrības biedriem, tādēļ nācās sniegt konsultācijas par Darba likuma normām, kā arī sagatavot arodbiedrības vēstules darba devējiem

3.decembrī notika Drukas un mediju tehnoloģiju nozares ekspertu padomes (NEP) sēde, kuras laikā LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs atkārtoti tika ievēlēts par NEP priekšsēdētāja vietnieku.

LKDAF Padomes sēde

4.decembrī notika Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības (LKDAF) Padomes sēde, kuras laikā tika izskatīti aktuālie jautājumi par nozares darba samaksas palielināšanu 2020.gadā, gan arī par biedru veselības apdrošināšanas polišu iegādi. Pirms Padomes sēdes arodbiedrības biedri saņēma rakstveida atskaiti par paveikto, Padomes sanāksmes laikā priekšsēdētājs sniedza paplašinātus komentārus par atsevišķiem jautājumiem.

LKDAF DARBĪBAS  PĀRSKATS                                                                                                 

10.10. – 01.12.2019

I. SNIEGTAS KONSULTĀCIJAS, IZSKATĪTI  DOKUMENTI, SAGATAVOTI ATZINUMI

 1. Par darba attiecību pārtraukšanu, darba devēja uzteikumu: 6
 2. Par Darba koplīguma jautājumiem: 2                
 3. Par nodarbinātības nosacījumiem, dīkstāvi: 2
 4. Par arodbiedrības un darba devēja attiecībām: 11
 5. Par arodbiedrības darbības jautājumiem: 3
 6. Par darba līgumu, Atlīdzības un autoratlīdzības līgumu nosacījumiem: 5
 7. Par biedru naudas ieturēšanas, pārskaitīšanas nosacījumiem, pabalstiem: 5
 8. Par darba tiesību jautājumiem: 6
 9. Par darba drošības un aizsardzības jautājumiem: 0
 10. Par darba samaksas jautājumiem: 9
 11. Par darba strīdiem: 0
 12. Par arodbiedrību tiesību jautājumiem: 2
 13. Par darbinieku skaita  samazināšanu: 4
 14. Par mobingu, bosingu darba vietā: 2
 15. Par arodbiedrības dibināšanu, iestāšanos arodbiedrībā (LKDAF): 2
 16. Par atvaļinājumiem, bērna kopšanas atvaļinājumu: 1
 17. Par Darba kārtības noteikumiem: 0
 18. Par arodbiedrības biedru apdrošināšanu: 6
 19. Par darba laiku: 3
 20. Par darbu atpūtas dienā: 0
 21. Par amata aprakstu: 0
 22. Par darbinieku atestāciju: 0
 23. Par disciplinārsoda uzlikšanu: 0
 24. Par uzņēmuma reorganizāciju: 0
 25. Darbnespēja, arodslimības, invaliditāte, veselības pārbaudes: 1
 26. Komandējumi: 0
 27. Izdienas pensijas: 0

II. SNIEGTS LKDAF VIEDOKLIS:

1. Izskatīts un atbalstīts MK Rīkojuma projekts „Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādis” (VSS-1011);

2. Atkārtoti izskatīts MK Informatīvais ziņojums par ministriju prioritārajiem  pasākumiem 2020., 2021.un 2022. gadā;

3.  Izskatīta “Rokasgrāmata amatu vērtēšanā”;                                                                                      

4.  Izskatīts ”Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”;                                                         

5. Sagatavota un nosūtīta vēstule Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai par plānoto budžetu mediju nozarei un par “Latvijas Radio” finansējumu;                                                                  

6. Izskatīts un atbalstīts MK Rīkojuma projekts “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” (VSS-1058);

7. Izskatīts likumprojekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. Decembra noteikumos Nr. 791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību, valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši  kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”” (VSS-1059);

8. Atkārtoti izskatīts un atbalstīts likumprojekts “Grozījumi Autortiesību likumā” (VSS-767);

9. Atkārtoti izskatīts un atbalstīts likumprojekts “Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā” (VSS-790);

10. Izskatīts  MK Rīkojuma projekts “Noteikumi par atlīdzības apmēru Sabiedrības  integrācijas fonda padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji”   (VSS-1075);         

11. Izskatīti grozījumi Atlīdzības likumā.                                                                                               

12. Izskatīta VARAM sagatavotā dokumentācija “Reģionālās politikas pamatnostādnes”.

III. DARBA TIESĪBAS UN DARBA AIZSARDZĪBA:

1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LABS darba aizsardzības komisijas sēdē;              

2. Judikatūras datu bāzes darba tiesībās regulāra papildināšana.                                                               

3. Sagatavotas arodbiedrības atbildes darba devējiem par uzteikumu darbiniekiem – arodbiedrības biedriem;                                                  

4. Izstrādāts LKDAF Vienošanās paraugs saistībā ar darba tiesisko attiecību pārtraukšanu;                  

5. Izstrādāts jauns  pūtēju orķestra “Rīga” darba koplīguma projekts;                                                  

6. Izskatīts un papildināts Daugavpils “Latgales Centrālās bibliotēkas” darba koplīguma  projekts;   

7.Saruna ar “Dienas Žurnāli” izpilddirektori Līgu Balandiņu par arodbiedrību tiesību jautājumiem un darba attiecību pārtraukšanu ar arodbiedrības biedru.

IV. LKDAF DARBĪBA LBAS SASTĀVĀ:

1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs un grāmatvede Inese Fedulova piedalījās Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības Ārkārtas kongresā;                                                     

2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās LBAS Valdes sēdē (27.11.);                                    

3. LKDAF/LPNA priekšsēdētājs Aldis Misēvičs veica konsultācijas ar Latvijas Poligrāfijas   uzņēmumu asociācijas izpilddirektori Ievu Bečeri par Drukas un mediju tehnoloģiju nozares  ekspertu padomes sanāksmes darba kārtību 03.12.2019.

V. SADARBĪBA AR MINISTRIJĀM UN VALSTS INSTITŪCIJĀM:

1. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Darbinieku un administrācijas pilnsapulcē saistībā ar atlīdzības likuma normu īstenošanu 2020.gadam;                                                                                                

2. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs sagatavoja un nosūtīja vēstuli Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājam Artusam Kaimiņam par plānoto budžetu mediju nozarei un par “Latvijas Radio” finansējumu;   

3. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē par plānoto budžetu mediju nozarei un par “Latvijas Radio” finansējumu;

4. Sarunas ar Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra Valdes locekli Gintu Kursīti par darbinieku arodbiedrību un darba devēja vienošanos par biedru naudas pārskaitīšanu un Eiropas fizisko personu datu aizsardzības regulas prasību ievērošanu;                                     

5. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs piedalījās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē par Kultūras ministrijas 2020.gada budžeta prioritātēm.

6. Saruna ar Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja direktores vietnieci Kristīni Kūlu par dalību muzeja darbinieku seminārā par Atlīdzības likumu;   

7. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs konsultējās ar VSIA “Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” Valdes locekli Indru Lūkinu un VSIA “Liepājas simfoniskais orķestris” arodbiedrības priekšsēdētāju Ingu Krasiļņikovu saistībā ar Starptautiskās Mūziķu federācijas (FIM) anketu par dzimumu līdztiesības jautājumu risināšanu Latvijas orķestros.

8. LKDAF priekšsēdētājs A.Misēvičs konsultējās ar Latvijas Nacionālā vēstures muzeja juristi I.Auniņu saistībā ar nepareizi ieturētu biedra naudu 2 gadu periodā.

VI. SADARBĪBA AR PAŠVALDĪBĀM

1. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sagatavoja vēstuli Alūksnes pilsētas bibliotēkai  saistībā ar darba tiesisko attiecību pārtraukšanu ar arodbiedrības biedru.                                                     

2. LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs sagatavoja vēstuli Alūksnes novada domes  priekšsēdētājam un Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvaldes vadītājai I.Sniedzei   saistībā ar plānoto Strautiņu bibliotēkas likvidāciju un darba tiesisko attiecību pārtraukšanu  ar arodbiedrības biedru.

  VII. PUBLICITĀTE:

1. Regulāri sagatavota informācija LKDAF mājaslapai par aktualitātēm.                                    

2. Sagatavota un iesniegta informācija „LBAS Vēstīm” par aktualitātēm LKDAF;

3. Nosūtīta informācija masu medijiem ar LKDAF iesniegto viedokli Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai par plānoto budžetu mediju nozarei un par “Latvijas Radio” finansējumu.

VIII. STARPTAUTISKĀ DARBĪBA:

1. Sagatavota un nosūtīta atbalsta vēstule Japānas brīvmākslinieku (freelance) arodbiedrībai par vardarbības aizlieguma likuma normu attiecināšanu arī uz viņiem;                                                          

2. Sagatavota un nosūtīta atbalsta vēstule NAGA WORLD HOTEL Casino darbiniekiem viņu cīņā par darba koplīguma noslēgšanu;                                                                                                        

3. Aizpildīta un nosūtīta FIM anketa par dzimumu līdztiesības jautājumiem un to risināšanu Latvijas orķestros;                                                                                                                  

4. Aizpildīta un nosūtīta FIM anketa par mūzikas straumēšanu un arodbiedrības iesaisti autortiesību kārtošanā Latvijā.                                                                                 

5. Tikšanās ar “EUROFOUND” pārstāvjiem Latvijā, sniegta informācija par sociālo dialogu izpildītājmākslas un audiovizuālajā jomā Latvijā “Eurofound Annual Stakeholders Feedback  Survey 2019”;                        

6. Sagatavota PowerPointPresentation par LKDAF FIA projekta semināram.

           

Gadu noslēdzot, vēlos pateikties visiem mūsu dalīborganizāciju vadītājiem par atsaucību un nesavtīgo darbošanos arodbiedru  interešu aizstāvībā! Lai mums veiksmīgs arī nākošais gads!

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs                                                                                                           

LKDAF priekšsēdētājs

            Lai pārrunātu aktualitātes kultūras nozarē saistībā ar darba samaksas jautājumu risināšanu, Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības (LKDAF) priekšsēdētājs Aldis Misēvičs 10.oktobrī Kultūras ministrijā (KM) tikās ar ministru Nauri Puntuli un  Valsts sekretāri Daci Vilsoni.

LKDAF vadība vēlējās pārrunāt aktuālās tēmas, kā arī paust arodbiedrības viedokli jaunajam ministram par nozarei būtiskiem jautājumiem:

1. Par darba samaksas palielināšanas īstenošanu 2020. gadā;

2. Par KM budžetu 2020. gadam;

3. Kultūrizglītības skolotāju noslodze un finansējums;    

4. Situācija “Latvijas Radio”, darba samaksa un kompensācija par iziešanu no reklāmas tirgus;

5. Par Izdienas pensiju koncepcijas izvērtēšanu.

            LKDAF pateicās Naurim Puntulim, ka ministrijas prioritāte joprojām ir kultūras nozarē strādājošo darba samaksas paaugstināšana.                                                                        

Valsts sekretāre Dace Vilsone apliecināja, ka ministrija ir veikusi aprēķinus un jau pārrunājusi jautājumu par darba samaksas palielināšanu ar institūciju vadītājiem ar domu, ka speciālistu atlīdzībai par darbu, piemēram, muzejā būtu jāsasniedz vidēji 930 eiro apjoms, jo ministrijas rīcībā darba samaksas pieaugumamnozarē būs 8,3 miljoni eiro.

            Jautājumā par kultūrizglītības skolotāju noslodzi KM ir izveidojusi darba grupu, kas izvērtēs mākslas un mūzikas skolu programmas un vienosies, kas un kādā apjomā mācams kurā klasē. Kad grupa būs izstrādājusi savus priekšlikumus, ar tiem tiks iepazīstināti visi skolu pedagogi. Un arī tagad ikviens, kurš vēlas iesaistīties darba grupā, to var darīt, iepriekš piesakoties. Valsts sekretāre uzsvēra – ministrija pilnībā finansējumu nodrošina audzēkņu skaitam programmās, kuras tiek noteiktas valsts pasūtījumā. Par papildus audzēkņu finansēšanu jālemj pašvaldībai, piesaistot vecāku līdzmaksājumus. Turklāt jādomā arī par īstenojamo mācību programmu iedalījumu – visi skolēni nav vienlīdz talantīgi un dažkārt arī nav pietiekami motivēti nopietni mācīties, tad arī rodas jautājums – kuriem skolēniem jāmācās t.s. „dārgajās” programmās, bet kuriem pietiktu ar ‘lētāku”.

            Tikšanās laikā tika pārrunāts arī jautājums par sabiedrisko mediju finansēšanas problēmām, par pamatu ņemot situāciju “Latvijas Radio”. KM nav lēmēja un finanšu prasītāja sabiedriskajiem medijiem, par to atbild NEPLP, ministrijas atbildība ir mediju politikas jautājumi.

            Jautājumā par Izdienas pensiju koncepcijas izvērtēšanu gan ministrija, gan arodbiedrība apliecināja gatavību aizstāvēt spēkā esošo „Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likumu”.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs

2019. gada 8. oktobrī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde par tēmu “Muzeju, arhīvu un bibliotēku nozares un to aktualitātes“ notika Latvijas Nacionālā mākslas muzeja filiālē “Biržas nams” Vecrīgā. Komisijas sēdē piedalījās arī Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības (LKDAF) priekšsēdētājs Aldis Misēvičs.

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens

            Vispirms komisijas deputāti uzklausīja Kultūras ministrijas Valsts sekretāres Daces Vilsones ziņojumu par aktualitātēm muzeju jomā. Latvijā pašlaik ir 108 muzeji (15 valsts muzeji, 77 pašvaldību muzeji un 16 akreditēti autonomie un privātie muzeji) kā  iestādes vai 153 muzeji kā apmeklējuma vietas. Kultūras ministrija atbalsta šādu decentralizētu muzeju sistēmu, jo tā nodrošina ciešu saikni ar mērķauditoriju un nodrošina attīstību veicinošu muzeju finansēšanu. Kultūras ministrija (KM) apsver iespēju mainīt muzeju juridisko statusu, apsverama būtu jauna papildu juridiskā forma – valsts muzejs kā publiska nodibinājums – fonds. Jaunais statuss gan nebūs obligāts visiem muzejiem.                                                                                           

Diskusijas izvērsās gan par muzeju speciālistu darba samaksas palielināšanu, panākot speciālistu vidējās algas palielināšanu līdz EUR 930, gan arī par lielāko problēmu – sadrumstaloto sistēmu, kad nav lielu stratēģisko mērķu muzeju attīstībai vismaz 10 tuvākajiem gadiem.                                                                                                                                  

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce aktualizēja jautājumus par valsts garantiju iespējamību izcilu eksponātu ievešanai uz izstādi Latvijā un par muzeju kā zinātniski pētniecisko institūciju statusu, lai gan muzeji šo pētniecisko darbu veic lielos apjomos.       Runājot par arhīvu nozari, svarīgākais uzdevums pašlaik ir apkopot 23 ēkās izvietotās 22,3 miljonus daudzās lietas. Gada laika arhīvs izsniedz aptuveni 18 000 izziņas un apkalpo 1600 pētniekus savās lasītavās. Darbojas arī 3 virtuālās lasītavas – “Raduraksti”, “KGB.arhivi.lv” un “RedzidzirdiLatviju”.                                                                                                           

Tuvākie izaicinājumi arhīviem ir moderna elektroniska arhīva izveide, jo ilgtspējīga e-pārvalde bez tāda nevar iztikt, infrastruktūras tālāka attīstība un mūsdienīgu e-pakalpojumu piedāvājuma sagatavošana sabiedrībai un pētniekiem. Arhīvu sistēmas dati pagaidām nav domāti nākotnes lietošanai ilgtermiņā, datu skaits strauji pieaug, tādēļ rodas jautājums – kur mēs tos glabāsim?

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs                                                                                                                                   

LKDAF priekšsēdētājs

2019.gada 10.septembrī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes (IKZ) komisija uz sēdi bija aicinājusi kultūras ministru Nauri Puntuli, lai uzklausītu viņa ziņojumu par prioritātēm kultūras nozarē. Komisijas sēdē piedalījās arī Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs Aldis Misēvičs.

            Kā svarīgāko no prioritātēm ministrs nosauca kultūras darbinieku atalgojuma palielināšanu, lai sasniegtu valstī fiksēto vidējo darba samaksu sabiedriskajā sektorā, kura pašreiz ir EUR 1036 līmenī. Kultūras sektora vidējā alga pašlaik ir EUR 780, lai sasniegtu sabiedriska sektora rādītājus, nepieciešami 14,6 miljoni eiro. Viskritiskākā situācija ir teātru tehniskajiem darbiniekiem, kuri nopelna ap EUR 450 uz rokas, un muzeju speciālistiem.

            Nākošā prioritāte ir saistīta ar mediju politiku – sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmas tirgus, tam ministrija plāno atvēlēt 7,1 miljonu eiro 2020.gadā un divreiz vairāk 2021.gadā – arī ētera telpas aizņemšanai reklāmas vietā.

            Svarīgi ir arī turpināt Latvijas simtgades pasākumus, piemēram, latviešu literatūras un kino eksporta programmas. Noteikti atbalstāma ir arī programma “Skolas soma”, kura devusi iespēju vismaz 240 000 skolēnu iepazīt Latviju un tās kultūras bagātības.

            Kultūras ministrijas valsts sekretāre Dace Vilsone uzsvēra sabiedrības integrācijas pasākumu nozīmību – tiem ministrija plāno tērēt 0,7 miljonus eiro.

            Ministrs pieminēja arī kultūrizglītības sistēmu, kurā vēl ir lietas, ko var pilnveidot, lai rastu līdzsvaru starp pieejamību un izcilību.

            Pozitīvi vērtējams ir fakts, ka IKZ komisija atbalstīja Kultūras ministrijas prioritātes.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs

LKDAF priekšsēdētājs

2019.gada 13.marta Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) Padomes sēdē tika pieņemts lēmums, 10.aprīlī sasaukt  Ārkārtas kongresu, lai apstiprinātu Statūtus jaunā redakcijā, atbilstoši Arodbiedrību likuma prasībām, lai ievēlētu arī LKDAF priekšsēdētāju un Revīzijas komisiju. Kopš 8.kongresa pagājuši trīs gadi, un tas ir pietiekams laika periods, lai izvērtētu, kā mums ir gājis un kas ir mūsu jaunie izaicinājumi nākošajam darbības posmam.  Lasīt tālāk

Saeima 2019. gada 21. martā pieņēma lēmumu “Par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu”, proti, turpināt 1998. gadā iesākto administratīvi teritoriālo reformu un līdz 2021. gadam izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kas spēj nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā un sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām. Lasīt tālāk

          2019.gada 13.martā notika Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas (LKDAF) Padomes sēde, kurā dalīborganizāciju vadītāji saņēma informāciju par LKDAF biroja darbību un LBAS aktivitātēm laika posmā no iepriekšējās Padomes sēdes pagājušā gada decembrī līdz šī gada martam.. Lasīt tālāk

 

 1. gada 20. februārī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) sasauca Padomes ārkārtas sēdi, lai lemtu par tālāko rīcību saistībā ar 2019. gada valsts budžeta projektu, kurā šobrīd nav paredzēts finansējums pedagogu darba samaksas pieaugumam. LIZDA Padomes sēdē piedalījās Ministru prezidents Arturs Krišjānis Kariņš un finanšu ministrs Jānis Reirs, kuri savās uzrunās norādīja, ka naudas pedagogu darba samaksas celšanai 2019. gada budžetā šobrīd nav, jo trūkst finansējuma, lai izpildītu visus solījumus, ko bija devusi iepriekšējā valdība. A.K.Kariņš norādīja, ka darba samaksas palielinājumu 40 EUR apmērā pedagogi varētu saņemt četrus mēnešus vēlāk – sākot no 2020. gada janvāra. Savukārt, izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska uzsvēra, ka pedagogu darba samaksas paaugstināšana būs Izglītības un zinātnes ministrijas pirmā prioritāte 2020. gadā. 

Lasīt tālāk